965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Informació sobre permís de conducció 2021 / Información sobre permiso de conducción 2021

[VAL] L’organisme encarregat de concedir els permisos de conduir és la DGT. Per a això, proposa als aspirants a conductors un examen teòric i un altre pràctic per a demostrar els seus coneixements sobre les normes de circulació i les seues habilitats al volant. Mitjançant aquestes proves, l’organisme garanteix que tots els conductors tinguen una educació viària de qualitat, augmentant així la seguretat dels altres conductors i vianants
Hi ha diversos tipus de permís de conduir i per tant diversos tipus de proves però en tots ells els aspirants hauran de ser APTES tant la prova teòrica com en la pràctica. Aquests resultats es podran consultar a través de la seu electrònica una vegada s’hagen examinat. No obstant això, a causa de la gestió necessària per a donar d’alta a un nou conductor, el permís de conduir definitiu tarda a arribar aproximadament una setmana. En aqueix període de temps, la DGT facilita un carnet provisional, que acompanyat d’un document oficial d’identificació, permet que el nou conductor puga conduir dins del territori nacional.
Per a poder realitzar aquestes proves, s’ha de realitzar una sol·licitud prèvia. En el següent enllaç es troba tota la informació respecte al permís de conduir i les mesures de seguretat enfront del COVID-19:

INFO

[CAS] El organismo encargado de conceder los permisos de conducir es la DGT. Para ello, propone a los aspirantes a conductores un examen teórico y otro práctico para demostrar sus conocimientos sobre las normas de circulación y sus habilidades al volante. Mediante dichas pruebas, el organismo garantiza que todos los conductores tengan una educación vial de calidad, aumentando así la seguridad de los demás conductores y viandantes
Hay varios tipos de permiso de conducir y por lo tanto varios tipos de pruebas pero en todos ellos los aspirantes deberán de ser APTOS tanto la prueba teórica como en la práctica. Dichos resultados se podrán consultar a través de la sede electrónica una vez se hayan examinado. Sin embargo, debido a la gestión necesaria para dar de alta a un nuevo conductor, el carnet de conducir definitivo tarda en llegar aproximadamente una semana. En ese periodo de tiempo, la DGT facilita un carnet provisional, que acompañado de un documento oficial de identificación, permite que el nuevo conductor pueda conducir dentro del territorio nacional.
Para poder realizar dichas pruebas, se debe realizar una solicitud previa. En el siguiente enlace se encuentra toda la información respecto al permiso de conducir y las medidas de seguridad frente al COVID-19:

INFO

Campanya gratuïta de Carglass / Campaña gratuita de Carglass

[VAL] Campanya gratuïta de Carglass promovent la visibilitat en pluja.
Carglass España ofereix en tot el poble de Callosa una campanya promocional i informativa de Seguretat Viària.
Un equip de tècnics apliquen un tractament als parabrises dels vehicles d’un nou producte que repel·leix l’aigua, reduint la utilització de les escombretes els dies de pluja.
D’aquesta manera es contribueix a millorar la seguretat, perquè unes escombretes en malament estat afecten la visibilitat en carretera, amb el consegüent risc per a la seguretat viària.
Els tècnics i la carpa de ‘Carglass’ estarà situada en el pàrquing d’enfront de la policia local, els dies 23, 24, 25 i 26 de Novembre de 2021, de les 9.00 h fins a les 15.00 h.
En aquestes dates les condicions del clima solen ser molt canviants i unes escombretes en mal estat poden arruïnar un viatge i fins i tot provocar un accident. ‘Carglass’, recomana revisar sovint l’estat del parabrisa i de les escombretes, que han de ser substituïdes, almenys, una vegada l’any; o fins i tot amb major freqüència si es realitza un elevat quilometratge. També recomanem aplicar el nostre tractament antipluja en el parabrisa, un producte amb efecte hidrofòbic que aconsegueix que les gotes d’aigua a penes toquen el parabrisa i esvaren ràpidament.
 
