965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Dos nous vehicles per a la policia local / Dos nuevos vehículos para la policía local

[VAL] L’Ajuntament renova dos nous vehicles per a la policia local, Seats Ateca de ‘Agust Motor’, dotats amb equipament policial i amb mampara.
Un pas més en la modernització dels vehicles policials al servei de la seguretat ciutadana en el municipi.
 
[CAS] El Ayuntamiento renueva dos nuevos vehículos para la policía local, Seats Ateca de Agust Motor, dotados con equipación policial y con mampara.
Un paso más en la modernización de los vehículos policiales al servicio de la seguridad ciudadana en el municipio.

Nou vehicle elèctric / Nuevo vehículo eléctrico

[VAL] Acte d’entrega del nou vehicle elèctric que formarà part del parc mòbil de Callosa . Subvencionat 100% per la Diputació d’Alacant serà destinat a prestacions de seguretat ciutadana.
L’alcalde, Andrés Molina, i la regidor, Mari Carmen Bou, assistixen en la Diputació d’Alacant a la recepció del vehicle.
 
[CAS] Acto de entrega del nuevo vehículo eléctrico que formará parte del parque móvil de Callosa . Subvencionado 100% por la Diputación de Alicante será destinado a prestaciones de seguridad ciudadana.
El alcalde, Andrés Molina, y la concejal, Mari Carmen Bou, asisten en la Diputación de Alicante a la recepción del vehículo

L’Excma. Diputació provincial d’Alacant / La Excma. Diputación provincial de Alicante

[VAL] L’Excma. Diputació provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Callosa d´en Sarrià, dins de la Convocatòria d’ajudes per a la concessió de subvencions no dineràries consistents en el subministrament d’un vehicle elèctric per a serveis generals per a municipis i entitats locals menors de la província d’Alacant de població menor o igual a 50.000 habitants.

[CAS] La Excma. Diputación provincial de Alicante ha concedido al Ayuntamiento de Callosa d´en Sarrià, dentro de la Convocatoria de ayudas para la concesión de subvenciones no dinerarias consistentes en el suministro de un vehículo eléctrico para servicios generales para municipios y entidades locales menores de la provincia de Alicante de población menor o igual a 50.000 habitantes.

Volta a La Comunitat Valenciana – VCV / 73 Vuelta a La Comunidad Valenciana – VCV

[VAL] RECORDEU!! Divendres que ve 4 de febrer, sobre les 14:39 h passarà per Callosa la 3a etapa de la 73 Volta a La Comunitat Valenciana – VCV 
Un només passe. Normalitat als pocs minuts.
 
[CAS] RECORDAR!! El próximo viernes 4 de febrero, sobre las 14:39 h pasará por Callosa la 3a etapa de la 73 Vuelta a La Comunidad Valenciana – VCV 
Un sólo pase. Normalidad a los pocos minutos.

Informació sobre permís de conducció 2021 / Información sobre permiso de conducción 2021

[VAL] L’organisme encarregat de concedir els permisos de conduir és la DGT. Per a això, proposa als aspirants a conductors un examen teòric i un altre pràctic per a demostrar els seus coneixements sobre les normes de circulació i les seues habilitats al volant. Mitjançant aquestes proves, l’organisme garanteix que tots els conductors tinguen una educació viària de qualitat, augmentant així la seguretat dels altres conductors i vianants
Hi ha diversos tipus de permís de conduir i per tant diversos tipus de proves però en tots ells els aspirants hauran de ser APTES tant la prova teòrica com en la pràctica. Aquests resultats es podran consultar a través de la seu electrònica una vegada s’hagen examinat. No obstant això, a causa de la gestió necessària per a donar d’alta a un nou conductor, el permís de conduir definitiu tarda a arribar aproximadament una setmana. En aqueix període de temps, la DGT facilita un carnet provisional, que acompanyat d’un document oficial d’identificació, permet que el nou conductor puga conduir dins del territori nacional.
Per a poder realitzar aquestes proves, s’ha de realitzar una sol·licitud prèvia. En el següent enllaç es troba tota la informació respecte al permís de conduir i les mesures de seguretat enfront del COVID-19:

