965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Cami d´Onaer / Camino de Onaer

[VAL] A partir de hui, comencen les obres dels camins afectats per causa de les pluges torrencials ocorregudes el març passat, que han patit una gran deterioració.
L’Ajuntament ha concorregut a una convocatòria competitiva realitzada per Conselleria per a camins rurals. L’empresa ‘Tragsa’ és l’encarregada d’executar les obres, que s’inicien en el Cami d´Onaer (de l’IES a la Creueta).
 
[CAS] A partir de hoy, empiezan las obras de los caminos afectados a causa de las lluvias torrenciales ocurridas el marzo pasado, que han sufrido un gran deterioro.
El Ayuntamiento ha concurrido a una convocatoria competitiva realizada por Consellería para caminos rurales. La empresa ‘Tragsa’ es la encargada de ejecutar las obras, que se inician en el Cami de Onaer (del IES a la Creueta).

ITV mòbil / ITV móvil

[VAL]  Des de l’Ajuntament informem que l’estació d’ITV mòbil serà al nostre poble presentat servei els dies 18i 19 d’octubre, a partir de les 10.00 del matí, en la Cooperativa Agrícola.
Els vehicles que podran passar els serveis d’inspecció seran CICLOMOTORS, MOTOCICLETES i TRACTORS AGRÍCOLESQuant a la documentació a presentar en el moment de la inspecció serà:
– Originals de la Targeta d’Inspecció Tècnica ( o certificat de característiques per a Ciclomotors)
– Permís de Circulació (o llicència de circulació per a Ciclomotors) i Justificant de l’Assegurança obligatòria del Vehicle (vigent).
– L’import de la ITV s’abonarà directament en la pròpia Unitat Mòbil.
El preu del Vehicle agrícola: 13,12 €
El preu de les Motocicletes o ciclomotors sense catalitzar: 26,09 €
El preu de les Motocicletes o ciclomotors amb catalitzador: 33,07 €
Per a qualsevol aclariment al respecte telefonen al tel 96 510 79 77.
 
[CAS] Desde el Ayuntamiento informamos que la estación de ITV móvil estará en nuestro pueblo presentado servicio los días 18 y 19 de octubre, a partir de las 10.00 de la mañana, en la Cooperativa Agrícola.
Los vehículos que podrán pasar los servicios de inspección serán CICLOMOTORES, MOTOCICLETAS y TRACTORES AGRÍCOLAS
En cuanto a la documentación a presentar en el momento de la inspección será:
– Originales de la Tarjeta de Inspección Técnica ( o certificado de características para Ciclomotores)
– Permiso de Circulación (o licencia de circulación para Ciclomotores) y Justificante del Seguro obligatorio del Vehículo (vigente).
– El importe de la ITV se abonará directamente en la propia Unidad Móvil.
El precio del Vehículo agrícola: 13,12 €
El precio de las Motocicletas o ciclomotores sin catalizar: 26,09 €
El precio de las Motocicletas o ciclomotores con catalizador: 33,07 €
Para cualquier aclaración al respeto telefonean al tel 96 510 79 77

Reparació d’infraestructures públiques / Reparación de infraestructuras públicas

[VAL] Josep Andreu Cabrera Ivars director del proyecte, obra torreta segarra,ha anunciat que les obres del camí que dóna accés al depòsit d’aigua i que es van paralitzar temporalment per l’època estival, es reprendran el dia 5 de Setembre .
La obra inclou una actuació en l’accés al depòsit, es va incloure al seu dia en el llistat d’ajudes per a reparació d’infraestructures públiques afectades per les pluges torrencials del passat mes de març.
 
[CAS] Josep Andreu Cabrera Ivars, director del proyecto de las obras torreta segarra, ha anunciado que las obras del camino que da acceso al depósito de agua y que se paralizaron temporalmente por la época estival, se reanudarán el día 5 de Septiembre .
La obra incluye una actuación en el acceso al depósito, se incluyó en su día en el listado de ayudas para reparación de infraestructuras públicas afectadas por las lluvias torrenciales del pasado mes de marzo.

Dos nous vehicles per a la policia local / Dos nuevos vehículos para la policía local

[VAL] L’Ajuntament renova dos nous vehicles per a la policia local, Seats Ateca de ‘Agust Motor’, dotats amb equipament policial i amb mampara.
Un pas més en la modernització dels vehicles policials al servei de la seguretat ciutadana en el municipi.
 
[CAS] El Ayuntamiento renueva dos nuevos vehículos para la policía local, Seats Ateca de Agust Motor, dotados con equipación policial y con mampara.
Un paso más en la modernización de los vehículos policiales al servicio de la seguridad ciudadana en el municipio.

Nou vehicle elèctric / Nuevo vehículo eléctrico

[VAL] Acte d’entrega del nou vehicle elèctric que formarà part del parc mòbil de Callosa . Subvencionat 100% per la Diputació d’Alacant serà destinat a prestacions de seguretat ciutadana.
L’alcalde, Andrés Molina, i la regidor, Mari Carmen Bou, assistixen en la Diputació d’Alacant a la recepció del vehicle.
 
[CAS] Acto de entrega del nuevo vehículo eléctrico que formará parte del parque móvil de Callosa . Subvencionado 100% por la Diputación de Alicante será destinado a prestaciones de seguridad ciudadana.
El alcalde, Andrés Molina, y la concejal, Mari Carmen Bou, asisten en la Diputación de Alicante a la recepción del vehículo

L’Excma. Diputació provincial d’Alacant / La Excma. Diputación provincial de Alicante

[VAL] L’Excma. Diputació provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Callosa d´en Sarrià, dins de la Convocatòria d’ajudes per a la concessió de subvencions no dineràries consistents en el subministrament d’un vehicle elèctric per a serveis generals per a municipis i entitats locals menors de la província d’Alacant de població menor o igual a 50.000 habitants.

[CAS] La Excma. Diputación provincial de Alicante ha concedido al Ayuntamiento de Callosa d´en Sarrià, dentro de la Convocatoria de ayudas para la concesión de subvenciones no dinerarias consistentes en el suministro de un vehículo eléctrico para servicios generales para municipios y entidades locales menores de la provincia de Alicante de población menor o igual a 50.000 habitantes.

Pin It on Pinterest