965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] La regidora de Cultura i Arxius, Maribel Ferrándiz Sanchis, informa de la resolució de la directora general de Cultura i Patrimoni, de concessió de subvencions destinades a la digitalització i la millora d’instal·lacions dels arxius municipals de la Comunitat Valenciana. Ens han concedit el 100% de la despesa realitzada, l’import concedit ascendeix a la quantitat de 4.110,38€. Es tracta de la segona fase de digitalització de la sèrie “Llibres d’actes de l’Ajuntament Ple”, que abasten el període des de l’any 1966 fins a l’any 1972 (3 llibres), la serie “Llibre d’actes de la Comissió Municipal Permanent” que abasten el període de 1924 a 1972 (10 llibres), i altres 23 llibres d’interés per a investigadors com per exemple Llibres d’inventaris (1942-1967), Llibre d’actes de la Junta Pericial del Cadastre, Llibre d’actes d’arquejos mensuals (1922-1938), Llibre d’actes de la Junta de Beneficència Municipal (1929-1936), Llibre registre de denúncies i multes (1941-1962), Llibre de balanços (Almodí) (1909-1961), Llibre Repartiment General sobre utilitats (1943), Llibres registre entrada de documents(1924-1925, 1943-1947, 1951-1955) i Llibres registre d’eixides de documents (1940-1946).
El treball de digitalització abasta 36 llibres i s’inicia amb una doble finalitat, d’una banda, la preservació de la documentació i així afavorir la seua conservació, i, d’altra banda, facilitar la consulta a ciutadans i investigadors facilitant la labor de consulta. Aquest treball es va realitzar el mes de novembre de l’any 2021. En aquest període l’Ajuntament va adquirir un escàner zenital per a poder digitalitzar documents de gran format (foli, format Din-A3, …) i un escàner per a diapositives i fotografies que ajuden en les tasques diàries de l’Arxiu, que també s’han finançat amb aquesta subvenció.
[CAS] La concejala de Cultura y Archivos, Maribel Ferrándiz Sanchis, informa de la resolución de la directora general de Cultura y Patrimonio, de concesión de subvenciones destinadas a la digitalización y la mejora de instalaciones de los archivos municipales de la Comunitat Valenciana. Nos han concedido el 100% del gasto realizado, el importe concedido asciende a la cantidad de 4.110,38€. Se trata de la segunda fase de digitalización de la serie “Libros de actas del Ayuntamiento Pleno”, que abarcan el periodo desde el año 1966 hasta el año 1972 (3 libros), la serie “Libro de actas de la Comisión Municipal Permanente” que abarcan el periodo de 1924 a 1972 (10 libros), y otros 23 libros de interés para investigadores como por ejemplo Libros de inventarios (1942-1967), Libro de actas de la Junta Pericial del Catastro, Libro de actas de arqueos mensuales (1922-1938), Libro de actas de la Junta de Beneficencia Municipal (1929-1936), Libro registro de denuncias y multas (1941-1962), Libro de balances (Pósito) (1909-1961), Libro Repartimiento General sobre utilidades (1943), Libros registro entrada de documentos(1924-1925, 1943-1947, 1951-1955) y Libros registro de salidas de documentos (1940-1946).
El trabajo de digitalización abarca 36 libros y se inicia con una doble finalidad, por un lado, la preservación de la documentación y así favorecer su conservación, y, por otro lado, facilitar la consulta a ciudadanos e investigadores facilitando la labor de consulta. Este trabajo se realizó el mes de noviembre del año 2021. En este periodo el Ayuntamiento adquirió un escáner cenital para poder digitalizar documentos de gran formato (folio, formato Din-A3, …) y un escáner para diapositivas y fotografías que ayudan en las tareas diarias del Archivo, que también se han financiado con esta subvención.