965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

L’Excma. Diputació d’Alacant concedeix una subvenció per a l’impuls d’instal·lacions Fotovoltaiques per a l’autoconsum d’edificis municipals.
Instal·lació solar fotovoltaiques en escola infantil municipal 17.500.-€

La Excma. Diputación de Alicante concede una subvención para el impulso de instalaciones Fotovoltaicas para el autoconsumo de edificios municipales.
Instalación solar fotovoltaicas en escuela infantil municipal 17.500.-€