965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Excma. Diputació d’Alacant concedeix una ajuda dins de la convocatòria d’ajudes per a l’elaboració i avaluació de plans d’igualtat de gènere, anualitat 2021. 1.724,61.-€ per a l’elaboració del pla d’igualtat intern dirigit a la plantilla (2021-2025)

[CAS] La Excma. Diputación de Alicante concede una ayuda dentro de la convocatoria de ayudas para la elaboración y evaluación de planes de igualdad de género, anualidad 2021. 1.724,61.-€ para la elaboración del plan de igualdad interno dirigido a la plantilla (2021-2025)