965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

VAL] Convocatòria ajudes dirigides a pimes, micro pimes i autònoms del sector turístic, Programa TEN 2021, EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT.OBJECTE: L’objecte de la present convocatòria és la concessió en règim de concurrència competitiva amb l’objectiu de contribuir al sosteniment de les despeses corrents habituals que aquests negocis han continuat suportant malgrat la manca o disminució d’ingressos experimentada.

[CAS] Convocatoria ayudas dirigidas a pymes, micro pymes y autónomos del sector turístico, Programa TEN 2021, EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL De ALICANTE.
OBJETO: El objeto de la presente convocatoria es la concesión en régimen de concurrencia competitiva con el objetivo de contribuir al sostenimiento de los gastos corrientes habituales que estos negocios han continuado soportando a pesar de la carencia o disminución de ingresos experimentada.