965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Impost sobre Béns immoble / Impuesto sobre Bienes Inmuebles

[VAL] Us informem que des del 25 de juliol fins al 10 de novembre de 2022, està obert el termini per als rebuts corresponents a l’Impost sobre Béns immobles, activitats econòmiques i altres tributs municipals.
Per a més informació podeu consultar en www.suma.es o a través del telèfon 965292000.
 
[CAS] Os informamos que desde el 25 de julio hasta el 10 de noviembre de 2022, está abierto el plazo para los recibos correspondientes al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, actividades económicas y otros tributos municipales.
Para más información podéis consultar en www.suma.es o a través del teléfono 965292000.

Exma Diputació d’Alacant / Exma Diputación de Alicante

[VAL] L’Excma. Diputació d’Alacant, concedeix a l’ajuntament una ajuda econòmica per import 18.513.-€ de per a la redacció dels Plans d’acció Agenda Urbana, Agenda 2030 i Pla de mesures antifrau.
[CAS] La Excma. Diputación de Alicante, concede al ayuntamiento una ayuda económica por importe 18.513.-€ de para la redacción de los Planes de acción Agenda Urbana, Agenda 2030 y Plan de medidas antifraude.

Impuesto sobre Bienes Inmuebles / Impost sobre Béns immobles

[CAS] Os informamos que desde el 17 de agosto hasta el 6 de noviembre de 2020, se ha abierto el plazo para los recibos correspondientes al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, actividades económicas y otros tributos municipales.
Para más información podéis consultar en www.suma.es o a través del teléfono 965292000.
[VAL] Us informem que des del 17 d’agost fins al 6 de novembre de 2020, s’ha obert el termini per als rebuts corresponents a l’Impost sobre Béns immobles, activitats econòmiques i altres tributs municipals.
Per a més informació podeu consultar en www.suma.es o a través del telèfon 965292000

Ayuntamiento más amplio, renovado y moderno / Ajuntament més ampli, renovat i modern

[CAS] En el pleno celebrado ayer se aprobó por los concejales del Partido Popular y los de Compromís, la permuta de la casa de detrás del Ayuntamiento por unos terrenos municipales de la Urbanización Santa Clara.
Los concejales del PSOE y la concejal no adscrita votaron en contra de dicha permuta (sin permuta no hay subvención ni Ayuntamiento).
Con esta actuación y con una subvención de la Diputación de Alicante de 542.607.-€, podremos tener un Ayuntamiento más amplio, renovado y moderno y sobretodo accesible para todos. Al mismo tiempo que se continúa dando vida al Casco antiguo de Callosa.
 
[VAL] En el ple celebrat ahir es va aprovar pels regidors del Partit Popular i els de Compromís, la permuta de la casa de darrere de l’Ajuntament per uns terrenys municipals de la Urbanització Santa Clara.
Els regidors del PSOE i la regidora no adscrita van votar en contra d’aquesta permuta (sense permuta no hi ha subvenció ni Ajuntament).
Amb aquesta actuació i amb una subvenció de la Diputació d’Alacant de 542.607.-€, podrem tindre un Ajuntament més ampli, renovat i modern i sobretot accessible per a tots. Al mateix temps que es continua donant vida al Casc antic de Callosa.

La Excma. Diputación Provincial de Alicante concede para la publicación del libro “Orgue i organistes de l’església arxiprestal de S. Joan Baptista” de Callosa d’en Sarrià / L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant concedeix per a la publicació del llibre “Orgue i organistes de l’església arxiprestal de S. Joan Baptista” de Callosa d’en Sarrià

[CAS] La Excma. Diputación Provincial de Alicante concede para la publicación del libro “Orgue i organistes de l’església arxiprestal de S. Joan Baptista” de Callosa d’en Sarrià ; dentro de la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos de la provincia de Alicante, para la realización de actividades culturales, musicales y escénicas Anualidad 2020. 4.000.-€
[VAL] L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant concedeix per a la publicació del llibre “Orgue i organistes de l’església arxiprestal de S. Joan Baptista” de Callosa d’en Sarrià ; dins de la convocatòria de subvencions a Ajuntaments de la província d’Alacant, per a la realització d’activitats culturals, musicals i escèniques Anualitat 2020. 4.000.-€

Despacho parroquial / Despatx parroquial

[CAS] ℹ️ Desde la Parroquia nos informan que, por motivos de organización del mercadillo, la atención del despacho parroquial ⛪️ pasará a ser los miércoles, de 10:30h a 12:00h

[VAL] ℹ️ Des de la Parròquia ens informen que, per motius d’organització del mercat ambulant, l’atenció del despatx parroquial ⛪️ passarà a ser els dimecres, de 10:30h a 12:00h

 

Pin It on Pinterest