965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Callosa d’en Sarrià habilitarà una estació d’ITV mòbil per a ciclomotors, motocicletes i tractors agrícoles
La Unitat Mòbil d’ITV es desplaçarà el dimecres dia 18 i dijous 19 d’octubre, a partir de les 10.00 hores, per a realitzar la inspecció als ciclomotors, motocicletes i vehicles agrícoles. 
La ubicació de la Unitat Mòbil serà en la Cooperativa Agrícola.
A través d’aquesta iniciativa es facilitarà la inspecció a aquests vehicles sense que hagen de desplaçar-se a unes instal·lacions d’ITV fixes. Per a passar aquestes inspeccions, els interessats hauran d’aportar, juntament amb el vehicle, originals de la Targeta d’Inspecció Tècnica (o certificat de característiques per a ciclomotors), Permís de Circulació (o llicència de circulació per a ciclomotors) i justificant de l’Assegurança Obligatòria del Vehicle (en vigor). L’import de la ITV s’abonarà directament en la pròpia unitat mòbil. La taxa és de 13,12 euros en el cas de vehicles agrícoles, 26,09 euros per a ciclomotors i motocicletes i 33,07 per a motocicletes amb catalitzador.
Per a més informació telefonar al  96 510 79 77.
 
[CAS] Callosa d’en Sarrià habilitará una estación de ITV móvil para ciclomotores, motocicletas y tractores agrícolas
La Unidad Móvil de ITV se desplazará el miércoles día 18 y jueves 19 de octubre, a partir de las 10.00 horas, para realizar la inspección a los ciclomotores, motocicletas y vehículos agrícolas. 
La ubicación de la Unidad Móvil será en la Cooperativa Agrícola.
A través de esta iniciativa se facilitará la inspección a estos vehículos sin que tengan que desplazarse a unas instalaciones de ITV fijas.
Para pasar dichas inspecciones, los interesados deberán aportar, junto con el vehículo, originales de la Tarjeta de Inspección Técnica (o certificado de características para ciclomotores), Permiso de Circulación (o licencia de circulación para ciclomotores) y justificante del Seguro Obligatorio del Vehículo (en vigor). El importe de la ITV se abonará directamente en la propia unidad móvil. La tasa es de 13,12 euros en el caso de vehículos agrícolas, 26,09 euros para ciclomotores y motocicletas y 33,07 para motocicletas con catalizador.
Para más información llamar al  96 510 79 77.