965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

LABORA

[VAL] El Director general de LABORA Servei Valencià d’ocupació i formació concedeix una subvenció per import de 36.435,29.-€ per a la contractació temporal per a persones desocupades menors de 30 anys (EMPUJU).
[CAS] El Director general de LABORA Servicio Valenciano de ocupación y formación concede una subvención por importe de 36.435,29.-€ para la contratación temporal para personas desocupadas menores de 30 años (EMPUJU).

Rebem el Bus Labora / Recibimos el Bus Labora

[VAL] Rebem en Callosa la visitadel Bus Labora! Des de hui i fins demà, aquest estarà situat en la Plaça del Convent.
Amb aquesta iniciativa, des de la regidoria de Promoció de l’Ocupació, que dirigeix Maribel Ferrándiz, continuem apostant per millorar l’ocupabilitat i la formació dels nostres veïns, proporcionant-los les eines necessàries per a això!
 
[CAS] Recibimos en Callosa la visitadel Bus Labora. Desde hoy y hasta mañana, este estará ubicado en la Plaza del Convent.
Con esta iniciativa, desde la concejalía de Promoción de la Ocupación, que dirige Maribel Ferrándiz, seguimos apostando por mejorar la empleabilidad y la formación de nuestros vecinos, proporcionándoles las herramientas necesarias para ello!

I Jornada d’Ocupabilitat / I Jornada de Empleabilidad

[VAL] Els dies 3 i 4 de maig, l’alumnat de 4t ESO, 1r Bach i Cicles Formatius de l’IES Rodolfo Llopis, han pogut gaudir de la I Jornada d’Ocupabilitat en el municipi, organitzada pel Departament de Joventut de l’Ajuntament i dutes a terme per LABORA (Benidorm) i el seu equip d’Orientació.
S’han realitzat un total de 4 sessions d’hora i mitja per a cada grup assistent, molt productives, oferint-los informació bàsica sobre: mercat laboral, objectiu professional, xarxa EURES, entrevista de treball, importància del voluntariat juvenil, programa de Garantia Juvenil.
Moltes gràcies a LABORA per la seua implicació i a l’alumnat per ser tan participatius!
 
[CAS] Los días 3 y 4 de mayo, el alumnado de 4ºESO, 1ºBach y Ciclos Formativos del IES Rodolfo Llopis, han podido disfrutar de la I Jornada de Empleabilidad en el municipio, organizada por el Departamento de Juventud del Ayuntamiento y llevadas a cabo por LABORA (Benidorm) y su equipo de Orientación.
Se han realizado un total de 4 sesiones de hora y media para cada grupo asistente, muy productivas, ofreciéndoles información básica sobre: mercado laboral, objetivo profesional, red EURES, entrevista de trabajo, importancia del voluntariado juvenil, programa de Garantía Juvenil.
¡Muchas gracias a LABORA por su implicación y al alumnado por ser tan participativos!

BUS de LABORA

[VAL] Que ve el BUS de LABORAAAA!! 
Si busques TREBALL des de l’Ajuntament de Callosa continuem ajudant-te i en aquesta ocasió el fem amb el punt mòbil de LABORA on els tècnics t’orientaran en el procés i resoldran tots els teus dubtes.
Dimecres 18 i dijous 19 de maig de 10.00h a 18.00h.
Plaça del Convent.
 
[CAS] Que viene el BUS de LABORAAAA!! 
Si buscas TRABAJO desde el Ayuntamiento de Callosa seguimos ayudándote y en esta ocasión lo hacemos con el punto móvil de LABORA donde los técnicos te orientarán en el proceso y resolverán todas tus dudas.
Miércoles 18 y jueves 19 de mayo de 10:00h a 18:00h.
Plaza del Convent.

