965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Des d’ANÉMONA (Grup d’Autoajuda per a Dones amb Càncer de Mama de la Marina Baixa) volem informar que hem rebut una donació de 1.200 euros i 4 cistelles valorada en 800 euros d’un col·laborador altruista. Aquestes cistelles les hem repartides entre famílies necessitades.
Agraïm profundament aquesta i qualsevol donació però aprofitem per a informar la ciutadania que és sempre Anémona i/o l’Ajuntament qui organitza totes les activitats, esdeveniments i actes diversos d’aquesta Associació.
Destacar des d’ací que qualsevol altra proposta haurà de ser estudiada i aprovada per Anémona i/o per l’Ajuntament que prèviament donaran el seu consentiment.
Des d’Anémona , com no pot ser d’una altra manera, s’agraeix qualsevol col·laboració desinteressada dels ciutadans però, destacar que tota proposada aquesta deurà sempre ser comunicada, supervisada i posteriorment autoritzada abans en cas que es dugui a terme.
 
[CAS] Desde ANÉMONA (Grupo de Autoayuda para Mujeres con Cáncer de Mama de la Marina Baixa) queremos informar que hemos recibido una donación de 1.200 euros y 4 cestas valorada en 800 euros de un colaborador altruista. Estas cestas las hemos repartido entre familias necesitadas.
Agradecemos profundamente esta y cualquier donación pero aprovechamos para informar la ciudadanía que es siempre Anémona y/o el Ayuntamiento quien organiza todas las actividades, acontecimientos y actas varios de esta Asociación.
Destacar desde aquí que cualquier otra propuesta tendrá que ser estudiada y aprobada por Anémona y/o por el Ayuntamiento que previamente darán su consentimiento.
Desde Anémona , como no puede ser de otro modo, se agradece cualquier colaboración desinteresada de los ciudadanos pero, destacar que toda propuesta esta deberá siempre ser comunicada, supervisada y posteriormente autorizada antes de llevarse a cabo.