965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant concedeix una subvenció de 54.202,61 €. a aquest Ajuntament per a la construcció, millora, ampliació o reforma de les instal·lacions esportives. Es tracta d’una subvenció inclosa dins del Pla +Esport 2021.
L’Ajuntament va presentar a la convocatòria el projecte de millora i reforma d’instal·lacions.
El cost del projecte és de 67.787,61 euros dels quals la Diputació Provincial sufragarà el 79,96 per cent (54.202,61euros).
 
[CAS] La Excma. Diputación Provincial de Alicante concede una subvención de 54.202,61 €. en este Ayuntamiento para la construcción, mejora, ampliación o reforma de las instalaciones deportivas. Se trata de una subvención incluida dentro del Plan +Deporte 2021.
El Ayuntamiento presentó a la convocatoria el proyecto de mejora y reforma de instalaciones.
El coste del proyecto es de 67.787,61 euros de los cuales la Diputación Provincial sufragará el 79,96 por ciento (54.202,61euros).