965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

La Universitat de la Tercera Edat – U3A / La Universidad de la Tercera Edad – U3A

[VAL] La Universitat de la Tercera Edat – U3A, ha realitzat un lliurament d’aliments per a Serveis Socials de l’Ajuntament de Callosa.
En aquesta ocasió la presidenta de l’entitat, ha convidat a l’alcalde, Andrés Molina, a la regidora de Serveis Socials, Mari Carmen Bou, i la regidora de Tercera Edat, Maribel Ferrándiz, a participar d’aquest acte juntament amb els membres de la seua Associació.
Des de l’Ajuntament, agrair als representants aquesta generosa donació.
 
[CAS] La Universidad de la Tercera Edad – U3A, ha realizado una entrega de alimentos para Servicios Sociales del Ayuntamiento de Callosa.
En esta ocasión la presidenta de la entidad, ha invitado al alcalde, Andrés Molina, a la regidora de Servicios Sociales, Mari Carmen Bou, y la regidora de Tercera Edad, Maribel Ferrándiz, a participar de este acto junto con los miembros de su Asociación.
Desde el Ayuntamiento, agradecer a los representantes esta generosa donación.

Excma. Diputació d’Alacant / Excma. Diputación de Alicante

[VAL] L’Excma. Diputació d’Alacant, dins de la convocatòria destinada a Ajuntaments de Municipis amb població inferior a 50.000 habitants, per a la realització d’activitats de promoció social dirigides a col·lectius vulnerables i l’adquisició d’equipament, anualitat 2021, ha concedit a l’Ajuntament de Callosa una subvenció per al programa de rehabilitació d’usuaris dependents,
Rehabilitació 4.186.-€ i Grues 2.630.-€, que serà destinat al Departament de Serveis Socials.

[CAS] La Excma. Diputación de Alicante, dentro de la convocatoria destinada a Ayuntamientos de Municipios con población inferior a 50.000 habitantes, para la realización de actividades de promoción social dirigidas a colectivos vulnerables y la adquisición de equipación, anualidad 2021, ha concedido en el Ayuntamiento de Callosa una subvención para el programa de rehabilitación de usuarios dependientes,
Rehabilitación 4.186.-€ y Grúas 2.630.-€, que será destinado al Departamento de Servicios Sociales.

L’Excma. Diputació d’Alacant / La Excma. Diputación de Alicante

[VAL] L’Excma. Diputació d’Alacant concedeix una ajuda per a activitats en matèria de conductes addictives. Programa : Fomente un bon ús de noves tecnologies i de les xarxes socials 2.173,77.-€

[CAS] La Excma. Diputación de Alicante concede una ayuda para actividades en materia de conductas adictivas. Programa : Fomento un buen uso de nuevas tecnologías y de las redes sociales 2.173,77.-€

El ayuntamiento se acogerá a la subvención de Centros Escolares / L’ajuntament s’acollirà a la subvenció de Centres Escolars

[CAS] ℹ️ Con motivo de las circunstancias presentes, y la necesidad de las clase telemáticas, el ayuntamiento se acogerá a la subvención de Centros Escolares del municipio para la adquisición de tablets, para atender al alumnado de familias con menos recursos.

➡️ Para optar a la ayuda, las direcciones de los centros deberán presentar su solicitud a través de la sede electrónica del Ayuntamiento.

[VAL] ℹ️ Amb motiu de les circumstàncies presents, i la necessitat de les classe telemàtiques, l’ajuntament s’acollirà a la subvenció de Centres Escolars del municipi per a l’adquisició de tauletes, per a atendre l’alumnat de famílies amb menys recursos.

➡️ Per a optar a l’ajuda, les adreces dels centres hauran de presentar la seua sol·licitud a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.