965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

ITV mòbil / ITV móvil

[VAL] Des de l’Ajuntament informem que l’estació d’ITV mòbil serà al nostre poble presentat servei els dies 13 i 14 d’octubre, a partir de les 10.00 del matí, en el la Cooperativa Agrícola.
Els vehicles que podran passar els serveis d’inspecció seran CICLOMOTORS, MOTOCICLETES i TRACTORS AGRÍCOLES
Quant a la documentació a presentar en el moment de la inspecció serà:
 Originals de la Targeta d’Inspecció Tècnica ( o certificat de característiques per a Ciclomotors)
 Permís de Circulació (o llicència de circulació per a Ciclomotors) i Justificant de l’Assegurança obligatòria del Vehicle (vigent).
 L’import de la ITV s’abonarà directament en la pròpia Unitat Mòbil.
El preu del Vehicle agrícola: 13,08 €
El preu de les Motocicletes o ciclomotors sense catalitzar: 17,73 €
El preu de les Motocicletes o ciclomotors amb catalitzador: 27,47 €
Per a qualsevol aclariment al respecte telefonen al telèfon 96 510 79 77.
 
[CAS] Desde el Ayuntamiento informamos que la estación de ITV móvil estará en nuestro pueblo presentado servicio los días 13 y 14 de octubre, a partir de las 10.00 de la mañana, en lo la Cooperativa Agrícola.
Los vehículos que podrán pasar los servicios de inspección serán CICLOMOTORES, MOTOCICLETAS y TRACTORES AGRÍCOLAS
En cuanto a la documentación a presentar en el momento de la inspección será:
 Originales de la Tarjeta de Inspección Técnica ( o certificado de características para Ciclomotores)
 Permiso de Circulación (o licencia de circulación para Ciclomotores) y Justificante del Seguro obligatorio del Vehículo (vigente).
 El importe de la ITV se abonará directamente en la propia Unidad Móvil.
El precio del Vehículo agrícola: 13,08 €
El precio de las Motocicletas o ciclomotores sin catalizar: 17,73 €
El precio de las Motocicletas o ciclomotores con catalizador: 27,47 €
Para cualquier aclaración al respeto telefonean al teléfono 96 510 79 77.

Tres nous policies locals / Tres nuevos policías locales

[VAL] L’Alcalde, Andrés Molina, i l’Equip de Govern, han donat la benvinguda a tres nous policies locals que van superar el procés de selecció de la borsa d’agents per a ocupar places per vacants, descansos anuals, baixes per malaltia o altres contingències anàlogues, una iniciativa prioritària per a assegurar que des del Departament de la Policia Local es continue brindant un servei de seguretat ciutadana amb la màxima eficàcia i eficiència.
Els agents Jesús Fernández, Fernando Martínez i Víctor Solbes, ja es troben desenvolupant la feina policial en el cos de Callosa en tasques relatives a vigilància, seguretat ciutadana i control del trànsit, després de la seua incorporació com a personal interí a la plantilla.
 
[CAS] El Alcalde, Andrés Molina, y el Equipo de Gobierno, han dado la bienvenida a tres nuevos policías locales que superaron el proceso de selección de la bolsa de agentes para ocupar plazas por vacantes, descansos anuales, bajas por enfermedad u otras contingencias análogas, una iniciativa prioritaria para asegurar que desde el Departamento de la Policía Local se continúe brindando un servicio de seguridad ciudadana con la máxima eficacia y eficiencia.
Los agentes Jesús Fernández, Fernando Martínez i Víctor Solbes, ya se encuentran desarrollando la tarea policial en el cuerpo de Callosa en tareas relativas a vigilancia, seguridad ciudadana y control del tráfico, después de su incorporación como personal interino a la plantilla.

Informació sobre permís de conducció 2021 / Información sobre permiso de conducción 2021

[VAL] A causa de les noves normes per a l’obtenció del permís de conduir, els adjuntem tota la informació actualitzada i les pertinents mesures a prendre enfront del COVID per a realitzar els tràmits per a obtindre aquest permís, i que ha facilitat la Direcció General de Trànsit (DGT). A Espanya, l’organisme encarregat d’expedir els permisos de conduir és la DGT. Per a incrementar la seguretat de conductors i vianants, els aspirants a conductors han de realitzar un examen teòric i un altre pràctic en el qual demostren els seus coneixements sobre el codi de circulació i les seues habilitats al volant. Només si són aptes en totes dues proves obtindran la llicència. Prèviament, hauran de preparar aquests exàmens i poden fer-ho, bé a través d’una autoescola o bé per lliure. L’examen teòric es pot estudiar a través de manuals de circulació i repassar l’aprés en tests DGT gratuïts en línia; i per a preparar l’examen pràctic, s’han de realitzar classes pràctiques amb un professor titulat en la matèria en un cotxe condicionat.