Labora i la FVMP / Labora y la FVMP

[CAS] Labora y la FVMP ponen en marcha 20 equipos de búsqueda de empleo y emprendimiento.
El programa de equipos para la búsqueda de empleo y emprendimiento es un programa novedoso que persigue incrementar las probabilidades de las personas desempleadas inscritas en los Espais Labora, en la integración en el mercado laboral, bien con la consecución de un empleo, mejorando el auto-conocimiento personal de los participantes, sus estrategias de auto postulación de cara a la contratación por terceros, o uniéndose a otras personas en situación de desempleo para encontrar un empleo individual o colectivo, o bien mediante la creación de pequeñas empresas aplicando la fórmula del autoempleo.
Esta iniciativa supera las experiencias previas de los tradicionales programas de orientación profesional para el empleo y autoempleo, pues no se centra exclusivamente en la formación en técnicas de búsqueda de empleo o en la mera puesta a disposición de recursos informáticos para canalizar información, sino que empodera a las personas desempleadas a través de la figura central de un coach que dirige el equipo de búsqueda como entrenador y colaborador en la consecución de sus objetivos para la mejora de su empleabilidad, o plantea la creación de redes de apoyo informales para la generación de microempresas.
Con este programa de Equipos para la búsqueda de empleo y emprendimiento se persigue incrementar la proactividad y el trabajo en equipo para que las personas desempleadas descubran todas aquellas competencias y habilidades de las que disponen para encontrar un empleo o desarrollar su propio proyecto empresarial.
Las personas interesadas pueden dirigirse (presencial, telefónicamente) en su ESPAI LABORA en el caso de nuestro municipio Benidorm (965850188).
La previsión de comienzo del mismo es entre los meses de enero y febrero de 2022 y la duración es de aproximadamente 400 horas.
 
[VAL]  Labora i la FVMP posen en marxa 20 equips de cerca d’ocupació i emprenedoria.
El programa d’equips per a la cerca d’ocupació i emprenedoria és un programa nou que persegueix incrementar les probabilitats de les persones desocupades inscrites en els Espais Labora, en la integració en el mercat laboral, bé amb la consecució d’una ocupació, millorant l’acte-coneixement personal dels participants, les seues estratègies d’acte postulació de cara a la contractació per tercers, o unint-se a altres persones en situació de desocupació per a trobar una ocupació individual o col·lectiu, o bé mitjançant la creació de petites empreses aplicant la fórmula de l’autoocupació.
Aquesta iniciativa supera les experiències prèvies dels tradicionals programes d’orientació professional per a l’ocupació i autoocupació, perquè no se centra exclusivament en la formació en tècniques de cerca d’ocupació o en la mera posada a la disposició de recursos informàtics per a canalitzar informació, sinó que empodera a les persones desocupades a través de la figura central d’un coach que dirigeix l’equip de cerca com a entrenador i col·laborador en la consecució dels seus objectius per a la millora de la seua ocupabilitat, o planteja la creació de xarxes de suport informals per a la generació de microempreses.
Amb aquest programa d’Equips per a la cerca d’ocupació i emprenedoria es persegueix incrementar la proactivitat i el treball en equip perquè les persones desocupades descobrisquen totes aquelles competències i habilitats de les quals disposen per a trobar una ocupació o desenvolupar el seu propi projecte empresarial.
Les persones interessades poden dirigir-se (presencial, telefònicament) en la seua ESPAI LABORA en el cas del nostre municipi Benidorm (965850188).
La previsió de començament del mateix és entre els mesos de gener i febrer de 2022 i la duració és d’aproximadament 400 hores.

Activitats de Gestió Administrativa / Actividades de Gestión Administrativa

[VAL] Els alumnes participants en el Programa d’Ocupació i Formació que s’imparteix en Callosa per a l’obtenció del certificat professional en Activitats de Gestió Administrativa, van rebre una xarrada sobre Orientació Laboral molt amena i participativa.
El Alcalde, Andrés Molina, i la Regidora de Promoció de la Ocupació, Maribel Ferrándiz, volen agrair a Joan Sanchis Aragón, Educador Social de la Mancomunitat Marina Baixa, la seua labor en aquest àrea.
 
[CAS] Los alumnos participantes en el Programa de Empleo y Formación que se imparte en Callosa para la obtención del certificado profesional en Actividades de Gestión Administrativa, recibieron una charla sobre Orientación Laboral muy amena y participativa.
El Alcalde, Andrés Molina, y la Concejal de Promoción de la Ocupación, Maribel Ferrándiz, quieren agradecer a Joan Sanchis Aragón, Educador Social de la Mancomunidad Marina Baixa, su labor en este área.