965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Ajuntament pretén remarcar en un dels principals problemes de civisme que porta detectant-se en el municipi en els últims anys i que no és un altre que el mal ús dels contenidors.
L’objectiu d’aquesta iniciativa, és que els veïns i veïnes depositen de manera correcta els residus en els contenidors instal·lats a aquest efecte i que mantinguen netes els carrers del municipi, evitant acumular fem als voltants dels contenidors.
La recollida de fem des del dia 1 de setembre NO es realitza els dissabtes a la nit. Així mateix també recordar que l’horari de depositar fem en els contenidors és de 20.00 a 22.00 hores.
Pel qual es prega a tots els veïns i usuaris del municipi, la màxima col·laboració.
 
[CAS]  El Ayuntamiento pretende hacer hincapié en uno de los principales problemas de civismo que lleva detectándose en el municipio en los últimos años y que no es otro que el mal uso de los contenedores.
El objetivo de esta iniciativa, es que los vecinos y vecinas depositen de forma correcta los residuos en los contenedores instalados a tal efecto y que mantengan limpias las calles del municipio, evitando acumular basura en los alrededores de los contenedores.
La recogida de basura desde el día 1 de septiembre NO se realiza los sábados por la noche. Así mismo también recordar que el horario de depositar basura en los contenedores es de 20.00 a 22.00 horas.
Por el que se ruega a todos los vecinos y usuarios del municipio, la máxima colaboración.