965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] El diputat d’Arquitectura, José Ramón González de Zárate, visita Callosa.
La diputació ha concedit a Callosa una subvenció per a la rehabilitació i posada en valor del patrimoni arquitectònic de caràcter històric municipal. L’actuació que es proposa comprendrà els treballs preliminars i urgents dins de la totalitat de les actuacions previstes en el Pla Director del Fort de Bèrnia, en el qual es defineixen unes prioritats que escometre i unes fases d’intervenció.
El termini d’execució s’ha establit en cinc (5) mesos.
El Fort de Bèrnia, situat en la vessant sud de la serra homònima, va ser construït en 1562 per ordre de Felip II. Es tracta d’una edificació defensiva renaixentista, dissenyada per l’enginyer Giovanni Battista Antonelli, seguint el model de les fortificacions abaluartades de l’època.
Presenta una característica planta en forma d’estrela de quatre puntes, envoltada per un fossat, que encara és visible des del cim de la serra o mitjançant imatges aèries.
 
[VAL] El diputado de Arquitectura, José Ramón González de Zárate, visita Callosa.
La diputación ha concedido a Callosa una subvención para la rehabilitación y puesta en valor del patrimonio arquitectónico de carácter histórico municipal. La actuación que se propone comprenderá los trabajos preliminares y urgentes dentro de la totalidad de las actuaciones previstas en el Plan Director de ‘El Fort de Bèrnia’, en el que se definen unas prioridades que acometer y unas fases de intervención.
El plazo de ejecución se ha establecido en cinco (5) meses.
‘El Fort de Bèrnia’, situado en la vertiente sur de la sierra homónima, fue construido en 1562 por orden de Felipe II. Se trata de una edificación defensiva renacentista, diseñada por el ingeniero Giovanni Battista Antonelli, siguiendo el modelo de las fortificaciones abaluartadas de la época.
Presenta una característica planta en forma de estrella de cuatro puntas, rodeada por un foso, que aún es visible desde la cumbre de la sierra o mediante imágenes aéreas.