965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

La Excma Diputació d’Alacant / La Excma Diputación de Alicante

[VAL] La Excma Diputació d’Alacant concedeix a l’Ajuntament una subvenció dins del Pla “PLANIFICA”: Pla d’Inversions i Finançament en Infraestructures de la Província d’Alacant (Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis de Competència Municipal 2020-2023).
L’obra consisteix en la rehabilitació i ampliació de l’Ajuntament, concedeix 542.607.
 
[CAS] La Excma Diputación de Alicante concede al Ayuntamiento una subvención dentro del Plan “PLANIFICA”: Plan de Inversiones y Financiación en Infraestructuras de la Provincia de Alicante (Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal 2020-2023).
La obra consiste en la rehabilitación y ampliación del Ayuntamiento, concede 542.607.

Signatura Acta de Replanteig / Firma del Acta de Replanteo

[VAL] Hui a l’Ajuntament s’ha procedit a la Signatura de l’Acta de Replanteig de les Obres de Renovació del Parc de Comptadors de Xarxa Fixa (recorregut 2) de lectura, en la qual han assistit l’Alcalde, Andrés Molina; el representant de l’empresa adjudicatària Medición Avanzada de Contadores S.A.., i els tècnics municipals.
Les obres són finançades per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant dins del Cicle Hídric, sent el pressupost d’adjudicació de 59,071,18 €
 
[CAS] Hoy en el Ayuntamiento se ha procedido a la Firma del Acta de Replanteo de las Obras de Renovación del Parque de Contadores de Red Fija (recorrido 2) de lectura, en la que han asistido el Alcalde, Andrés Molina; el representante de la empresa adjudicataria Medición Avanzada de Contadores S.A., y los técnicos municipales.
Las obras están financiadas por la Excma. Diputación Provincial de Alicante dentro del Ciclo Hídrico, siendo el presupuesto de adjudicación de 59,071,18 €

Obres de substitució d’un tram de la impulsió Margeve-Onàer / Obras de sustitución de un tramo de la impulsión Margeve-Onàer

[VAL] Callosa d’en Sarrià, rep les obres de substitució d’un tram de la impulsió Margeve-Onàer.
L’alcalde, Andrés Molina, juntament amb representants de la Direcció General de l’aigua de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència climàtica i Transició Ecològica, i l’empresa contractista de les obres TECOPSA, han formalitzat aquest matí l’acta de recepció i lliurament de les obres de substitució d’un tram de la impulsió Margeve-Onàer en el terme municipal de Callosa d’en Sarrià.
L’Alcalde, Andrés Molina ha volgut agrair-li també, fent esment, a la SAT ONAER la bona disposició, la col·laboració i les facilitats per a la bona resolució de les obres i la reposició dels serveis.
Els treballs han consistit en la substitució de la canonada de 300 mm. de diàmetre existent per una altra de fosa de 500 mm en un tram de 925 ml. així com la reposició del ferm del tram del camí Margeve-Onàer afectat. Les obres van ser adjudicades per un import de 488.431,14 euros.
 
[CAS] Callosa d’en Sarrià, recibe las obras de sustitución de un tramo de la impulsión Margeve-Onàer.
El Alcalde, Andrés Molina, junto con representantes de la Dirección General del agua de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia climática y Transición Ecológica, y la empresa contratista de las obras TECOPSA, han formalizado esta mañana el acta de recepción y entrega de las obras de sustitución de un tramo de la impulsión Margeve-Onàer en el término municipal de Callosa d’en Sarrià.
El Alcalde, Andrés Molina ha querido agradecerle también, haciendo mención, a la SAT ONAER la buena disposición, la colaboración y las facilidades para la buena resolución de las obras y la reposición de los servicios.
Los trabajos han consistido en la sustitución de la cañería de 300 mm. de diámetro existente por otra de fundición de 500 mm en un tramo de 925 ml. así como la reposición del firme del tramo del camino Margeve-Onàer afectado. Las obras fueron adjudicadas por un importe de 488.431,14 euros.

Tramitación gratuita de ampliación de la actividad existente / Tramitació gratuïta d’ampliació de l’activitat existent

[CAS] El Ayuntamiento tramitará a partir de mañana con urgencia las solicitudes para que los locales de hostería puedan servir comida para llevar.
Tramitación gratuita de ampliación de la actividad existente, para la actividad de elaboración y venta de comida preparada para llevar en locales que disponen de Licencia de Restaurante, Bar o Cafeterías en las que se acredite que se les ha autorizado cocina.
Presentación de la solicitud: Entrarán en la Sede Electrónica.
[VAL] L’Ajuntament tramitarà a partir de demà amb urgència les sol·licituds perquè els locals d’hostatgeria puguen servir menjar per a portar.
Tramitació gratuïta d’ampliació de l’activitat existent, per a l’activitat d’elaboració i venda de menjar preparat per a portar en locals que disposen de Llicència de Restaurant, Bar o Cafeteries en les quals s’acredite que se’ls ha autoritzat cuina.
Presentació de la sol·licitud: Entraran en la Seu Electrònica.

OBRAS DE LAS CALLES BONAIRE, VALENCIA, VERGE DELS DOLORS Y VICTORIA / OBRES DE LES CARRERS BONAIRE, VALÈNCIA, VERGE DELS DOLORS I VICTORIA

[CAS] EL ALCALDE VISITA LAS OBRAS DE LAS CALLES BONAIRE, VALENCIA, VERGE DELS DOLORS Y VICTORIA.
El Alcalde acompañado por el técnico municipal, visito las calles Bonaire, Valencia, Verge dels Dolors y Victoria para comprobar la finalización de las obras de acondicionamiento, y mejora de la Calle Verge dels Dolors y otras.
Las obras están incluidas dentro del Plan de Inversiones Financieras Sostenibles del Área de Cooperación de la Diputación Provincial de Alicante.
 
[VAL] L’ALCALDE VISITA LES OBRES DE LES CARRERS BONAIRE, VALÈNCIA, VERGE DELS DOLORS I VICTORIA.
L’Alcalde acompanyat pel tècnic municipal, visite els carrers Bonaire, València, Verge dels Dolors i Victoria per a comprovar la finalització de les obres de condicionament, i millora del Carrer Verge dels Dolors i altres.
Les obres estan incloses dins del Pla d’Inversions Financeres Sostenibles de l’Àrea de Cooperació de la Diputació Provincial d’Alacant.

OBRAS DE MEJORAS EN LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES / OBRES DE MILLORES EN ELS DEPÒSITS MUNICIPALS

[CAS] EL ALCALDE VISITA LAS OBRAS DE MEJORAS EN LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES.
El Alcalde acompañado por el técnico municipal, visito los depósitos municipales para comprobar la finalización de las obras de adecuación y mejora de los sistemas de agua potable, incluidas por parte del área de cooperación de la Diputación Provincial de Alicante.
 
[VAL] L’ALCALDE VISITA LES OBRES DE MILLORES EN ELS DEPÒSITS MUNICIPALS.
L’Alcalde acompanyat pel tècnic municipal, visite els depòsits municipals per a comprovar la finalització de les obres d’adequació i millora dels sistemes d’aigua potable, incloses per part de l’àrea de cooperació de la Diputació Provincial d’Alacant.