965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Alcalde de Callosa, Andrés Molina, juntament amb el tècnic municipal responsable del departament d’Obres i Servicis, visita les obres de reparació en la Xarxa General d’aigua potable en la partida Margequivir.
L’Ajuntament, a través de la Regidoria d’Obres i Servicis ha realitzat les obres en la conducció general que subministra el depòsit núm. 7 de la Urbanització Santa Clara.
Estes obres han sigut executades per l’empresa concessionària O.I.H., URBANA, encarregada del manteniment d’aigua potable i clavegueram.
Estes obres han consistit en la substitució de la canonada de fibrociment per fosa de 150 diàmetre en un tram aproximat de 43 ml., amb això es millora el control de cabal aportat a través de la xarxa general d’aigua potable i s’assegura el correcte funcionament del servici.
[CAS] El Alcalde de Callosa, Andrés Molina, junto con el técnico municipal responsable del departamento de Obras y Servicios, visita las obras de reparación en la Red General de agua potable en la partida Margequivir.
El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Obras y Servicios ha realizado las obras en la conducción general que suministra el depósito nº 7 de la Urbanización Santa Clara.
Estas obras han sido ejecutadas por la empresa concesionaria O.I.H., URBANA, encargada del mantenimiento de agua potable y alcantarillado.
Dichas obras han consistido en la sustitución de la tubería de fibrocemento por fundición de 150 diámetro en un tramo aproximado de 43 ml., con ello se mejora el control de caudal aportado a través de la red general de agua potable y se asegura el correcto funcionamiento del servicio.