965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’organisme encarregat de concedir els permisos de conduir és la DGT. Per a això, proposa als aspirants a conductors un examen teòric i un altre pràctic per a demostrar els seus coneixements sobre les normes de circulació i les seues habilitats al volant. Mitjançant aquestes proves, l’organisme garanteix que tots els conductors tinguen una educació viària de qualitat, augmentant així la seguretat dels altres conductors i vianants
Hi ha diversos tipus de permís de conduir i per tant diversos tipus de proves però en tots ells els aspirants hauran de ser APTES tant la prova teòrica com en la pràctica. Aquests resultats es podran consultar a través de la seu electrònica una vegada s’hagen examinat. No obstant això, a causa de la gestió necessària per a donar d’alta a un nou conductor, el permís de conduir definitiu tarda a arribar aproximadament una setmana. En aqueix període de temps, la DGT facilita un carnet provisional, que acompanyat d’un document oficial d’identificació, permet que el nou conductor puga conduir dins del territori nacional.
Per a poder realitzar aquestes proves, s’ha de realitzar una sol·licitud prèvia. En el següent enllaç es troba tota la informació respecte al permís de conduir i les mesures de seguretat enfront del COVID-19:

INFO

[CAS] El organismo encargado de conceder los permisos de conducir es la DGT. Para ello, propone a los aspirantes a conductores un examen teórico y otro práctico para demostrar sus conocimientos sobre las normas de circulación y sus habilidades al volante. Mediante dichas pruebas, el organismo garantiza que todos los conductores tengan una educación vial de calidad, aumentando así la seguridad de los demás conductores y viandantes
Hay varios tipos de permiso de conducir y por lo tanto varios tipos de pruebas pero en todos ellos los aspirantes deberán de ser APTOS tanto la prueba teórica como en la práctica. Dichos resultados se podrán consultar a través de la sede electrónica una vez se hayan examinado. Sin embargo, debido a la gestión necesaria para dar de alta a un nuevo conductor, el carnet de conducir definitivo tarda en llegar aproximadamente una semana. En ese periodo de tiempo, la DGT facilita un carnet provisional, que acompañado de un documento oficial de identificación, permite que el nuevo conductor pueda conducir dentro del territorio nacional.
Para poder realizar dichas pruebas, se debe realizar una solicitud previa. En el siguiente enlace se encuentra toda la información respecto al permiso de conducir y las medidas de seguridad frente al COVID-19:

INFO