965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

PUNTOS DE RECARGA DE COCHES ELÉCTRICOS / NOUS PUNTS DE RECÀRREGA DE COTXES ELÈCTRICS

(CAS) SE DAN POR FINALIZADAS LAS OBRAS DE 2 NUEVOS PUNTOS DE RECARGA DE COCHES ELÉCTRICOS. MOVES III Infraestructura Comunitat ValencianaEste mes de marzo han finalizado las obras para instalar dos nuevos puntos de recarga de vehículos eléctricos en Callosa d’en Sarrià. Esta actuación supone una inversión de 47.057 € y cuenta con una subvención de 21.175.-€ con el apoyo financiero de la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como la participación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el IDAE y el IVAC. Estos cargadores han sido ubicados en Ctra. Bolulla y C/ Calvari Convent.
El punto de recarga instalado en C/ Calvari Convent es de tipo rápido y puede suministrar hasta 60 kW, permitiendo el repostaje de aproximadamente 300 km de autonomía por cada hora de carga. El conector para recarga rápida será de tipo CCS que es el estándar europeo para la recarga en corriente continua (DC). Además, el equipo dispondrá de una base de recarga de tipo Mennekes (Tipo 2) capaz de suministrar 22 kW para permitir el repostaje de aquellos vehículos que no cuentan con puerto de carga rápida. Se trata de uno de los primeros equipos de 60 kW instalados en la Comunidad Valenciana.
El punto de recarga instalado en la Ctra. Bolulla es de tipo semi-rápido y permite la recarga simultánea de dos vehículos híbridos o 100% eléctricos. El equipo es capaz de suministrar hasta 22 kW, permitiendo el repostaje de aproximadamente 150 km de autonomía por cada hora de carga aunque puede variar en función del modelo de vehículo. Los bases de recarga serán de tipo Mennekes (Tipo 2) ya que es el estándar utilizado en la Unión Europea para la recarga en corriente alterna (AC). Se espera que este cargador entre en funcionamiento durante el mes de abril.

(VAL) ES DONEN PER FINALITZADES LES OBRES DE 2 NOUS PUNTS DE RECÀRREGA DE COTXES ELÈCTRICS. MOVES III Infraestructura Comunitat Valenciana.

Este mes de març han finalitzat les obres per a instal·lar dos nous punts de recàrrega de vehicles elèctrics a Callosa d’en Sarrià. Esta actuació suposa una inversió de 47.057 € i compta amb una subvenció de 21.175.-€ amb el suport financer de la Unió Europea en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com la participació del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, el IDAE i el IVAC. Estos carregadors han sigut situats en Ctra. Bolulla i C/ Calvari Convent.
El punt de recàrrega instal·lat en C/ Calvari Convent és de tipus ràpid i pot subministrar fins a 60 kW, permetent el proveïment de carburant d’aproximadament 300 km d’autonomia per cada hora de càrrega. El connector per a recàrrega ràpida serà de tipus CCS que és l’estàndard europeu per a la recàrrega en corrent continu (DC). A més, l’equip disposarà d’una base de recàrrega de tipus Mennekes (Tipus 2) capaç de subministrar 22 kW per a permetre el proveïment de carburant d’aquells vehicles que no compten amb port de càrrega ràpida. Es tracta d’un dels primers equips de 60 kW instal·lats a la Comunitat Valenciana.
El punt de recàrrega instal·lat en la Ctra. Bolulla és de tipus semi-ràpid i permet la recàrrega simultània de dos vehicles híbrids o 100% elèctrics. L’equip és capaç de subministrar fins a 22 kW, permetent el proveïment de carburant d’aproximadament 150 km d’autonomia per cada hora de càrrega encara que pot variar en funció del model de vehicle. Els bases de recàrrega seran de tipus Mennekes (Tipus 2) ja que és l’estàndard utilitzat a la Unió Europea per a la recàrrega en corrent altern (AC). S’espera que este carregador entre en funcionament durant el mes d’abril.

