965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Plataforma elevadora portafèretres / Plataforma elevadora portaféretros

[VAL] L’Ajuntament de Callosa ha incorporat al cementeri municipal una plataforma elevadora portafèretres per a facilitar l’enterrament en les files més elevades i que els treballadors municipals treballen en les millors condicions de seguretat.
A més d’oferir una major garantia de seguretat, la nova màquina permet l’accés a diverses altures d’una manera còmoda i segura.
L’encarregat del cementeri va comprovar les característiques de la plataforma elevadora i va posar en pràctica el funcionament de l’equip, gràcies a la informació i instruccions del maneig de la plataforma i de la prevenció de riscos rebuts per part de l’empresa subministradora.
L’alcalde, Andrés Molina, , i els regidors de l’equip de govern han visitat el Cementeri per a comprovar el funcionament d’aquesta eina hidràulica i de bateria que permet elevar amb facilitat fèretres als nínxols més alts, incrementant la seguretat dels treballs que ho requerisquen.

[CAS] El Ayuntamiento de Callosa ha incorporado al cementerio municipal una plataforma elevadora portaféretros para facilitar el entierro en las filas más elevadas y que los trabajadores municipales trabajan en las mejores condiciones de seguridad.
Además de ofrecer una mayor garantía de seguridad, la nueva máquina permite el acceso a varias alturas de una manera cómoda y segura.
El encargado del cementerio comprobó las características de la plataforma elevadora y puso en práctica el funcionamiento del equipo, gracias a la información e instrucciones del manejo de la plataforma y de la prevención de riesgos recibidos por parte de la empresa suministradora.
El alcalde, Andrés Molina, , y los concejales del equipo de gobierno han visitado el Cementerio para comprobar el funcionamiento de esta herramienta hidráulica y de batería que permite elevar con facilitado féretros a los nichos más altos, incrementando la seguridad de los trabajos que lo requieran.

Pantalla de tecnologia LED / Pantalla de tecnología LED

[VAL] L’Ajuntament ha instal·lat una pantalla de tecnologia LED que servirà per a donar a conéixer als veïns i veïnes tot tipus d’informació municipal d’interés.
Es tracta d’una pantalla d’última tecnologia i alta lluminositat amb unes dimensions de 6 metres quadrats aproximadament. Està situada de manera estratègica en un punt amb gran pas de vianants i entrarà en funcionament al llarg d’aquests dies.
Aquesta nova plataforma informativa forma part del projecte “Pla+ A prop 2020” subvencionat per la Diputació d’Alacant. L’objectiu d’aquesta actuació és continuar posant en marxa accions que milloren la qualitat de vida de la ciutadania a través d’un desenvolupament intel·ligent, sostenible i ambiental del municipi.

[CAS] El Ayuntamiento ha instalado una pantalla de tecnología LED que servirá para dar a conocer a los vecinos y vecinas todo tipo de información municipal de interés.
Se trata de una pantalla de última tecnología y alta luminosidad con unas dimensiones de 6 metros cuadrados aproximadamente. Está situada de manera estratégica en un punto con gran paso de peatones y entrará en funcionamiento a lo largo de estos días.
Esta nueva plataforma informativa forma parte del proyecto “Pla+ Cerca 2020” subvencionado por la Diputación de Alicante. El objetivo de esta actuación es continuar poniendo en marcha acciones que mejoran la calidad de vida de la ciudadanía a través de un desarrollo inteligente, sostenible y ambiental del municipio.

PLA + A PROP 2020 / PLAN + CERCA 2020

[VAL] L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, va aprovar la RESOLUCIÓ DEL PRIMER PERÍODE DE LA CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS D’INFRAESTRUCTURES I ASSISTÈNCIA A MUNICIPIS: PLA + A PROP 2020 
Se li concedeix a l’Ajuntament de Callosa una subvenció dinerària destinada a Condicionament de paviments i accessibilitat en C/Sant Isidre, 122.300,32 €, Il·luminat en recorregut per als vianants des de C/La Font a la Font Major, 58.768,12 €, Condicionament d’ombra de protecció en Plaza de la C/Ramón y Cajal, 33.595,75 €, i Pantalla LED informació, 14.319,81 €. TOTAL 228.984,00 €.
 
