965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] La regidora de Cultura, Maribel Ferrándiz Sanchis, ha iniciat la segona fase de digitalització, dins de la Convocatòria d’ajudes a la digitalització de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. S’ha digitalitzat la serie “Llibres d’actes de l’Ajuntament Ple” des de l’any 1966 fins a l’any 1972 (3 llibres), la serie “Llibre d’actes de la Comissió Municipal Permanent” que abasten el període de 1924 a 1972 (10 llibres), i altres 23 llibres d’interès per a investigadors com per exemple Llibres d’inventaris (1942-1967), Llibre d’actes de la Junta Pericial del Cadastre, Llibre d’actes d’arquejos mensuals (1922-1938), Llibre d’actes de la Junta de Beneficència Municipal (1929-1936), Llibre registre de denúncies i multes (1941-1962), Llibre de balanços (Almodí) (1909-1961), Llibre Repartiment General sobre utilitats (1943), Llibres registre entrada de documents(1924-1925, 1943-1947, 1951-1955) i Llibres registre d’eixides de documents (1940-1946).
El treball de digitalització abasta 36 llibres i s’inicia amb una doble finalitat, d’una banda, la preservació de la documentació i així afavorir la seua conservació, i, d’altra banda, facilitar la consulta a ciutadans i investigadors facilitant la labor de consulta. Maribel Ferrándiz reitera la seua satisfacció per la continuïtat d’aquest projecte que es va iniciar a la fi de l’any 2020, amb la primera fase. “Gràcies a aquest treball de digitalització posem en valor el patrimoni documental del qual és posseïdor aquest municipi fent que siga més accessible al ciutadà i preservant aquesta documentació històrica”.
Els treballs de digitalització s’han dut a terme en les instal·lacions de l’Arxiu Municipal per part de l’empresa ARCHIPLUS – DIGICOPY ASESORES EN GESTIÓN DOCUMENTAL S.L.U. seguint els estàndards tècnics i de qualitat que fixa la Conselleria de Cultura i el Servei Valencià d’Arxius.
 
[CAS] La concejal de Cultura, Maribel Ferrándiz Sanchis, ha iniciado la segunda fase de digitalización, dentro de la Convocatoria de ayudas a la digitalización de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Se ha digitalizado la serie “Libros de actas del Ayuntamiento Pleno” desde el año 1966 hasta el año 1972 (3 libros), la serie “Libro de actas de la Comisión Municipal Permanente” que abarcan el periodo de 1924 a 1972 (10 libros), y otros 23 libros de interés para investigadores como por ejemplo Libros de inventarios (1942-1967), Libro de actas de la Junta Pericial del Catastro, Libro de actas de arqueos mensuales (1922-1938), Libro de actas de la Junta de Beneficencia Municipal (1929-1936), Libro registro de denuncias y multas (1941-1962), Libro de balances (Pósito) (1909-1961), Libro Repartimiento General sobre utilidades (1943), Libros registro entrada de documentos(1924-1925, 1943-1947, 1951-1955) y Libros registro de salidas de documentos (1940-1946).
El trabajo de digitalización abarca 36 libros y se inicia con una doble finalidad, por un lado, la preservación de la documentación y así favorecer su conservación, y, por otro lado, facilitar la consulta a ciudadanos e investigadores facilitando la labor de consulta.
Maribel Ferrándiz reitera su satisfacción por la continuidad de este proyecto que se inició a finales del año 2020, con la primera fase. “Gracias a este trabajo de digitalización ponemos en valor el patrimonio documental del que es poseedor este municipio haciendo que sea más accesible al ciudadano y preservando esta documentación histórica”.
Los trabajos de digitalización se han llevado a cabo en las instalaciones del Archivo Municipal por parte de la empresa ARCHIPLUS – DIGICOPY ASESORES EN GESTIÓN DOCUMENTAL S.L.U. siguiendo los estándares técnicos y de calidad que fija la Conselleria de Cultura y el Servicio Valenciano de Archivos.