 

PLAÇA MARE AMALIA / PLAZA MADRE AMALIA

[VAL]Amb els treballs de pintura viària de la Plaça Mare Amalia es donen per finalitzades les obres que incloïen la renovació del paviment i la reordenació del trafique incloent els estacionaments. Les obres té com a objectiu el donar mes fluïdesa al trafique de vehicles, principalment a l’escolar la qual cosa evita el perill per als alumnes i acompanyants de transiten cap als centres escolars. Amb aquestes obres també s’ha pretés alliberar l’espai de les voreres perquè siga possible la circulació dels usuaris sense obstacles.
L’execució de les obres responen atés que és una zona on conflueixen els recorreguts escolars i amb bastant afluència de trafique a la necessitat d’eliminació de riscos per als vianants i usuaris de les vies públiques, havent sigut peticions en diverses ocasions per part de les direccions dels centres escolars.
[CAS] Con los trabajos de pintura vial de la Plaza Madre Amalia se dan por finalizadas las obras que incluían la renovación del pavimento y la reordenación del trafico incluyendo los estacionamientos. Las obras tiene como objetivo el dar mas fluidez al trafico de vehículos, principalmente al escolar lo cual evita el peligro para los alumnos y acompañantes de transitan hacia los centros escolares. Con estas obras también se ha pretendido liberar el espacio de las aceras para que sea posible la circulación de los usuarios sin obstáculos.
La ejecución de las obras responden dado que es una zona donde confluyen los recorridos escolares y con bastante afluencia de trafico a la necesidad de eliminación de riesgos para los peatones y usuarios de las vías públicas, habiendo sido peticiones en varias ocasiones por parte de las direcciones de los centros escolares.

REDUCTORS DE VELOCITAT / REDUCTORES DE VELOCIDAD

[VAL] Finalitzen els treballs de senyalització viària vertical i horitzontal dels 7 reductors instal·lats en la Ctra d’Alacant i Ctra d’Alcoi donant per finalitzades les obres. Aquestes obres consisteixen en la realització dels treballs de formació de 3 reductors de velocitat; en la CV-715 (Ctra d’Alacant) i 4 reductors de velocitat en la CV-755 (Ctra d’Alcoi) amb l’objectiu de reduir la velocitat a la qual circula el trànsit rodat en aquests trams al seu pas per la població.
L’execució de les obres responen a la petició dels veïns i usuaris d’aquestes dues vies ja que a l’ésser una amb bastant afluència de trafique el que es pretén és l’eliminació de risc als usuaris de les vies públiques, donant més seguretat als vianants i també als conductors.
 
[CAS] Finalizan los trabajos de señalización vial vertical y horizontal de los 7 reductores instalados en la Ctra d’Alacant y Ctra d’Alcoi dando por finalizadas las obras. Estas obras consisten en la realización de los trabajos de formación de 3 reductores de velocidad en la CV-715 (Ctra d’Alacant) y 4 reductores de velocidad en la CV-755 (Ctra d’Alcoi) con el objetivo de reducir la velocidad a la cual circula el tráfico rodado en dichos tramos a su paso por la población.
La ejecución de las obras responden a la petición de los vecinos y usuarios de estas dos vías ya que al ser una con bastante afluencia de trafico lo que se pretende es la eliminación de riesgo a los usuarios de las vías públicas, dando más seguridad a los peatones y también a los conductores.

Plaza Madre Amalia i ‘Grifo’

[val] L’Ajuntament contínua amb l’asfaltat en ‘Plaza Madre Amalia’ i ‘Grifo’. S’ha repintant tota la Plaça d’Espanya.
Són obres de millora i demana disculpes per les molèsties que puguen ocasionar les obres, tant de circulació com de sorolls.
 
