965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Estacionaments municipals / Estacionamientos municipales

[VAL] L’Ajuntament ha començat les labors de millora de la seguretat per als vianants i repintat de la senyalització horitzontal de les places de Merca-Callosa; comerços de primera necessitat, farmàcies, mobilitat reduïda…
Al llarg d’aquests dies s’aniran culminant els treballs de manera progressiva fins a completar el total d’estacionaments municipals.
 
[CAS] El Ayuntamiento ha empezado las labores de mejora de la seguridad peatonal y repintado de la señalización horizontal de las plazas de Merca-Callosa; comercios de primera necesidad, farmacias, movilidad reducida…
A lo largo de estos días se irán culminando los trabajos de manera progresiva hasta completar el total de estacionamientos municipales.

‘Plan + CERCA 2020’

[VAL] L’Ajuntament ha començat el projecte d’enllumenat en recorregut per als vianants amb tecnologia LED, amb la subvenció del ‘Plan + CERCA 2020’, amb la finalitat de millorar la seguretat dels usuaris.
 
[CAS] El Ayuntamiento ha comenzado el proyecto de alumbrado en recorrido peatonal con tecnología LED, con la subvención del Plan + CERCA 2020, con la finalidad de mejorar la seguridad de los usuarios.

Les obres de Carrer San Isidro / Las obras de Calle San Isidro

[VAL] Les obres de condicionament de paviment i accessibilitat de Carrer San Isidro avancen a bon ritme.
Des de l’Ajuntament es prega a tots els veïns de la zona afectada que disculpen les molèsties que les obres puguen ocasionar.
 
[CAS] Las obras de acondicionamiento de pavimento y accesibilidad de Calle San Isidro avanzan a buen ritmo.
Desde el Ayuntamiento se ruega a todos los vecinos de la zona afectada que disculpen las molestias que las obras puedan ocasionar.

Exma Diputació d’Alacant / Exma Diputación de Alicante

[VAL] Ahir es va signar l’acta de replanteig de les obres de condicionament de paviment i accessibilitat de Carrer Sant Isidre, subvencionades per la Exma Diputació d’Alacant, dins del Plan + Cerca 2021.
L’alcalde, Andrés Molina, l’empresa constructora (O.I.H. URBANA), el director de l’obres i els tècnics municipals, van presidir la signatura del document.
La signatura d’aquest document dona principi a l’execució efectiva del contracte i permet avançar en la preparació dels treballs per a iniciar dilluns que ve, dia 14.
 
[CAS] Ayer se firmó el acta de replanteo de las obras de acondicionamiento de pavimento y accesibilidad de Calle San Isidro, subvencionadas por la Exma Diputación de Alicante, dentro del Plan + Cerca 2021.
El alcalde, Andrés Molina, la empresa constructora (O.I.H. URBANA), el director de las obras y los técnicos municipales, presidieron la firma del documento.
La firma de este documento da principio a la ejecución efectiva del contrato y permite avanzar en la preparación de los trabajos para iniciar el próximo lunes, día 14.

Manteniment en les instal·lacions del Cementeri Municipal / Mantenimiento en las instalaciones del Cementerio Municipal

[VAL] S’estan realitzant una sèrie de millores i actuacions de manteniment en les instal·lacions del Cementeri Municipal, consistents principalment en la pintura d’elements de mobiliari que més pateixen l’exposició a la intempèrie.
 
[CAS] Se están realizando una serie de mejoras y actuaciones de mantenimiento en las instalaciones del Cementerio Municipal, consistentes principalmente en la pintura de elementos de mobiliario que más sufren la exposición a la intemperie.

Plataforma elevadora portafèretres / Plataforma elevadora portaféretros

[VAL] L’Ajuntament de Callosa ha incorporat al cementeri municipal una plataforma elevadora portafèretres per a facilitar l’enterrament en les files més elevades i que els treballadors municipals treballen en les millors condicions de seguretat.
A més d’oferir una major garantia de seguretat, la nova màquina permet l’accés a diverses altures d’una manera còmoda i segura.
L’encarregat del cementeri va comprovar les característiques de la plataforma elevadora i va posar en pràctica el funcionament de l’equip, gràcies a la informació i instruccions del maneig de la plataforma i de la prevenció de riscos rebuts per part de l’empresa subministradora.
L’alcalde, Andrés Molina, , i els regidors de l’equip de govern han visitat el Cementeri per a comprovar el funcionament d’aquesta eina hidràulica i de bateria que permet elevar amb facilitat fèretres als nínxols més alts, incrementant la seguretat dels treballs que ho requerisquen.

[CAS] El Ayuntamiento de Callosa ha incorporado al cementerio municipal una plataforma elevadora portaféretros para facilitar el entierro en las filas más elevadas y que los trabajadores municipales trabajan en las mejores condiciones de seguridad.
Además de ofrecer una mayor garantía de seguridad, la nueva máquina permite el acceso a varias alturas de una manera cómoda y segura.
El encargado del cementerio comprobó las características de la plataforma elevadora y puso en práctica el funcionamiento del equipo, gracias a la información e instrucciones del manejo de la plataforma y de la prevención de riesgos recibidos por parte de la empresa suministradora.
El alcalde, Andrés Molina, , y los concejales del equipo de gobierno han visitado el Cementerio para comprobar el funcionamiento de esta herramienta hidráulica y de batería que permite elevar con facilitado féretros a los nichos más altos, incrementando la seguridad de los trabajos que lo requieran.

Pin It on Pinterest