965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Excma. Diputació d’Alacant concedeix una subvenció dins de la convocatòria del Pla Provincial d’Estalvi energètic OPTIMITZA, per a la redacció de projectes a executar per la Diputació.
Projecte: Instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum en edifici municipal C/ Ramón y Cajal i altres actuacions 2.500.-€ 

[CAS] La Excma. Diputación de Alicante concede una subvención dentro de la convocatoria del Plan Provincial de Ahorro energético OPTIMIZA, para la redacción de proyectos a ejecutar por la Diputación.
Proyecto: Instalación solar fotovoltaica de autoconsumo en edificio municipal C/ Ramón y Cajal y otras actuaciones 2.500.-€