INFO

[CAS] El organismo encargado de conceder los permisos de conducir es la DGT. Para ello, propone a los aspirantes a conductores un examen teórico y otro práctico para demostrar sus conocimientos sobre las normas de circulación y sus habilidades al volante. Mediante dichas pruebas, el organismo garantiza que todos los conductores tengan una educación vial de calidad, aumentando así la seguridad de los demás conductores y viandantes
Hay varios tipos de permiso de conducir y por lo tanto varios tipos de pruebas pero en todos ellos los aspirantes deberán de ser APTOS tanto la prueba teórica como en la práctica. Dichos resultados se podrán consultar a través de la sede electrónica una vez se hayan examinado. Sin embargo, debido a la gestión necesaria para dar de alta a un nuevo conductor, el carnet de conducir definitivo tarda en llegar aproximadamente una semana. En ese periodo de tiempo, la DGT facilita un carnet provisional, que acompañado de un documento oficial de identificación, permite que el nuevo conductor pueda conducir dentro del territorio nacional.
Para poder realizar dichas pruebas, se debe realizar una solicitud previa. En el siguiente enlace se encuentra toda la información respecto al permiso de conducir y las medidas de seguridad frente al COVID-19:

INFO

Campanya gratuïta de Carglass / Campaña gratuita de Carglass

[VAL] Campanya gratuïta de Carglass promovent la visibilitat en pluja.
Carglass España ofereix en tot el poble de Callosa una campanya promocional i informativa de Seguretat Viària.
Un equip de tècnics apliquen un tractament als parabrises dels vehicles d’un nou producte que repel·leix l’aigua, reduint la utilització de les escombretes els dies de pluja.
D’aquesta manera es contribueix a millorar la seguretat, perquè unes escombretes en malament estat afecten la visibilitat en carretera, amb el consegüent risc per a la seguretat viària.
Els tècnics i la carpa de ‘Carglass’ estarà situada en el pàrquing d’enfront de la policia local, els dies 23, 24, 25 i 26 de Novembre de 2021, de les 9.00 h fins a les 15.00 h.
En aquestes dates les condicions del clima solen ser molt canviants i unes escombretes en mal estat poden arruïnar un viatge i fins i tot provocar un accident. ‘Carglass’, recomana revisar sovint l’estat del parabrisa i de les escombretes, que han de ser substituïdes, almenys, una vegada l’any; o fins i tot amb major freqüència si es realitza un elevat quilometratge. També recomanem aplicar el nostre tractament antipluja en el parabrisa, un producte amb efecte hidrofòbic que aconsegueix que les gotes d’aigua a penes toquen el parabrisa i esvaren ràpidament.
 
[CAS] Campaña gratuita de Carglass promoviendo la visibilidad en lluvia.
Carglass España ofrece en todo el pueblo de Callosa una campaña promocional e informativa de Seguridad Viaria.
Un equipo de técnicos aplican un tratamiento a los parabrisas de los vehículos de un nuevo producto que repele el agua, reduciendo la utilización de las escobillas los días de lluvia.
De este modo se contribuye a mejorar la seguridad, porque unas escobillas en mal estado afectan la visibilidad en carretera, con el consiguiente riesgo para la seguridad viaria.
Los técnicos y la carpa de ‘Carglass’ estará situada en el parking de frente a la policía local, los días 23, 24, 25 y 26 de Noviembre de 2021, de las 9.00 h hasta las 15.00 h.
En estas fechas las condiciones del clima suelen ser muy cambiantes y unas escobillas en mal estado pueden arruinar un viaje e incluso provocar un accidente. ‘Carglass’, recomienda revisar a menudo el estado del parabrisas y de las escobillas, que tienen que ser sustituidas, al menos, una vez el año; o incluso con mayor frecuencia si se realiza un elevado kilometraje. También recomendamos aplicar nuestro tratamiento antilluvia en el parabrisas, un producto con efecto hidrofóbico que consigue que las gotas de agua apenas tocan el parabrisas y resbalan rápidamente.

Pin It on Pinterest