965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Administració prop de tu
Dijous ,19 d´octubre a les 10:00h, un empleat públic d’aquesta Delegació del Govern es desplaçarà a Callosa, a la Casa de Cultura, amb la finalitat d’informar la ciutadania sobre els serveis que es presten en la Delegació del Govern i tramitar in situ els procediments sol·licitats quan siga possible o, si escau, recaptar les dades necessàries per a la seua tramitació posterior i ulterior comunicació a l’interessat, oferir la possibilitat d’obtindre les credencials digitals que permeten la identificació per a l’accés a la seu electrònica, facilitar-los la informació de serveis que són competència d’altres administracions territorials i, en el seu cas, recaptar les dades necessàries per a posteriorment traslladar la petició a l’administració competent….

[CAS] La Administración cerca de tI
Jueves, 19 de octubre a las 10:00h, un empleado público de esta Delegación del Gobierno se desplazará a Callosa, en la Casa de Cultura, con el fin de informar la ciudadanía sobre los servicios que se prestan en la Delegación del Gobierno y tramitar in situ los procedimientos solicitados cuando sea posible o, si procede, recaudar los datos necesarios para su tramitación posterior y ulterior comunicación al interesado, ofrecer la posibilidad de obtener las credenciales digitales que permiten la identificación para el acceso en la sede electrónica, facilitarlos la información de servicios que son competencia otras administraciones territoriales y, en su caso, recaudar los datos necesarios para posteriormente trasladar la petición a la administración competente….