965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Desbrossament i neteja de la parcel·la en Partida Peyta / Desbroce y limpieza de la parcela situada en Partida Peyta

[VAL] L’Ajuntament, ha acabat els treballs de desbrossament i neteja de la parcel·la situada en Partida Peyta, per a previndre, entre altres coses, incendis. augmentant la zona de pàrquing.
 
[CAS] El Ayuntamiento, ha terminado los trabajos de desbroce y limpieza de la parcela situada en Partida Peyta, para prevenir, entre otras cosas, incendios. aumentando la zona de parking.

Millora, pintura i neteja del Poador municipal / Mejora, pintura y limpieza del Poador municipal

[VAL] L’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià, a través dels Serveis Tècnics municipals, ha dut a terme una actuació de millora, pintura i neteja del Poador municipal, de cara a les festes de Sant Jaume, permetent als veïns i visitants gaudir d’aquest emblemàtic lloc del barri antic que data del segle XVIII. 
 
[CAS] El Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià, a través de los Servicios Técnicos municipales, ha llevado a cabo una actuación de mejora, pintura y limpieza del Poador municipal, de cara a las fiestas de Sant Jaume, permitiendo a los vecinos y visitantes disfrutar de este emblemático lugar del casco antiguo que data del siglo XVIII.

Aigualeig de carrers / Baldeo de calles

[VAL] L’Ajuntament ha reforçat el dispositiu d’aigualeig de carrers, per a mantindre la neteja i acabar amb les taques que es generen, sobretot, en les zones de contenidors i papereres.
Encara que diàriament es netegen les zones més transitades, no és possible arribar a tots els punts. Per això, es vol arribar a totes les zones en les quals és necessari actuar com més prompte millor.
Es fa una “crida” a la ciutadania al fet que comunique a la Regidoria de Neteja Viària les zones en les quals és necessari actuar i intentarem fer-ho com més prompte millor.
[CAS] El Ayuntamiento ha reforzado el dispositivo de baldeo de calles, para mantener la limpieza y acabar con las manchas que se generan, sobre todo, en las zonas de contenedores y papeleras.
Aunque a diario se limpian las zonas más transitadas, no es posible llegar a todos los puntos. Por ello, se quiere llegar a todas las zonas en las que es necesario actuar cuanto antes.
Se hace un “llamamiento” a la ciudadanía a que comunique a la Concejalía de Limpieza Viaria las zonas en las que es necesario actuar e intentaremos hacerlo cuanto antes.

Neteja, desinsectació i poda de palmeres esteses pel Terme Municipal / Limpieza, desinsectación y poda de palmeras extendidas por el Término Municipal

[VAL] L’Ajuntament executa, des de la regidoria de Serveis Tècnics, el pla estratègic anual de neteja, desinsectació i poda de palmeres esteses pel Terme Municipal, sempre per aquestes dates, per a evitar els problemes ocasionats per l’excessiu pes i caiguda de fulles i branques.
[CAS] El Ayuntamiento ejecuta, desde la concejalía de Servicios Técnicos, el plan estratégico anual de limpieza, desinsectación y poda de palmeras extendidas por el Término Municipal, siempre por estas fechas, para evitar los problemas ocasionados por el excesivo peso y caída de hojas y ramas.

Carretera de l´Algar / Carretera del Algar

[VAL] L’Ajuntament ha procedit en aquests dies a la neteja i desbrossament dels marges de la Carretera de l´Algar, en el tram comprés entre el Cementeri i l’Oficina de Turisme.
 
[CAS] El Ayuntamiento ha procedido en estos días a la limpieza y desbroce de los márgenes de la Carretera del Algar, en el tramo comprendido entre el Cementerio y la Oficina de Turismo.