965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] La Diputació d’Alacant ha concedit a aquest Ajuntament, una subvenció per a la infraestructura hidràulica denominada ”Renovació del parc de comptadors i implantació de xarxa fixa, recorregut 2 de lectura”, per un import de 47.877,14 €, dins de la Convocatòria a favor d’entitats locals de la província d’Alacant per a coadjuvar en el finançament d’infraestructures hidràuliques de proveïment i sanejament d’aquestes.

[CAS] La Diputación de Alicante ha concedido a este Ayuntamiento, una subvención para la infraestructura hidráulica denominada ”Renovación del parque de contadores e implantación de red fija, recorrido 2 de lectura”, por un importe de 47.877,14 €, dentro de la Convocatoria a favor de entidades locales de la provincia de Alicante para coadyuvar en la financiación de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y saneamiento de las mismas.