965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

[VAL] Des de la Regidoria d’Educació s’informa que el termini per a sol·licitar plaça a l’Escola Infantil Municipal s’obrirà el pròxim 25 de maig i finalitzarà el 2 de juny.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds d’admissió, la Comissió d’Escolarització baremarà totes les sol·licituds i el 16 de juny es publicaran les llistes provisionals d’admesos.

DATES I TERMINI
INSTRUCCIONS
SOL·LICITUD

[CAS] Desde la Concejalía de Educación se informa que el plazo para solicitar plaza en la Escuela Infantil Municipal se abrirá el próximo 25 de mayo y finalizará el 2 de junio.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de admisión, la Comisión de Escolarización baremará todas las solicitudes y el 16 de junio se publicarán las listas provisionales de admitidos.

FECHAS Y PLAZOS
INSTRUCCIONES
SOLICITUD