[CAS] El Ayuntamiento continua con el asfaltado en Plaza Madre Amalia y Grifo. Se ha repintando toda la Plaza de España.
Son obras de mejora y pide disculpas por las molestias que puedan ocasionar las obras, tanto de circulación como de ruidos.

Renovació de l’asfalt / Renovación del asfalto

[VAL] L’ajuntament informa que demà es posen en marxa les obres de renovació de l’asfalt de diverses places i carrers.
Els primers treballs començaran en la Plaça d’Espanya i Costera del Molí. I continuaran Plaça Madre Amalia i ‘El grifo’
L’alcalde ha explicat que són obres de millora i demana disculpes per les molèsties que puguen ocasionar les obres, tant de circulació com de sorolls.
 
[CAS] El ayuntamiento informa que mañana se ponen en marcha las obras de renovación del asfalto de varias plazas y calles.
Los primeros trabajos empezarán en la Plaza de España y Costera del Molí. Y continuarán Plaza Madre Amalia y ‘El grifo.
El alcalde ha explicado que son obras de mejora y pide disculpas por las molestias que puedan ocasionar las obras, tanto de circulación como de ruidos.

Pas per als vianants / Paso peatonal sobreelevado

[ VAL] L’Alcalde Andrés Molina juntament amb representants de l’empresa OIH Urbana i el tècnic municipal signen l’acta de replanteig i inici de les obres per a l’execució i senyalització de pas per als vianants sobreelevat en CV755 PK 11 585. ‘Ajuntament de Callosa d’en Sarrià pretén finalitzar les obres de prolongació de l’andana per als vianants i executar un pas de vianants sobreelevat en la CV 715 PK 11 585 amb la seua adequada senyalització i d’aqueixa manera augmentar la seguretat en col·locar-se en una zona amb major visibilitat. Es tracta d’una actuació demandada pels veïns i veïnes atés que és una zona de pas utilitzada per gran nombre de persones i amb aquestes obres se solucionaran els problemes de seguretat viària d’aquest punt. Les obres previstes preveuen mantindre en tot moment l’eix de la carretera CV 755 i l’ample dels carrils de circulació actualment existents. La necessitat de l’actuació es basa a garantir la seguretat del trànsit per als vianants en aquest punt d’encreuament de la carretera CV-755. Les obres d’una banda s’executaran la prolongació de l’andana per als vianants construïda per la Generalitat Valenciana, i per una altra la construcció del pas de vianants sobreelevat. La prolongació de l’andana per als vianants es construirà amb l’acabat de formigó de les mateixes característiques que l’existent. Aquest paviment continu de formigó armat de 10 cm de grossària, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa i malla electrosoldada, amb acabat remolinat mecànic.
 
[CAS] El Alcalde Andrés Molina junto con representantes de la empresa OIH Urbana y el técnico municipal firman el acta de replanteo e inicio de las obras para la ejecución y señalización de paso peatonal sobreelevado en CV755 PK 11+585. El Ayuntamiento de Callosa d’en Sarria pretende finalizar las obras de prolongación del andén peatonal y ejecutar un paso de peatones sobreelevado en la CV 715 PK 11+585 con su adecuada señalización y de ese modo aumentar la seguridad al colocarse en una zona con mayor visibilidad. Se trata de una actuación demandada por los vecinos y vecinas dado que es una zona de paso utilizada por gran número de personas y con estas obras se solucionarán los problemas de seguridad vial de este punto. Las obras previstas prevén mantener en todo momento el eje de la carretera CV 755 y el ancho de los carriles de circulación actualmente existentes. La necesidad de la actuación se basa en garantizar la seguridad del tráfico peatonal en este punto de cruce de la carretera CV-755. Las obras por un lado se van a ejecutar la prolongación del andén peatonal construido por la Generalitat Valenciana, y por otra la construcción del paso de peatones sobreelevado. La prolongación del andén peatonal se construirá con el acabado de hormigón de las mismas características que el existente. Este pavimento continuo de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa y malla electrosoldada, con acabado fratasado mecánico.