965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Conveni amb l’associació ‘Mujeres con Voz’ / Convenio con la asociación ‘Mujeres con Voz’

[VAL] L’Ajuntament de Callosa ha renovat el conveni de col·laboració que manté amb l’associació comarcal ‘Mujeres con Voz’, que treballa des de la seua fundació donant suport a dones que estan vivint situacions de maltractament i no saben què fer o com eixir.
La regidora d’Igualtat, Mari Carmen Bou, ha destacat que l’objecte del conveni, és fer costat a les activitats i programes que desenvolupa aquesta organització, en matèria de lluita contra la violència de gènere i a favor de dones en situació d’exclusió social.
Des de l’Ajuntament es reconeix i valora el treball realitzat per les diferents associacions assentades en la localitat, canalitzadores totes i cadascuna d’elles dels interessos i inquietuds de la ciutadania. Però també resulta fonamental el suport i reconeixement del paper exercit per associacions d’àmbit comarcal com a ‘Mujeres con Voz’, una entitat sense ànim de lucre que es dedica a ajudar a dones que pateixen violència de gènere o que estan en risc d’exclusió social.
‘Mujeres con Voz’ disposa de serveis d’assessorament legal, psicològic, administratiu i, en definitiva, ofereix una resposta càlida, oportuna i eficient als qui estan vivint situacions de maltractament i no saben què fer o com eixir. L’associació, a més, realitza una important labor de conscienciació a través de xarrades i col·loquis.
 
[CAS] El Ayuntamiento de Callosa ha renovado el convenio de colaboración que mantiene con la asociación comarcal ‘Mujeres con Voz’, que trabaja desde su fundación apoyando a mujeres que están viviendo situaciones de maltrato y no saben qué hacer o como salir.
La concejal de Igualdad, Mari Carmen Bou, ha destacado que el objeto del convenio, es apoyar a las actividades y programas que desarrolla esta organización, en materia de lucha contra la violencia de género y a favor de mujeres en situación de exclusión social.
Desde el Ayuntamiento se reconoce y valora el trabajo realizado por las diferentes asociaciones asentadas en la localidad, canalizadoras todas y cada una de ellas de los intereses e inquietudes de la ciudadanía. Pero también resulta fundamental el apoyo y reconocimiento del papel ejercido por asociaciones de ámbito comarcal como ‘Mujeres con Voz’, una entidad sin ánimo de lucro que se dedica a ayudar a mujeres que sufren violencia de género o que están en riesgo de exclusión social.
‘Mujeres con Voz’ dispone de servicios de asesoramiento legal, psicológico, administrativo y, en definitiva, ofrece una respuesta cálida, oportuna y eficiente a quienes están viviendo situaciones de maltrato y no saben qué hacer o como salir. La asociación, además, realiza una importante labor de concienciación a través de charlas y coloquios.

Minut de silenci / Minuto de silencio

[VAL] La plaça d’Espanya ha guardat este dimecres un minut de silenci a fi de manifestar el seu rebuig per la mort d’una dona en la Vila, expressar el condol a la família i condemnar el crimen.
A la convocatòria van assistir els representació de la Corporació Municipal, representació de la Policia Local, treballadors de l’Ajuntament, la presidenta de Dones amb Veu, Margarita Luján, Dons de Callosa i ciutadans en general que es van acostar a recolzar esta causa.
 
[CAS] La plaza de España ha guardado este miércoles un minuto de silencio a fin de manifestar su rechazo por la muerte de una mujer en la Vila, expresar el condolencia a la familia y condenar el crimen.
A la convocatoria asistieron los representación de la Corporación Municipal, representación de la Policía Local, trabajadores del Ayuntamiento, la presidenta de Mujeres con Voz, Margarita Luján, Dones de Callosa y ciudadanos en general que se acercaron a apoyar esta causa.

