965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[ VAL] L’Alcalde Andrés Molina juntament amb representants de l’empresa OIH Urbana i el tècnic municipal signen l’acta de replanteig i inici de les obres per a l’execució i senyalització de pas per als vianants sobreelevat en CV755 PK 11 585. ‘Ajuntament de Callosa d’en Sarrià pretén finalitzar les obres de prolongació de l’andana per als vianants i executar un pas de vianants sobreelevat en la CV 715 PK 11 585 amb la seua adequada senyalització i d’aqueixa manera augmentar la seguretat en col·locar-se en una zona amb major visibilitat. Es tracta d’una actuació demandada pels veïns i veïnes atés que és una zona de pas utilitzada per gran nombre de persones i amb aquestes obres se solucionaran els problemes de seguretat viària d’aquest punt. Les obres previstes preveuen mantindre en tot moment l’eix de la carretera CV 755 i l’ample dels carrils de circulació actualment existents. La necessitat de l’actuació es basa a garantir la seguretat del trànsit per als vianants en aquest punt d’encreuament de la carretera CV-755. Les obres d’una banda s’executaran la prolongació de l’andana per als vianants construïda per la Generalitat Valenciana, i per una altra la construcció del pas de vianants sobreelevat. La prolongació de l’andana per als vianants es construirà amb l’acabat de formigó de les mateixes característiques que l’existent. Aquest paviment continu de formigó armat de 10 cm de grossària, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa i malla electrosoldada, amb acabat remolinat mecànic.
 
[CAS] El Alcalde Andrés Molina junto con representantes de la empresa OIH Urbana y el técnico municipal firman el acta de replanteo e inicio de las obras para la ejecución y señalización de paso peatonal sobreelevado en CV755 PK 11+585. El Ayuntamiento de Callosa d’en Sarria pretende finalizar las obras de prolongación del andén peatonal y ejecutar un paso de peatones sobreelevado en la CV 715 PK 11+585 con su adecuada señalización y de ese modo aumentar la seguridad al colocarse en una zona con mayor visibilidad. Se trata de una actuación demandada por los vecinos y vecinas dado que es una zona de paso utilizada por gran número de personas y con estas obras se solucionarán los problemas de seguridad vial de este punto. Las obras previstas prevén mantener en todo momento el eje de la carretera CV 755 y el ancho de los carriles de circulación actualmente existentes. La necesidad de la actuación se basa en garantizar la seguridad del tráfico peatonal en este punto de cruce de la carretera CV-755. Las obras por un lado se van a ejecutar la prolongación del andén peatonal construido por la Generalitat Valenciana, y por otra la construcción del paso de peatones sobreelevado. La prolongación del andén peatonal se construirá con el acabado de hormigón de las mismas características que el existente. Este pavimento continuo de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa y malla electrosoldada, con acabado fratasado mecánico.