965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Ajuntament té places lliures de ‘Menjar a casa’:
Persones de 65 anys o més.
També podran accedir, persones majors de 60 anys en situació de dependència i/o amb discapacitat majors de 18 anys, que convisquen amb la persona major de 65 anys, beneficiària del programa.
Que estiguen empadronades a Callosa.
Que tinguen autonomia suficient per a la preparació i ingesta dels aliments objecte del servei, o en el seu cas comptar amb suport.
Que necessiten el servei, acreditant-lo mitjançant informe social i informe mèdic.
 
[CAS] El Ayuntamiento tiene plazas libres de ‘Menjar a casa’:
Personas de 65 años o más.
También podrán acceder, personas mayores de 60 años en situación de dependencia y/o con discapacidad mayores de 18 años, que convivan con la persona mayor de 65 años, beneficiaria del programa.
Que estén empadronadas en Callosa.
Que tengan autonomía suficiente para la preparación e ingesta de los alimentos objeto del servicio, o en su caso contar con apoyo.
Que necesiten el servicio, acreditándolo mediante informe social e informe médico.