Per a obtindre un nou permís de conduir, han de sol·licitar la realització de les proves. A causa del COVID-19, la DGT realitza molts dels tràmits de manera en línia. Poden trobar tota la informació en el següent enllaç, així com les mesures de seguretat que han de prendre els aspirants per a presentar-se als exàmens:

INFO

[CAS] Debido a las nuevas normas para la obtención del permiso de conducir, les adjuntamos toda la información actualizada y las pertinentes medidas a tomar frente al COVID para realizar los trámites para obtener dicho permiso, y que ha facilitado la Dirección General de Tráfico (DGT). En España, el organismo encargado de expedir los permisos de conducir es la DGT. Para incrementar la seguridad de conductores y viandantes, los aspirantes a conductores deben realizar un examen teórico y otro práctico en el que demuestran sus conocimientos sobre el código de circulación y sus habilidades al volante. Solo si son aptos en ambas pruebas obtendrán la licencia. Previamente, deberán preparar dichos exámenes y pueden hacerlo, bien a través de una autoescuela o bien por libre. El examen teórico se puede estudiar a través de manuales de circulación y repasar lo aprendido en tests DGT gratuitos online; y para preparar el examen práctico, se deben realizar clases prácticas con un profesor titulado en la materia en un coche acondicionado.

Para obtener un nuevo permiso de conducir, deben solicitar la realización de las pruebas. Debido al COVID-19, la DGT realiza muchos de los trámites de forma online. Pueden encontrar toda la información en el siguiente enlace, así como las medidas de seguridad que deben de tomar los aspirantes para presentarse a los exámenes:

INFO

 

Ciclisme en Ruta en Callosa / Ciclismo en Ruta en Callosa

[VAL] El pròxim Cap de setmana, 19 i 20 de juny, tornarem a tindre Ciclisme en Ruta en Callosa, Campionat d’Espanya de Carretera Elit i sub 23 CECostaBlanca21, amb eixida des d’Estadi Olímpic Camilo Cano La Nucia,  afectant vials comarcals i locals.
Us adjuntem el cronograma de les passades per Callosa  amb l’esperança que pugueu organitzar-vos.
 
[CAS] El próximo Fin de semana, 19 y 20 de junio, volveremos a tener Ciclismo en Ruta en Callosa, Campeonato de España de Carretera Élite y sub 23 CECostaBlanca21, con salida desde Estadio Olímpico Camilo Cano La Nucia, afectando viales comarcales y locales.
Os adjuntamos el cronograma de los pases por Callosa con la esperanza que podáis organizaros.

Vacuna contra la COVID 19

[CAS] La próxima semana se empezará a administrar a la Policía Local la vacuna contra la COVID 19 para garantiza la protección de los efectivos que están en contacto constante con la ciudadanía.
 
[VAL] La setmana vinent es començarà a administrar a la Policia Local la vacuna contra la COVID 19  per a garanteix la protecció dels efectius que estan en contacte constant amb la ciutadania.

Nuevo retén de la Policía Local / Nova reguarda de la Policia Local

[CAS] El alcalde de Callosa, Andrés Molina, y su equipo de gobierno, han visitado el nuevo retén de la Policía Local, ubicado en el Edificio Polifuncional del Ayuntamiento, situado en la calle paralela a la Prolongación de Ramón y Cajal (frente parking Falset).
El nuevo retén dispone de sala de espera y recepción, sala de reuniones y formación, sala segura de manipulación de armas y vestíbulo para los agentes además de diferentes despachos para poder prestar el servicio en las mejores condiciones.
Con este nuevo edificio se soluciona el problema de la falta de espacio y las carencias con que se encontraba la Policía Local.
La nueva ubicación de las dependencias policiales permite un fácil acceso al municipio.
El alcalde, Andrés Molina, ha destacado que el retén dotará a los efectivos de la Policía Local de las mejores infraestructuras, modernizándolas y adecuándolas a las necesidades reales, para que los policías locales puedan desarrollar su labor con las mejores condiciones y de este modo prestar un servicio con mayor éxito y garantías para los ciudadanos.
[VAL] L’alcalde de Callosa, Andrés Molina, i el seu equip de govern, han visitat la nova reguarda de la Policia Local, situat en l’Edifici Polifuncional de l’Ajuntament, situat al carrer paral·lel a la Prolongació de Ramón y Cajal (front pàrquing Falset).
La nova reguarda disposa de sala d’espera i recepció, sala de reunions i formació, sala segura de manipulació d’armes i vestíbul per als agents a més de diferents despatxos per a poder prestar el servei en les millors condicions.
Amb aquest nou edifici se soluciona el problema de la falta d’espai i les manques amb què es trobava la Policia Local.
La nova ubicació de les dependències policials permet un fàcil accés al municipi.
L’alcalde, Andrés Molina, ha destacat que la reguarda dotarà als efectius de la Policia Local de les millors infraestructures, modernitzant-les i adequant-les a les necessitats reals, perquè els policies locals puguen desenvolupar la seua labor amb les millors condicions i d’aquesta manera prestar un servei amb major èxit i garanties per als ciutadans.

Pin It on Pinterest