965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Taller d’orientació impartit per Labora / Taller de orientación impartido por Labora

[VAL] Des de la Regidoria de Promoció de l’ocupació, es realitzarà un taller d’orientació impartit per Labora.
El pròxim 7 de juliol, de 9.30 a 13.30, a la Casa de Cultura, sessió formatives i informatives destinades a persones desocupades i per a tots aquells veïns i veïnes que vulguen millorar la seua ocupabilitat.
Es tractarà el tema de les Eines d’Ocupació: currículum, com buscar ocupació a través de Labor.
Interessats trucar al telèfon 671036829.
 
[CAS] Desde la Concejalía de Promoción de la ocupación, se realizará un taller de orientación impartido por Labora.
El próximo 7 de julio, de 9.30 a 13.30, en la Casa de Cultura, sesión formativas e informativas destinadas a personas desocupadas y para todos aquellos vecinos y vecinas que quieran mejorar su empleabilidad.
Se tratará el tema de las Herramientas de Ocupación: currículum, como buscar ocupación a través de Labor.
Interesados trucar al teléfono 671036829.

LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació / LABORA Servicio Valenciano de Ocupación y Formación

[VAL] Han finalitzat les tasques de desinfecció derivades per la COVID-19, que van ser subvencionades per LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, regulades en lOrdre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (AVALEM EXPERIÈNCIA).
 
[CAS Han finalizado las tareas de desinfección derivadas por la COVID-19, que fueron subvencionadas por LABORA Servicio Valenciano de Ocupación y Formación, reguladas en la Orden 8/2016, de 7 de julio, de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo (AVALAMOS EXPERIENCIA)

Coordinador Provincial de FVMP, David Fernández

[VAL] David Fernández, Coordinador Provincial de FVMP, es va reunir amb l’Alcalde, Andrés Molina, i la Regidora de Promoció de la Ocupació, Maribel Ferrándiz, per a establir una estratègia territorial integral que permeta crear una xarxa col·laborativa que pose en valor el treball del responsable de promoció de l’ocupació a l’ajuntament, facilitant el traspàs d’informació, els mecanismes de col·laboració i una visió integral de les actuacions en els diferents territoris.

[CAS] David Fernández, Coordinador Provincial de FVMP, se reunió con el Alcalde, Andrés Molina, y la Concejal de Promoción de la Ocupación, Maribel Ferrándiz, para establecer una estrategia territorial integral que permita crear una red colaborativa que pongo en valor el trabajo del responsable de promoción de la ocupación al ayuntamiento, facilitando el traspaso de información, los mecanismos de colaboración y una visión integral de las actuaciones en los diferentes territorios.

LABORA

[VAL] La regidora d’Ocupació, Maribel Ferrándiz, i el Servei Valencià d’Ocupació i Formació, LABORA, pretén realitzar tallers per a MILLORA LA TEUA OCUPABILITAT, CLUB D’OCUPACIÓ: orientació ocupacional, per a persones desocupades.
Igual que per a empreses, comerços, restaurants, etc… “DESDEJUNI AMB LABORA”. On es pretén conéixer les seues necessitats i acosta-li als serveis de LABORA.
 
[CAS] La concejal de Ocupación, Maribel Ferrándiz, y el Servicio Valenciano de Ocupación y Formación, LABORA, pretende realizar talleres para MEJORA TU EMPLEABILIDAD, CLUB DE EMPLEO: orientación ocupacional, para personas desempleadas.
Al igual que para empresas, comercios, restaurantes, etc… “DESAYUNO CON LABORA”. Donde se pretende conocer sus necesidades y acércale a los servicios de LABORA.

BASES QUE HAN DE REGULAR LA SELECCIÓ 22 LLOCS DE TREBALL / BASES QUE DEBEN REGULAR LA SELECCIÓN 22 PUESTOS DE TRABAJO

[VAL] En la J.G.L. de data 5 de maig de 2021, és van aprovar : BASES QUE HAN DE REGULAR LA SELECCIÓ 22 LLOCS DE TREBALL, 1 MES I 15 DIES, DE PEONS DE RECOLÇAMENT DELS SERVEIS DE L´ALGAR I CREACIÓ DE BORSA DE TREBALL.
Les bases ja han sigut enviades per a la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) en els pròxims dies. Una vegada es publiquen s´anunciaran els terminis de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària.

[CAS] En la J.G.L. de fecha 5 de mayo de 2021, se aprobaron las BASES QUE DEBEN REGULAR LA SELECCIÓN 22 PUESTOS DE TRABAJO, 1 MES Y 15 DÍAS, DE PEONES DE RECOLÇAMENT de los SERVICIOS DE L´ALGAR Y CREACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO. Las bases ya han sido enviadas para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en los próximos días. Una vez se publican s´anunciaran los plazos de presentación de las solicitudes y de la documentación necesaria.

BASES 

Programa de EMCORP

[VAL] Programa de EMCORP
Finalitza la contractació de persones desocupats d’almenys 30 anys a través dels programes per al foment d’ocupació EMCORD i EMCORP, del Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Labora).
En el programa de EMCORP s’han fet tasques de suport en neteja d’edificis públic.

 

[CAS] Programa de EMCORP
Finaliza la contratación de personas desocupados de al menos 30 años a través de los programas para el fomento de ocupación EMCORD y EMCORP, del Servicio Valenciano de Ocupación y Formación (Labora).
En el programa de *EMCORP se han hecho tareas de apoyo en limpieza de edificios público.

Pin It on Pinterest