[CAS] La Excma. Diputación Provincial de Alicante, aprobó la RESOLUCIÓN DEL PRIMER PERÍODO DE LA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE INFRAESTRUCTURAS Y ASISTENCIA A MUNICIPIOS: PLAN + CERCA 2020 
Se le concede al Ayuntamiento de Callosa una subvención dineraria destinada a Acondicionamiento de pavimentos y accesibilidad en C/Sant Isidre, 122.300,32 €, Alumbrado en recorrido peatonal desde C/La Font a la Font Major, 58.768,12 €, Acondicionamiento de sombra de protección en Plaza de la C/Ramón y Cajal, 33.595,75 €, y Pantalla LED información, 14.319,81 €. TOTAL 228.984,00 €.

Punto Limpio / Punt Net

[CAS] Seguimos encontrándonos con situaciones que no favorecen a la imagen de nuestro municipio y que pueden ser evitadas con solo una llamada a nuestro número gratuito de recogida de enseres.
Por favor colabora con nosotros y llama de forma gratuita al 900 103 054. Recuerda que la limpieza de nuestro pueblo es cosa de todos.
Paralelamente, el depósito de los desechos se puede hacer también en el Punto Limpio, situado junto al Parque de Bomberos, que permanece abierto al público de de lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 17 a 19 horas, y los sábados de 8 a 12 horas. Los domingos y festivos permanecerá cerrado.
 
[VAL] Continuem trobant-nos amb situacions que no afavoreixen a la imatge del nostre municipi i que poden ser evitades amb només una telefonada al nostre número gratuït de recollida d’estris.
Per favor col·labora amb nosaltres i flama de manera gratuïta al 900 103 054. Recorda que la neteja del nostre poble és cosa de tots.
Paral·lelament, el depòsit de les deixalles es pot fer també en el Punt Net, situat al costat del Parc de Bombers, que roman obert al públic de de dilluns a divendres de 8 a 12 hores i de 17 a 19 hores, i els dissabtes de 8 a 12 hores. Els diumenges i festius romandrà tancat.

Obras de la Partida Margeve / Obres de la Partida Margeve

[CAS] El Alcalde Andrés Molina, acompañado por el técnico municipal y el encargado de SAT de Onaer visita las obras de la Partida Margeve, para comprobar la finalización de las obras de las conexiones de la nuevas las conducciones.

Las obras que avanzan a buen ritmo y que esta prevista la finalización a finales de este mes, están siendo llevadas a cabo por parte de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural y concluirán con la reposición de firme en el tramo del camino Margeve-Onaer afectado.

En este caso el Ayuntamiento junto con la Sat de Onaer y la Generalitat Valenciana han coordinado sus esfuerzos para asegurar el correcto funcionamiento de la red general de suministro de agua durante toda la obra.

[VAL] L’Alcalde Andrés Molina, acompanyat pel tècnic municipal i l’encarregat de SAT d´Onaer visita les obres de la Partida Margeve, per a comprovar la finalització de les obres de les connexions de la noves les conduccions.

Les obres que avancen a bon ritme i que aquesta prevista la finalització a la fi d’aquest mes, estan sent dutes a terme per part de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural i conclouran amb la reposició de ferma en el tram del camí Margeve-Onaer afectat.

En aquest cas l’Ajuntament juntament amb la Sat d´Onaer i la Generalitat Valenciana han coordinat els seus esforços per a assegurar el correcte funcionament de la xarxa general de subministrament d’aigua durant tota l’obra.

Pin It on Pinterest