965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Bonos digitales / Bons digitals

[CAS] Bonos digitales para colectivos vulnerables
Personas beneficiarias: personas físicas empadronadas en la Comunitat Valenciana con conexión instalada en la residencia habitual que pertenecen a un colectivo vulnerable (titulares o beneficiarias de la Renta valenciana de inclusión o del ingreso mínimo vital)
Cobertura: hasta 20 €/mes (IVA incluido), es decir, hasta 240 € en total por persona física y unidad de convivencia a descontar de la factura emitida por el operador adherido al programa
Límite de solicitud: 31/07/2023 07/09/2023 o agotamiento presupuestario
Concesión por orden de solicitud (Ampliación de plazo: https://dogv.gva.es/datos/2023/07/17/pdf/2023_8111.pdf)
Bases reguladoras y convocatoria:
[VAL] Bons digitals per a col·lectius vulnerables
Persones beneficiàries: persones físiques empadronades en la Comunitat Valenciana amb connexió instal·lada en la residència habitual que pertanyen a un col·lectiu vulnerable (titulars o beneficiàries de la Renda valenciana d’inclusió o de l’ingrés mínim vital)
Cobertura: fins a 20 €/mes (IVA inclòs), és a dir, fins a 240 € en total per persona física i unitat de convivència a descomptar de la factura emesa per l’operador adherit al programa
Límit de sol·licitud: 31/07/2023 07/09/2023 o esgotament pressupostari
Concessió per ordre de sol·licitud (Ampliació de termini: https://dogv.gva.es/datos/2023/07/17/pdf/2023_8111.pdf)
Bases reguladores i convocatòria:

L’Excma. Diputació d’Alacant / La Excma. Diputación de Alicante

L’Excma. Diputació d’Alacant concedeix una subvenció per a activitats de promoció social dirigides a col·lectius vulnerables i adquisició d’equipament: 4 llits complets 5.196.-€. Cursos per a l’ús de les noves tecnologies per a la 3a edat 2.767,11.-€

La Excma. Diputación de Alicante concede una subvención para actividades de promoción social dirigidas a colectivos vulnerables y adquisición de equipamiento: 4 camas completas 5.196.-€. Cursos para el uso de las nuevas tecnologías para la 3ª edad 2.767,11.-€

La Conselleria de Justícia, interior i administració pública / La Conselleria de Justicia, interior y administración pública

La Conselleria de Justícia, interior i administració pública concedeix una subvenció a l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià per a sufragar les despeses del servei de mediació de proximitat (MEDIAPROP) en l’exercici 2023: 6.000.-€
És pel que s’ha habilitat una oficina de Mediació en C/ Jaume Roig Nª 5 (al costat de la biblioteca municipal) amb horari d’atenció amb cita prèvia els dijous de 09:30h a 14.30 h telèfons de contacte 965886136 671034145
correu electrònic mediacioncallosa@gmail.com
QÜESTIONARI
INFO

La Conselleria de Justicia, interior y administración pública concede una subvención al Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià para sufragar los gastos del servicio de mediación de proximidad (MEDIAPROP) en el ejercicio 2023: 6.000.-€
Es por lo que se ha habilitado una oficina de Mediación en C/ Jaume Roig Nª 5 (al lado de la biblioteca municipal) con horario de atención con cita previa los jueves de 09:30h a 14:30 h teléfonos de contacto 965886136 671034145
correo electrónico mediacioncallosa@gmail.com

Els Maçons de Sant Joan d’Espanya (Lògia nº28) / La asociación Los Masones de San Juan de España (Logia nº28)

[VAL] En un acte de solidaritat amb Callosa, L’associació Els Maçons de Sant Joan d’Espanya (Lògia nº28) , local va dur a terme una donació massiva d’aliments. Els maçons van demostrar una vegada més el seu compromís amb el benestar de la societat i el seu desig de marcar la diferència en la vida de les persones que enfronten situacions de vulnerabilitat. El lliurament dels aliments es va realitzar amb representants de la Lògia Maçònica i membres de l’Ajuntament. Durant l’ocasió, es va destacar el paper crucial que exerceixen les organitzacions civils en la construcció d’una comunitat més solidària i equitativa.
 
[CAS] En un acto de solidaridad con Callosa, La asociación Los Masones de San Juan de España (Logia nº28), local llevó a cabo una donación masiva de alimentos. Los masones demostraron una vez más su compromiso con el bienestar de la sociedad y su deseo de marcar la diferencia en la vida de las personas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad.
La entrega de los alimentos se realizó con representantes de la Logia Masónica y miembros del Ayuntamiento. Durante la ocasión, se destacó el papel crucial que desempeñan las organizaciones civiles en la construcción de una comunidad más solidaria y equitativa.

Associació Doble Amor / Asociación Doble Amor

Associació Doble Amor / Asociación Doble Amor

[VAL] L’alcalde de Callosa, Andrés Molina, i el president de l’Associació Doble Amor, Casimiro Vila, han firmat en l’Ajuntament de Callosa el conveni a l’Associació Doble Amor amb la quantitat de 4.000 euros amb què ajudar al manteniment del transport dels callosins usuaris del Centre Ocupacional.
 
[CAS] El alcalde de Callosa, Andrés Molina, y el presidente de la Asociación Doble Amor, Casimiro Vila, han firmado en el Ayuntamiento de Callosa el convenio a la Asociación Doble Amor con la cantidad de 4.000 euros con los que ayudar al mantenimiento del transporte de los callosinos usuarios del Centro Ocupacional.

Calvari / Calvario

[VAL] L’Alcalde, Andrés Molina, juntament amb el Regidor de Serveis Tècnics, Francisco Mendoza, i els tècnics municipals, visiten els treballs realitzats pels serveis tècnics municipals, sobre desbrossament, neteja i retirada de tota la mala herba de l’accés fins a la capella del calvari, així com el repintat de totes les estacions i de la capella del Viacrucis.
[CAS] El Alcalde, Andrés Molina, junto con el Concejal de Servicios Técnicos, Francisco Mendoza, y los técnicos municipales, visitan los trabajos realizados por los servicios técnicos municipales, sobre desbroce, limpieza y retirada de toda la maleza del acceso hasta la capilla del calvario, así como el repintado de todas las estaciones y de la capilla del Vía Crucis.