965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] El Ple de l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià va aprovar ahir els pressupostos de 2021 en sessió ordinària. Els comptes municipals ascendeixen a 6.932.900 euros, amb una previsió d’ingressos i despeses, que creixen en conjunt un 5,64% respecte a 2020.
La responsabilitat política mostrada pel grup municipal de Compromís, ha fet possible tindre els pressupostos municipals 2021. Els responsables municipals han aconseguit un consens anteposant així els interessos dels ciutadans i ciutadanes de Callosa d’en Sarrià, amb l’objectiu que l’activitat municipal puga continuar desenvolupant-se amb normalitat.
Els comptes municipals preveuen un important increment en inversions que donen resposta a demandes veïnals.
Els col·lectius i entitats municipals mantindran les mateixes partides que en el pressupost del 2019 a la Associació d’Amics de la Música (38.000 euros), a l’Atlètic de Callosa CF (17.000 euros), i a altres associacions i clubs esportius (7.000 euros).
Inversions 617.068 €
Els pressupostos municipals 2021 han sigut aprovats amb els vots a favor de l’equip de govern del Partit Popular i els del grup polític Compromís. Els regidors del PSOE i l’edil no adscrita, Montse Romeu, han votat en contra.
“Un compromís per a construir no per a destruir. Els pressupostos 2021 estan basats en el control de les despeses no financeres i reflecteixen a més el compromís amb l’estabilitat pressupostària i amb la sostenibilitat financera.
L’alcalde, Andrés Molina, i el seu equip de govern del Partit Popular, agraeixen per això als regidors de Compromís “la responsabilitat política que han demostrat en donar el seu suport als pressupostos anteposant els interessos de la ciutadania, amb la finalitat de donar estabilitat a l’activitat municipal. I agraeix a més la seua esmena presentada que aportarà a la Fundació Asil Hospital la quantitat de 20.000 euros.”
 
[CAS] El Pleno del Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià aprobó ayer los presupuestos de 2021 en sesión ordinaria. Las cuentas municipales ascienden a 6.932.900 euros, con una previsión de ingresos y gastos, que crecen en conjunto un 5,64% respecto a 2020.
La responsabilidad política mostrada por el grupo municipal de Compromís, ha hecho posible tener los presupuestos municipales 2021. Los responsables municipales han conseguido un consenso anteponiendo así los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de Callosa d’en Sarrià, con el objetivo que la actividad municipal pueda continuar desarrollándose con normalidad.
Las cuentas municipales prevén un importante incremento en inversiones que dan respuesta a demandas vecinales.
Los colectivos y entidades municipales mantendrán las mismas partidas que en el presupuesto del 2019 a la Asociación de Amigos de la Música (38.000 euros), al Atlético de Callosa CF (17.000 euros), y a otras asociaciones y clubes deportivos (7.000 euros).
Inversiones 617.068 €
Los presupuestos municipales 2021 han sido aprobados con los votos a favor del equipo de gobierno del Partido Popular y los del grupo político Compromís. Los regidores del PSOE y la edil no adscrita, Montse Romeu, han votado en contra.
“Un compromiso para construir no para destruir. Los presupuestos 2021 están basados en el control de los gastos no financieros y reflejan además el compromiso con la estabilidad presupuestaria y con la sostenibilidad financiera.
El alcalde, Andrés Molina, y su equipo de gobierno del Partido Popular, agradecen por eso a los regidores de Compromís “la responsabilidad política que han demostrado al dar su apoyo en los presupuestos anteponiendo los intereses de la ciudadanía, con el fin de dar estabilidad a la actividad municipal. Y agradece además su enmienda presentada que aportará a la Fundación Asilo Hospital la cantidad de 20.000 euros.”