965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

L´ajuntament adquireix un vehicle nou / El ayuntamiento adquiere un vehículo nuevo

[VAL] Les Fonts d’Algar constitueixen un paratge natural amb un elevat grau de conservació de la riquesa ecològica i dotat. Per a la millor protecció, conservació i cura del paratge l’ajuntament adquireix un vehicle nou per inversió, des de la corporació municipal.
 
[CAS] Las Fuentes del Algar constituyen un paraje natural con un elevado grado de conservación de la riqueza ecológica y dotado. Para la mejor protección, conservación y cura del paraje el ayuntamiento adquiere un vehículo nuevo por inversión, desde la corporación municipal.

Fort de Bernia

[VAL] L´Exma Diputació d’Alacant concedeix a l’Ajuntament de Callosa d’ en Sarrià la quantitat de 174.557,20 € per a realitzar actuacions d’urgència de consolidació i protecció del Fort de Bernia.
 
[CAS] La Exma Diputación de Alicante concede al Ayuntamiento de Callosa d’ en Sarrià la cantidad de 174.557,20 € para realizar actuaciones de urgencia de consolidación y protección del Fort de Bernia.

Impost sobre Béns immoble / Impuesto sobre Bienes Inmuebles

[VAL] Us informem que des del 25 de juliol fins al 10 de novembre de 2022, està obert el termini per als rebuts corresponents a l’Impost sobre Béns immobles, activitats econòmiques i altres tributs municipals.
Per a més informació podeu consultar en www.suma.es o a través del telèfon 965292000.
 
[CAS] Os informamos que desde el 25 de julio hasta el 10 de noviembre de 2022, está abierto el plazo para los recibos correspondientes al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, actividades económicas y otros tributos municipales.
Para más información podéis consultar en www.suma.es o a través del teléfono 965292000.

Exma Diputació d’Alacant / Exma Diputación de Alicante

[VAL] La Diputació Provincial concedeix una ajuda per a la redacció dels Plans d’acció Agenda Urbana, Agenda 2030, plans de mesures Antifrau i projectes i/o memòries per a la seva presentació en les convocatòries del pla de recuperació, transformació i resilencia “Espanya Pot”, Fons Europeus Next generation EU per a Espanya, Anualitat 2022. 18.513,00.-€
 
[CAS] La Diputación Provincial concede una ayuda para la redacción de los Planes de acción Agenda Urbana, Agenda 2030, planes de medidas Antifraude y proyectos y/o memorias para su presentación en las convocatorias del plan de recuperación, transformación y resilencia “España Puede”, Fondos Europeos Next generation EU para España, Anualidad 2022. 18.513,00.-€

Impuesto sobre Bienes Inmuebles / Impost sobre Béns immobles

[CAS] Os informamos que desde el 17 de agosto hasta el 6 de noviembre de 2020, se ha abierto el plazo para los recibos correspondientes al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, actividades económicas y otros tributos municipales.
Para más información podéis consultar en www.suma.es o a través del teléfono 965292000.
[VAL] Us informem que des del 17 d’agost fins al 6 de novembre de 2020, s’ha obert el termini per als rebuts corresponents a l’Impost sobre Béns immobles, activitats econòmiques i altres tributs municipals.
Per a més informació podeu consultar en www.suma.es o a través del telèfon 965292000

Ayuntamiento más amplio, renovado y moderno / Ajuntament més ampli, renovat i modern

[CAS] En el pleno celebrado ayer se aprobó por los concejales del Partido Popular y los de Compromís, la permuta de la casa de detrás del Ayuntamiento por unos terrenos municipales de la Urbanización Santa Clara.
Los concejales del PSOE y la concejal no adscrita votaron en contra de dicha permuta (sin permuta no hay subvención ni Ayuntamiento).
Con esta actuación y con una subvención de la Diputación de Alicante de 542.607.-€, podremos tener un Ayuntamiento más amplio, renovado y moderno y sobretodo accesible para todos. Al mismo tiempo que se continúa dando vida al Casco antiguo de Callosa.
 
[VAL] En el ple celebrat ahir es va aprovar pels regidors del Partit Popular i els de Compromís, la permuta de la casa de darrere de l’Ajuntament per uns terrenys municipals de la Urbanització Santa Clara.
Els regidors del PSOE i la regidora no adscrita van votar en contra d’aquesta permuta (sense permuta no hi ha subvenció ni Ajuntament).
Amb aquesta actuació i amb una subvenció de la Diputació d’Alacant de 542.607.-€, podrem tindre un Ajuntament més ampli, renovat i modern i sobretot accessible per a tots. Al mateix temps que es continua donant vida al Casc antic de Callosa.