965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] La regidora de Sanitat, Maribel Ferrándiz, informa que l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Callosa, dins de la Convocatòria d’ajudes per al control de la salubritat pública i benestar animal anualitat 2022 (concessió d’ajudes per als tractaments d’esterilització de colònies urbanes de gats sense propietari) en municipis de la Província d’Alacant, anualitat 2022, una subvenció per import de 1.884,81.-€ 
 
[CAS] La concejal de Sanidad, Maribel Ferrándiz, informa que la Excma. Diputación Provincial de Alicante ha concedido en el Ayuntamiento de Callosa, dentro de la Convocatoria de ayudas para el control de la salubridad pública y bienestar animal anualidad 2022 (concesión de ayudas para los tratamientos de esterilización de colonias urbanas de gatos sin propietario) en municipios de la Provincia de Alicante, anualidad 2022, una subvención por importe de 1.884,81.-€