965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Carrer Sant Isidre / Calle San Isidro

[VAL] L’Alcalde, Andrés Molina, i el regidor, Francisco Mendoza, visiten la terminació de les obres de condicionament i accessibilitat, com la renovació de la xarxa de clavegueram i asfaltat del carrer Sant Isidre.
 
[CAS] El Alcalde, Andrés Molina, y el regidor, Francisco Mendoza, visitan la terminación de las obras de acondicionamiento y accesibilidad, como la renovación de la red de alcantarillado y asfaltado de la calle San Isidro.

Reconstrucció del vial de Sierra Verde / Reconstrucción del vial de Sierra Verde

[VAL] L’obra de reconstrucció del vial de Sierra Verde, avança a bon ritme. Esta obra, es va incloure al seu dia en el llistat d’ajudes per a reparació d’infraestructures públiques afectades per les pluges torrencials del passat mes de març.
L’Ajuntament hi ha va concórrer a una convocatòria competitiva realitzada per Conselleria. L’empresa Tragsa és l’encarregada d’executar les obres.
 
[CAS] La obra de reconstrucción del vial de Sierra Verde, avanza a buen ritmo. Esta obra, se incluyó en su día en el listado de ayudas para reparación de infraestructuras públicas afectadas por las lluvias torrenciales del pasado mes de marzo.
El Ayuntamiento ha concurrió a una convocatoria competitiva realizada por Consellería. La empresa Tragsa es la encargada de ejecutar las obras.

Mur d’escullera / Muro de escollera

[VAL] Hui han començat les obres del mur d’escullera en la zona del riu, enfront de Casa Federico
A causa de les pluges torrencials ocorregudes el març passat, que va patir aquesta zona, una notable deterioració.
L’Ajuntament ha va concórrer a una convocatòria competitiva realitzada per Conselleria. L’empresa ‘Tragsa’ és l’encarregada d’executar les obres.
 
[CAS] Hoy han empezado las obras del muro de escollera en la zona del río, frente a Casa Federico
A causa de las lluvias torrenciales ocurridas el marzo pasado, que sufrió esta zona, un notable deterioro.
El Ayuntamiento ha concurrió a una convocatoria competitiva realizada por Conselleria. La empresa ‘Tragsa’ es la encargada de ejecutar las obras.

Subvenció Diputació d’Alacant / Subvención Diputación de Alicante

[VAL] Mitjançant resolució de la Diputació d’Alacant s’ha concedit a l’Ajuntament de Callosa, una subvenció no dinerària per a la dotació de 7 bancs i 15 papereres, a l’empara de la subvenció per a Mobiliari Urbà (Bancs i Papereres) municipis i entitats locals menors de la província 2022.
 
[CAS] Mediante resolución de la Diputación de Alicante se ha concedido en el Ayuntamiento de Callosa, una subvención no dineraria para la dotación de 7 bancos y 15 papeleras, al amparo de la subvención para Mobiliario Urbà (Bancos y Papeleras) municipios y entidades locales menores de la provincia 2022.

Tecnologia Led / Tecnología Led

[VAL] Els ciutadans de Callosa ja compten amb la instal·lació de les noves lluminàries amb tecnologia Led, des del Carrer la Font fins a la Font Major.
Aquesta intervenció de l’Ajuntament, s’emmarca dins del ‘Plan + Cerca’, millorant la visibilitat viraria i el confort visual dels ciutadans.
Aquestes lluminàries de sistema d’eficiència energètica, permeten la reducció de les emissions de CO₂, estalvi energètic i utilització de fonts d’energia renovables.
 
[CAS] Los ciudadanos de Callosa ya cuentan con la instalación de las nuevas luminarias con tecnología Led, desde la Calle la Font hasta la Font Mayor.
Esta intervención del Ayuntamiento, se enmarca dentro del ‘Plan + Cerca’, mejorando la visibilidad viraría y el confort visual de los ciudadanos.
Estas luminarias de sistema de eficiencia energética, permiten la reducción de las emisiones de CO₂, ahorro energético y utilización de fuentes de energía renovables.

Pin It on Pinterest