965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] A causa de les noves normes per a l’obtenció del permís de conduir, els adjuntem tota la informació actualitzada i les pertinents mesures a prendre enfront del COVID per a realitzar els tràmits per a obtindre aquest permís, i que ha facilitat la Direcció General de Trànsit (DGT). A Espanya, l’organisme encarregat d’expedir els permisos de conduir és la DGT. Per a incrementar la seguretat de conductors i vianants, els aspirants a conductors han de realitzar un examen teòric i un altre pràctic en el qual demostren els seus coneixements sobre el codi de circulació i les seues habilitats al volant. Només si són aptes en totes dues proves obtindran la llicència. Prèviament, hauran de preparar aquests exàmens i poden fer-ho, bé a través d’una autoescola o bé per lliure. L’examen teòric es pot estudiar a través de manuals de circulació i repassar l’aprés en tests DGT gratuïts en línia; i per a preparar l’examen pràctic, s’han de realitzar classes pràctiques amb un professor titulat en la matèria en un cotxe condicionat.

Per a obtindre un nou permís de conduir, han de sol·licitar la realització de les proves. A causa del COVID-19, la DGT realitza molts dels tràmits de manera en línia. Poden trobar tota la informació en el següent enllaç, així com les mesures de seguretat que han de prendre els aspirants per a presentar-se als exàmens:

INFO

[CAS] Debido a las nuevas normas para la obtención del permiso de conducir, les adjuntamos toda la información actualizada y las pertinentes medidas a tomar frente al COVID para realizar los trámites para obtener dicho permiso, y que ha facilitado la Dirección General de Tráfico (DGT). En España, el organismo encargado de expedir los permisos de conducir es la DGT. Para incrementar la seguridad de conductores y viandantes, los aspirantes a conductores deben realizar un examen teórico y otro práctico en el que demuestran sus conocimientos sobre el código de circulación y sus habilidades al volante. Solo si son aptos en ambas pruebas obtendrán la licencia. Previamente, deberán preparar dichos exámenes y pueden hacerlo, bien a través de una autoescuela o bien por libre. El examen teórico se puede estudiar a través de manuales de circulación y repasar lo aprendido en tests DGT gratuitos online; y para preparar el examen práctico, se deben realizar clases prácticas con un profesor titulado en la materia en un coche acondicionado.

Para obtener un nuevo permiso de conducir, deben solicitar la realización de las pruebas. Debido al COVID-19, la DGT realiza muchos de los trámites de forma online. Pueden encontrar toda la información en el siguiente enlace, así como las medidas de seguridad que deben de tomar los aspirantes para presentarse a los exámenes:

INFO