965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, va aprovar la RESOLUCIÓ DEL PRIMER PERÍODE DE LA CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS D’INFRAESTRUCTURES I ASSISTÈNCIA A MUNICIPIS: PLA + A PROP 2020 
Se li concedeix a l’Ajuntament de Callosa una subvenció dinerària destinada a Condicionament de paviments i accessibilitat en C/Sant Isidre, 122.300,32 €, Il·luminat en recorregut per als vianants des de C/La Font a la Font Major, 58.768,12 €, Condicionament d’ombra de protecció en Plaza de la C/Ramón y Cajal, 33.595,75 €, i Pantalla LED informació, 14.319,81 €. TOTAL 228.984,00 €.
 
[CAS] La Excma. Diputación Provincial de Alicante, aprobó la RESOLUCIÓN DEL PRIMER PERÍODO DE LA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE INFRAESTRUCTURAS Y ASISTENCIA A MUNICIPIOS: PLAN + CERCA 2020 
Se le concede al Ayuntamiento de Callosa una subvención dineraria destinada a Acondicionamiento de pavimentos y accesibilidad en C/Sant Isidre, 122.300,32 €, Alumbrado en recorrido peatonal desde C/La Font a la Font Major, 58.768,12 €, Acondicionamiento de sombra de protección en Plaza de la C/Ramón y Cajal, 33.595,75 €, y Pantalla LED información, 14.319,81 €. TOTAL 228.984,00 €.