965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Fort de Bèrnia

[val] L’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià treballa en la posada en marxa del Fort de Bèrnia. Una edificació que en l’actualitat està en ruïnes i la construcció del qual data del segle XVI. Per a això, han licitat l’obra amb un pressupost de 176.407,93 euros, impostos inclosos, subvencionats per part de la Diputació d’Alacant. L’actuació es limita a la consolidació de l’estructura, al mateix temps que es compromet a no reconstruir-la al complet, sinó amb accions puntuals que estan justificades pels experts.
Segons consta en el projecte, el complex està en un estat d’ “abandó total” i a nivell patrimonial està completament deteriorat, encara que no tant a nivell social perquè es considera un monument molt visitat. Amb tot, adverteixen que la presència de restes arqueològiques “està seriosament compromesa en uns certs punts, havent desaparegut en molts altres, ja siga per deterioració, espoli o pas del temps”.
El fort està protegit des de finals dels 90 en ser declarat com a Bé d’Interés Cultural (BIC). El que es pretén ara és la seua preservació a més d’incrementar els interessos patrimonials que van determinar la declaració com a BIC.
El contracte ja ha eixit a licitació, per la qual cosa les empreses poden presentar les seues ofertes fins al pròxim 9 d’octubre. Una vegada comence l’obra, es dona un termini de nou mesos per a la seua finalització. I s’espera que puga estar acabada en 2024.
[CAS] El Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià trabaja en la puesta en marcha del Fort de Bèrnia. Una edificación que en la actualidad está en ruinas y cuya construcción data del siglo XVI. Para ello, han licitado la obra con un presupuesto de 176.407,93 euros, impuestos incluidos, subvencionados por parte de la Diputación de Alicante. La actuación se limita a la consolidación de la estructura, al tiempo que se compromete a no reconstruirla al completo, sino con acciones puntuales que están justificadas por los expertos.
Según consta en el proyecto, el complejo está en un estado de “abandono total” y a nivel patrimonial está completamente deteriorado, aunque no tanto a nivel social puesto que se considera un monumento muy visitado. Con todo, advierten que la presencia de restos arqueológicos “está seriamente comprometida en ciertos puntos, habiendo desaparecido en muchos otros, ya sea por deterioro, expolio o paso del tiempo”.
El fuerte está protegido desde finales de los 90 al ser declarado como Bien de Interés Cultural (BIC). Lo que se pretende ahora es su preservación además de incrementar los intereses patrimoniales que determinaron la declaración como BIC.
El contrato ya ha salido a licitación, por lo que las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 9 de octubre. Una vez comience la obra, se da un plazo de nueve meses para su finalización. Por lo que se espera que pueda estar terminada en 2024.
El contracte ja ha eixit a licitació, per la qual cosa les empreses poden presentar les seues ofertes fins al pròxim 9 d’octubre. Una vegada comence l’obra, es dona un termini de nou mesos per a la seua finalització. Pel que s’espera que puga estar acabada en 2024.

Camí Segarra / Camino Segarra

[CAS]  La Excma. Diputación de Alicante concede dentro de la convocatoria de ayudas para realización de inversiones en caminos de titularidad municipal, una subvención de 42.497,50.-€ para la reposición de asfaltado en Camí Segarra
 
[VAL] L’Excma. Diputació d’Alacant concedeix dins de la convocatòria d’ajudes per a realització d’inversions en camins de titularitat municipal, una subvenció de 42.497,50.-€ per a la reposició d’asfaltat en Camí Segarra

Les Fonts d’ Algar / Las Fuentes d’ Algar

[ VAL] Després dels forts vents d’aquesta matinada ha caigut un pi en la zona pícnic de l’Algar. Els operaris del paratge a les 10.30 ja havien solucionat el problema
 
[CAS] Después de los fuertes vientos de esta madrugada ha caído un pino en la zona picnic del Algar.
Los operarios del paraje a las 10:30 ya habían solucionado el problema

Nou personal a Les Fonts d’ Algar / Nuevo personal en Las Fuentes d’ Algar

[VAL] Les Fonts d’ Algar han incrementat la seua plantilla, incorporant nou personal durant la campanya estival. Les Fonts d’Algar és un destí de la Comunitat Valenciana amb molta afluència de turistes. L’alcalde, Andrés Molina, el regidor de turisme, Rafael Gregori i la regidora de personal, Maribel Ferrándiz, han donat la benvinguda i han traslladat a tots els treballadors la necessitat de millorar i reforçar els serveis durant tot l’estiu.
[CAS] Las Fuentes d’ Algar han incrementado su plantilla, incorporando nuevo personal durante la campaña estival. Las Fuentes d’ Algar es un destino de la Comunidad Valenciana con mucha afluencia de turistas. El alcalde, Andrés Molina, el concejal de turismo, Rafael Gregori y la concejal de personal, Maribel Ferrándiz, han dado la bienvenida y han trasladado a todos los trabajadores la necesidad de mejorar y reforzar los servicios durante todo el verano.

Les Fonts d’Algar

[VAL] Les Fonts d’Algar a Callosa d’en Sarrià. El nostre particular paradís.
 
[CAS] Les Fonts d’Algar en Callosa d’en Sarrià. Nuestro particular paraíso.