[CAS] Campaña gratuita de Carglass promoviendo la visibilidad en lluvia.
Carglass España ofrece en todo el pueblo de Callosa una campaña promocional e informativa de Seguridad Viaria.
Un equipo de técnicos aplican un tratamiento a los parabrisas de los vehículos de un nuevo producto que repele el agua, reduciendo la utilización de las escobillas los días de lluvia.
De este modo se contribuye a mejorar la seguridad, porque unas escobillas en mal estado afectan la visibilidad en carretera, con el consiguiente riesgo para la seguridad viaria.
Los técnicos y la carpa de ‘Carglass’ estará situada en el parking de frente a la policía local, los días 23, 24, 25 y 26 de Noviembre de 2021, de las 9.00 h hasta las 15.00 h.
En estas fechas las condiciones del clima suelen ser muy cambiantes y unas escobillas en mal estado pueden arruinar un viaje e incluso provocar un accidente. ‘Carglass’, recomienda revisar a menudo el estado del parabrisas y de las escobillas, que tienen que ser sustituidas, al menos, una vez el año; o incluso con mayor frecuencia si se realiza un elevado kilometraje. También recomendamos aplicar nuestro tratamiento antilluvia en el parabrisas, un producto con efecto hidrofóbico que consigue que las gotas de agua apenas tocan el parabrisas y resbalan rápidamente.

Enquesta Pla de Mobilitat del Municipi / Encuesta Plan de Movilidad del Municipio

[VAL] Des de l’Ajuntament volem felicitar els guanyadors i agrair a tots els participants el seu interés.
Les enquestes en línia per a a conéixer les necessitats i hàbits de transport del nostre municipi emplenant una enquesta, ja tenen guanyadors/es.
El concurs convocat per la regidoria de comerç, que dirigeix Mari Carmen Bou, repartirà 5 vals de 20 euros cadascun per a compres en els comerços associats a l´AES.
Per protecció de dades us guanyadors/as seran avisats per telèfon o correu electrònic.
Poden passar a partir del dia 2 novembre per la Casa de Cultura a recollir el premi.
Enhorabona a tots.
 
[CAS] Desde el Ayuntamiento queremos felicitar los ganadores y agradecer a todos los participantes su interés.
Las encuestas en línea para a conocer las necesidades y hábitos de transporte de nuestro municipio rellenando una encuesta, ya tienen ganadores/as.
El concurso convocado por la concejalía de comercio, que dirige Mari Carmen Bou, repartirá 5 vales de 20 euros cada uno para compras en los comercios asociados a el AES.
Por protección de datos os ganadores/as serán avisados por teléfono o correo electrónico.
Pueden pasar a partir del día 2 noviembre por la Casa de Cultura a recoger el premio.
Enhorabuena a todos.

ITV mòbil / ITV móvil

[VAL] Des de l’Ajuntament informem que l’estació d’ITV mòbil serà al nostre poble presentat servei els dies 13 i 14 d’octubre, a partir de les 10.00 del matí, en el la Cooperativa Agrícola.
Els vehicles que podran passar els serveis d’inspecció seran CICLOMOTORS, MOTOCICLETES i TRACTORS AGRÍCOLES
Quant a la documentació a presentar en el moment de la inspecció serà:
 Originals de la Targeta d’Inspecció Tècnica ( o certificat de característiques per a Ciclomotors)
 Permís de Circulació (o llicència de circulació per a Ciclomotors) i Justificant de l’Assegurança obligatòria del Vehicle (vigent).
 L’import de la ITV s’abonarà directament en la pròpia Unitat Mòbil.
El preu del Vehicle agrícola: 13,08 €
El preu de les Motocicletes o ciclomotors sense catalitzar: 17,73 €
El preu de les Motocicletes o ciclomotors amb catalitzador: 27,47 €
Per a qualsevol aclariment al respecte telefonen al telèfon 96 510 79 77.
 
[CAS] Desde el Ayuntamiento informamos que la estación de ITV móvil estará en nuestro pueblo presentado servicio los días 13 y 14 de octubre, a partir de las 10.00 de la mañana, en lo la Cooperativa Agrícola.
Los vehículos que podrán pasar los servicios de inspección serán CICLOMOTORES, MOTOCICLETAS y TRACTORES AGRÍCOLAS
En cuanto a la documentación a presentar en el momento de la inspección será:
 Originales de la Tarjeta de Inspección Técnica ( o certificado de características para Ciclomotores)
 Permiso de Circulación (o licencia de circulación para Ciclomotores) y Justificante del Seguro obligatorio del Vehículo (vigente).
 El importe de la ITV se abonará directamente en la propia Unidad Móvil.
El precio del Vehículo agrícola: 13,08 €
El precio de las Motocicletas o ciclomotores sin catalizar: 17,73 €
El precio de las Motocicletas o ciclomotores con catalizador: 27,47 €
Para cualquier aclaración al respeto telefonean al teléfono 96 510 79 77.

