965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Excma. Diputació d’Alacant concedeix una ajuda per a la realització d’actuacions compreses dins de l’àmbit d’actuació de l’àrea de desenvolupament econòmic i sectors productius:
• Obres de modernització i condicionament del mercat municipal 7.007,40.-€
• Despeses d’organització dels cursos “Callosa *Start *UP” per a emprenedors 4.500.-€

[CAS] La Excma. Diputación de Alicante concede una ayuda para la realización de actuaciones comprendidas dentro del ámbito de actuación del área de desarrollo económico y sectores productivos:
• Obras de modernización y acondicionamiento del mercado municipal 7.007,40.-€
• Gastos de organización de los cursos “Callosa Start UP” para emprendedores 4.500.-€