Concentració silenciosa / Concentración silenciosa

[VAL] Des de la regidoria d’Igualtat, en nom seu Mari Carmen Bou, s’ha adherit a la convocatòria de la Subdelegació del Govern a Alacant, per a una concentració silenciosa en les portes de l’Ajuntament, a fi de manifestar el seu rebuig per la mort d’una dona en la Vila, presumptament un nou cas de violència masclista, i mostrar els seus condols a familiars i amics per un fet tan luctuós.
Serà demà a les 12.00h
 
[CAS] Desde la concejalia de Igualdad, en su nombre Mari Carmen Bou, se ha adherido a la convocatoria de la Subdelegación del Gobierno en Alicante, para una concentración silenciosa en las puertas del Ayuntamiento, a fin de manifestar su rechazo por la muerte de una mujer en la Vila, presuntamente un nuevo caso de violencia machista, y mostrar sus condolencias a familiares y amigos por un hecho tan luctuoso.
Será mañana a las 12:00h

L’Excma. Diputació d’Alacant / La Excma. Diputación de Alicante

[VAL] L’Excma. Diputació d’Alacant concedeix una ajuda dins de la convocatòria d’ajudes per a l’elaboració i avaluació de plans d’igualtat de gènere, anualitat 2021. 1.724,61.-€ per a l’elaboració del pla d’igualtat intern dirigit a la plantilla (2021-2025)

[CAS] La Excma. Diputación de Alicante concede una ayuda dentro de la convocatoria de ayudas para la elaboración y evaluación de planes de igualdad de género, anualidad 2021. 1.724,61.-€ para la elaboración del plan de igualdad interno dirigido a la plantilla (2021-2025)

L’Excma. Diputació d’Alacant / La Excma. Diputación de Alicante

[VAL] L’Excma. Diputació d’Alacant concedeix una ajuda amb destinació a programes i activitats per a la igualtat de gènere. Impuls de models coeducatius en població escolar, adolescent i/o jove 2.783-€

[CAS] La Excma. Diputación de Alicante concede una ayuda con destino a programas y actividades para la igualdad de género. Impulso de modelos coeducativos en población escolar, adolescente y/o joven 2.783-€

Curs Manipulació d’aliments per a dones / Curso Manipulación de alimentos para mujeres

[VAL] S’OBRI EL TERMINI D’INSCRIPCIÓ
”Curs Manipulació d’aliments per a dones”.
CURS GRATUÏT
“S’ofereixen matrícules gratuïtes per a l’obtenció del certificat de manipulació d’aliments”.
A QUI VA DIRIGIT EL CURS?
“Dones dels Municipis de Beniardà, Benifato,Benimantell, Bolulla, Callosa d´en Sarrià, Confrides, Castell de Guadalest,
Polop de la Marina i Tàrbena”.
CARACTERÍSTIQUES DEL CURS
• Curs de manipulació d’aliments.
• Mòduls teòrics i pràctics.
• 12 hores de formació.
• Modalitat presencial
• Horari (demà i/o vesprada)
• Durant el mes d’Agost i Setembre 2021- Places limitades.
• S’entrega CERTIFICAT DE MANIPULADORA ALIMENTS.
COM S’ACCEDEIX?
Prèvia inscripció
Tel.: 965882070 / 722357173
Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa.
Plaza d’España Nº14 (Callosa d’en Sarrià)
TERMINI D’INSCRIPCIÓ.
Fins al 16 d’agost 2021.
PLACES LIMITADES!
T’esperem perquè t’informes !
 
[CAS] SE ABRE EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Curso Manipulación de alimentos para mujeres.
CURSO GRATUITO
“Se ofrecen matrículas gratuitas para la obtención del certificado de manipulación de alimentos”.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL CURSO?
“Mujeres de los Municipios de Beniardà, Benifato,Benimantell, Bolulla, Callosa d´en Sarrià, Confrides, Castell de Guadalest,
Polop de la Marina y Tàrbena”.
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
* Curso de manipulación de alimentos.
* Módulos teóricos y prácticos.
* 12 horas de formación.
* Modalidad presencial
* Horario (mañana y/o tarde)
* Durante el mes de Agosto y Septiembre 2021- Plazas limitadas.
* Se entrega CERTIFICADO DE MANIPULADORA ALIMENTOS.
¿CÓMO SE ACCEDE?
PREVIA INSCRIPCIÓN
Tfno.: 965882070 / 722357173
Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa. Plaza de España Nº14 (Callosa d’en Sarrià)
PLAZO DE INSCRIPCIÓN.
Hasta el 16 de agosto 2021.
–¡PLAZAS LIMITADAS!—
MÁS INFORMACIÓN:
MANCOMUNITAT DE SERVEIS SOCIALS MARINA BAIXA. Plaza de España Nº14 (Callosa d’en Sarrià)
¡Te esperamos para que te informes !

Pin It on Pinterest