Tres nous policies locals / Tres nuevos policías locales

[VAL] L’Alcalde, Andrés Molina, i l’Equip de Govern, han donat la benvinguda a tres nous policies locals que van superar el procés de selecció de la borsa d’agents per a ocupar places per vacants, descansos anuals, baixes per malaltia o altres contingències anàlogues, una iniciativa prioritària per a assegurar que des del Departament de la Policia Local es continue brindant un servei de seguretat ciutadana amb la màxima eficàcia i eficiència.
Els agents Jesús Fernández, Fernando Martínez i Víctor Solbes, ja es troben desenvolupant la feina policial en el cos de Callosa en tasques relatives a vigilància, seguretat ciutadana i control del trànsit, després de la seua incorporació com a personal interí a la plantilla.
 
[CAS] El Alcalde, Andrés Molina, y el Equipo de Gobierno, han dado la bienvenida a tres nuevos policías locales que superaron el proceso de selección de la bolsa de agentes para ocupar plazas por vacantes, descansos anuales, bajas por enfermedad u otras contingencias análogas, una iniciativa prioritaria para asegurar que desde el Departamento de la Policía Local se continúe brindando un servicio de seguridad ciudadana con la máxima eficacia y eficiencia.
Los agentes Jesús Fernández, Fernando Martínez i Víctor Solbes, ya se encuentran desarrollando la tarea policial en el cuerpo de Callosa en tareas relativas a vigilancia, seguridad ciudadana y control del tráfico, después de su incorporación como personal interino a la plantilla.

Informació sobre permís de conducció 2021 / Información sobre permiso de conducción 2021

[VAL] A causa de les noves normes per a l’obtenció del permís de conduir, els adjuntem tota la informació actualitzada i les pertinents mesures a prendre enfront del COVID per a realitzar els tràmits per a obtindre aquest permís, i que ha facilitat la Direcció General de Trànsit (DGT). A Espanya, l’organisme encarregat d’expedir els permisos de conduir és la DGT. Per a incrementar la seguretat de conductors i vianants, els aspirants a conductors han de realitzar un examen teòric i un altre pràctic en el qual demostren els seus coneixements sobre el codi de circulació i les seues habilitats al volant. Només si són aptes en totes dues proves obtindran la llicència. Prèviament, hauran de preparar aquests exàmens i poden fer-ho, bé a través d’una autoescola o bé per lliure. L’examen teòric es pot estudiar a través de manuals de circulació i repassar l’aprés en tests DGT gratuïts en línia; i per a preparar l’examen pràctic, s’han de realitzar classes pràctiques amb un professor titulat en la matèria en un cotxe condicionat.

Per a obtindre un nou permís de conduir, han de sol·licitar la realització de les proves. A causa del COVID-19, la DGT realitza molts dels tràmits de manera en línia. Poden trobar tota la informació en el següent enllaç, així com les mesures de seguretat que han de prendre els aspirants per a presentar-se als exàmens:

INFO

[CAS] Debido a las nuevas normas para la obtención del permiso de conducir, les adjuntamos toda la información actualizada y las pertinentes medidas a tomar frente al COVID para realizar los trámites para obtener dicho permiso, y que ha facilitado la Dirección General de Tráfico (DGT). En España, el organismo encargado de expedir los permisos de conducir es la DGT. Para incrementar la seguridad de conductores y viandantes, los aspirantes a conductores deben realizar un examen teórico y otro práctico en el que demuestran sus conocimientos sobre el código de circulación y sus habilidades al volante. Solo si son aptos en ambas pruebas obtendrán la licencia. Previamente, deberán preparar dichos exámenes y pueden hacerlo, bien a través de una autoescuela o bien por libre. El examen teórico se puede estudiar a través de manuales de circulación y repasar lo aprendido en tests DGT gratuitos online; y para preparar el examen práctico, se deben realizar clases prácticas con un profesor titulado en la materia en un coche acondicionado.

Para obtener un nuevo permiso de conducir, deben solicitar la realización de las pruebas. Debido al COVID-19, la DGT realiza muchos de los trámites de forma online. Pueden encontrar toda la información en el siguiente enlace, así como las medidas de seguridad que deben de tomar los aspirantes para presentarse a los exámenes:

INFO

 

Pin It on Pinterest