965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Excma. Diputació d’Alacant concedix una ajuda per a l’adquisició de medalles i trofeus per a les seues activitats de promoció esportiva i desenrotllament de l’esport que realitze durant l’any 2021. 500,66.-€
[CAS] La Excma. Diputación de Alicante concede una ayuda para la adquisición de medallas y trofeos para sus actividades de promoción deportiva y desarrollo del deporte que realice durante el año 2021. 500,66.-€