965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Excma. Diputació provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Callosa d´en Sarrià, dins de la Convocatòria d’ajudes per a la concessió de subvencions no dineràries consistents en el subministrament d’un vehicle elèctric per a serveis generals per a municipis i entitats locals menors de la província d’Alacant de població menor o igual a 50.000 habitants.

[CAS] La Excma. Diputación provincial de Alicante ha concedido al Ayuntamiento de Callosa d´en Sarrià, dentro de la Convocatoria de ayudas para la concesión de subvenciones no dinerarias consistentes en el suministro de un vehículo eléctrico para servicios generales para municipios y entidades locales menores de la provincia de Alicante de población menor o igual a 50.000 habitantes.