965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] La setmana passada una usuària de la biblioteca ens va fer una donació de llibres per a la secció d’infantil i juvenil que s’ha incorporat al catàleg i ja podeu disfrutar de la seua lectura.

La donació és una de les formes d’adquisició de materials bibliogràfics i documentals a les biblioteques juntament amb la compra i el bescanvi o intercanvi de publicacions.

La regidora de Cultura, Maribel Ferrándiz, ens informa que no tot el material bibliogràfic és susceptible de formar part de la col·lecció. Els materials hi han de complir uns criteris generals:
· Valor cultural i bibliogràfic de l’exemplar o el fons donat.
· Pertinença. Es podran acceptar, previ estudi, publicacions de temàtica d’interés per als estudis i la investigació local.
· Vigència: no s’accepten formats i continguts obsolets. Per exemple, no s’accepten VHS, disquets i altres formats no llegibles, llibres fotocopiats o còpies de DVD, etc., ni tampoc manuals de programaris obsolets, tret que tinguen rellevància i valor documental.
· Duplicitat: no s’accepta material bibliogràfic duplicat, tret si es tracta de material molt demandat o d’interés excepcional.
· Estat de conservació: s’accepta el material bibliogràfic en bon estat. No s’accepten exemplars incomplets ni material en mal estat que puga afectar a la seguretat de la resta del fons bibliogràfic.
Les persones interessades a donar material bibliogràfic a la biblioteca han de contactar prèviament amb el personal de la biblioteca, que decidirà la conveniència d’incorporar el material al fons bibliogràfic. No s’accepten donacions sense l’acceptació prèvia de la biblioteca. El material acceptat passa a formar part del fons bibliogràfic i ser propietat de la biblioteca i serà la biblioteca la que té potestat per donar material duplicat a altres institucions o organismes.
 
[CAS] La semana pasada una usuaria de la biblioteca nos hizo una donación de libros para la sección de infantil y juvenil que se ha incorporado en el catálogo y ya podáis disfrutar de su lectura.
La donación es una de las formas de adquisición de materiales bibliográficos y documentales de las bibliotecas junto con la compra y el canje o intercambio de publicaciones.
La concejala de Cultura, Maribel Ferrándiz, nos informa que no todo el material bibliográfico es susceptible de formar parte de la colección. Los materiales tienen que cumplir unos criterios generales:
• Valor cultural y bibliográfico del ejemplar o el fondo dado.
• Pertenencia. Se podrán aceptar, previo estudio, publicaciones de temática de interés para los estudios y la investigación local.
• Vigencia: no se aceptan formatos y contenidos obsoletos. Por ejemplo, no se aceptan VHS, disquetes y otros formatos no legibles, libros fotocopiados o copias de DVD, etc., ni tampoco manuales de software obsoletos, salvo que tengan relevancia y valor documental.
• Duplicidad: no se acepta material bibliográfico duplicado, salvo si se trata de material muy demandado o de interés excepcional.
• Estado de conservación: se acepta el material bibliográfico en buen estado. No se aceptan ejemplares incompletos ni material en mal estado que pueda afectar a la seguridad del resto del fondo bibliográfico.
Las personas interesadas en donar material bibliográfico a la biblioteca tienen que contactar previamente con el personal de la biblioteca, que decidirá la conveniencia de incorporar el material al fondo bibliográfico. No se aceptan donaciones sin la aceptación previa de la biblioteca. El material aceptado pasa a formar parte del fondo bibliográfico y ser propiedad de la biblioteca y será la biblioteca la que tiene potestad para dar material duplicado a otras instituciones u organismos.