965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] La Excma Diputació d’Alacant concedeix a l’Ajuntament una subvenció per a la realització i millora d’infraestructures hidràuliques de proveïment i sanejament a executar per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, amb la finalitat de garantir el servei municipal de proveïment i sanejament.
L‘obra consisteix en la renovació del parc de comptadors i implantació de xarxa fixa . Recorregut 1 . Import concedit 95.990,56.-€
 
[CAS] La Excma Diputación de Alicante concede al Ayuntamiento una subvención para la realización y mejora de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y saneamiento a ejecutar por la Excma. Diputación Provincial de Alicante, con el fin de garantizar el servicio municipal de abastecimiento y saneamiento.
La obra consiste en la renovación del parque de contadores e implantación de red fija . Recorrido 1 . Importe concedido 95.990,56.-€