965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] La regidora d’Arxius, Maribel Ferrándiz Sanchis, informa que l’Arxiu Municipal ha rebut una subvenció per valor de 2.988,70€, resolució de la directora general de Cultura i Patrimoni, publicada al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el dia 3 d’agost, de concessió de subvencions destinades a la digitalització, restauració i millora de les instal·lacions d’arxius municipals de la Comunitat Valenciana.
Subvenció integra de les despeses de digitalització de la primera fase de digitalització de la sèrie de llibres d’actes de l’Ajuntament Ple, que abasten el període de 27 de novembre de l’any 1904 fins al 4 de setembre de l’any 1966. Cal mencionar que els llibres de les actes de juliol de 1910 a octubre de 1911, els llibres de les actes de juliol de 1921 a maig de 1926 i els llibres de les actes de març de 1930 a setembre de 1940 no estan localitzats, per la qual cosa no s’ha pogut realitzar la seua digitalització.
El material digitalitzat abasta 36 llibres i s’inicia amb una doble finalitat, d’una banda la preservació de la documentació i així afavorir la seua conservació, i d’altra banda, facilitar la consulta a ciutadans i investigadors facilitant la labor de consultar unes actes que han de ser públiques per a tots els veïns.
La regidora comunica a la ciutadania que en 2021/2022 continuarà en la segona fase de digitalització dels llibres d’actes municipals així com començaran els treballs de digitalització de la sèrie llibres d’actes de la Comissió Permanent.
 
[CAS] La concejal de Archivos, Maribel Ferrándiz Sanchis, informa que el Archivo Municipal ha recibido una subvención por valor de 2.988,70€, resolución de la directora general de Cultura y Patrimonio, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el día 3 de agosto, de concesión de subvenciones destinadas a la digitalización, restauración y mejora de las instalaciones de archivos municipales de la Comunidad Valenciana.
Subvención integra de los gastos de digitalización de la primera fase de digitalización de la serie de libros de actas del Ayuntamiento Lleno, que alcanzan el periodo de 27 de noviembre del año 1904 hasta el 4 de septiembre del año 1966. Hay que mencionar que los libros de las actas de julio de 1910 a octubre de 1911, los libros de las actas de julio de 1921 a mayo de 1926 y los libros de las actas de marzo de 1930 a septiembre de 1940 no están localizados, por lo cual no se ha podido realizar su digitalización.
El material digitalizado alcanza 36 libros y se inicia con una doble finalidad, por un lado la preservación de la documentación y así favorecer su conservación, y por otro lado, facilitar la consulta a ciudadanos e investigadores facilitando la labor de consultar unas actas que tienen que ser públicas para todos los vecinos.
La concejal comunica a la ciudadanía que en 2021/2022 continuará en la segunda fase de digitalización de los libros de actas municipales así como empezarán los trabajos de digitalización de la serie libros de actas de la Comisión Permanente.