965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Des de la regidoria d’Educació s’informa que, el passat 12 de juliol es va reunir el Consell Escolar Municipal per a, entre altres assumptes, decidir els dies no lectius del municipi. Després de rebre l’aprovació de la Direcció Territorial d’Educació d’Alacant, els dies festius escolars a Callosa d’en Sarrià seran:
El 10 d’octubre de 2022, el 17 de febrer i el 20 de març de 2023.
El curs acadèmic 2022-2023 donarà inici el 12 de setembre i finalitzarà el 21 de juny de 2023 en els ensenyaments següents:
En Educació Infantil i Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional, Grau Bàsic, Grau Mitjà i Grau Superior.
 
[CAS] Desde la concejalía de Educación se informa que, el pasado 12 de julio se reunió el Consejo Escolar Municipal para, entre otros asuntos, decidir los días no lectivos del municipio. Tras recibir la aprobación de la Dirección Territorial de Educación de Alicante, los días festivos escolares en Callosa d’en Sarrià serán:
El 10 de octubre de 2022, el 17 de febrero y el 20 de marzo de 2023.
El curso académico 2022-2023 dará inicio el 12 de septiembre y finalizará el 21 de junio de 2023 en las enseñanzas siguientes:
En Educación Infantil y Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional, Grado Básico, Grado Medio y Grado Superior.