965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] La Excma Diputació d’Alacant concedeix a l’Ajuntament una subvenció per a la realització i millora d’infraestructures hidràuliques de proveïment i sanejament ( línia 2 ): Pla +AIGUA 2021.
L’obra consisteix en la correcció d’instal·lació i sistemes hidràulics de la xarxa de tele lectura de comptadors. Import concedit 6.312,32.-€
 
[CAS] La Excma Diputación de Alicante concede al Ayuntamiento una subvención para la realización y mejora de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y saneamiento ( línea 2 ): Plan +AGUA 2021.
La obra consiste en la corrección de instalación y sistemas hidráulicos de la red de tele lectura de contadores. Importe concedido 6.312,32.-€