965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] El Consell de Ministres aprova la fi de l’obligatorietat de les màscares en espais interiors a partir del 20 d’abril
Les màscares continuaran sent obligatòries tant per als treballadors com per als visitants en centres, serveis i establiments sanitaris. També per a les que persones es troben ingressades quan estiguen fora de les seues habitacions.
Així mateix, continuarà sent obligatori l’ús de màscares per als treballadors i visitants en els centres sociosanitaris en zones compartides i es manté l’obligatorietat de les màscares en el transport aeri, per ferrocarril o per cable i en els autobusos, així com en els transports públics de viatgers.
En l’entorn laboral, amb caràcter general, de manera general, no resultarà preceptiu l’ús de màscares. No obstant això, l’avaluació de riscos del lloc de treball serà la que permetrà prendre una decisió sobre les mesures preventives adequades que han d’implantar-se, inclòs el possible ús de màscares.
 
[CAS] El Consejo de Ministros aprueba el fin de la obligatoriedad de las mascarillas en espacios interiores a partir del 20 de abril
Las mascarillas seguirán siendo obligatorias tanto para los trabajadores como para los visitantes en centros, servicios y establecimientos sanitarios. También para las que personas se encuentren ingresadas cuando estén fuera de sus habitaciones.
Asimismo, continuará siendo obligatorio el uso de mascarillas para los trabajadores y visitantes en los centros sociosanitarios en zonas compartidas y se mantiene la obligatoriedad de las mascarillas en el transporte aéreo, por ferrocarril o por cable y en los autobuses, así como en los transportes públicos de viajeros.
En el entorno laboral, con carácter general, de manera general, no resultará preceptivo el uso de mascarillas. No obstante, la evaluación de riesgos del puesto de trabajo será la que permitirá tomar una decisión sobre las medidas preventivas adecuadas que deben implantarse, incluido el posible uso de mascarillas.