965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Des de l’Ajuntament informem que l’estació d’ITV mòbil serà al nostre poble presentat servei els dies 13 i 14 d’octubre, a partir de les 10.00 del matí, en el la Cooperativa Agrícola.
Els vehicles que podran passar els serveis d’inspecció seran CICLOMOTORS, MOTOCICLETES i TRACTORS AGRÍCOLES
Quant a la documentació a presentar en el moment de la inspecció serà:
 Originals de la Targeta d’Inspecció Tècnica ( o certificat de característiques per a Ciclomotors)
 Permís de Circulació (o llicència de circulació per a Ciclomotors) i Justificant de l’Assegurança obligatòria del Vehicle (vigent).
 L’import de la ITV s’abonarà directament en la pròpia Unitat Mòbil.
El preu del Vehicle agrícola: 13,08 €
El preu de les Motocicletes o ciclomotors sense catalitzar: 17,73 €
El preu de les Motocicletes o ciclomotors amb catalitzador: 27,47 €
Per a qualsevol aclariment al respecte telefonen al telèfon 96 510 79 77.
 
[CAS] Desde el Ayuntamiento informamos que la estación de ITV móvil estará en nuestro pueblo presentado servicio los días 13 y 14 de octubre, a partir de las 10.00 de la mañana, en lo la Cooperativa Agrícola.
Los vehículos que podrán pasar los servicios de inspección serán CICLOMOTORES, MOTOCICLETAS y TRACTORES AGRÍCOLAS
En cuanto a la documentación a presentar en el momento de la inspección será:
 Originales de la Tarjeta de Inspección Técnica ( o certificado de características para Ciclomotores)
 Permiso de Circulación (o licencia de circulación para Ciclomotores) y Justificante del Seguro obligatorio del Vehículo (vigente).
 El importe de la ITV se abonará directamente en la propia Unidad Móvil.
El precio del Vehículo agrícola: 13,08 €
El precio de las Motocicletas o ciclomotores sin catalizar: 17,73 €
El precio de las Motocicletas o ciclomotores con catalizador: 27,47 €
Para cualquier aclaración al respeto telefonean al teléfono 96 510 79 77.