965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Subvenció Diputació d’Alacant / Subvención Diputación de Alicante

[VAL] Mitjançant resolució de la Diputació d’Alacant s’ha concedit a l’Ajuntament de Callosa, una subvenció no dinerària per a la dotació de 7 bancs i 15 papereres, a l’empara de la subvenció per a Mobiliari Urbà (Bancs i Papereres) municipis i entitats locals menors de la província 2022.
 
[CAS] Mediante resolución de la Diputación de Alicante se ha concedido en el Ayuntamiento de Callosa, una subvención no dineraria para la dotación de 7 bancos y 15 papeleras, al amparo de la subvención para Mobiliario Urbà (Bancos y Papeleras) municipios y entidades locales menores de la provincia 2022.

Tecnologia Led / Tecnología Led

[VAL] Els ciutadans de Callosa ja compten amb la instal·lació de les noves lluminàries amb tecnologia Led, des del Carrer la Font fins a la Font Major.
Aquesta intervenció de l’Ajuntament, s’emmarca dins del ‘Plan + Cerca’, millorant la visibilitat viraria i el confort visual dels ciutadans.
Aquestes lluminàries de sistema d’eficiència energètica, permeten la reducció de les emissions de CO₂, estalvi energètic i utilització de fonts d’energia renovables.
 
[CAS] Los ciudadanos de Callosa ya cuentan con la instalación de las nuevas luminarias con tecnología Led, desde la Calle la Font hasta la Font Mayor.
Esta intervención del Ayuntamiento, se enmarca dentro del ‘Plan + Cerca’, mejorando la visibilidad viraría y el confort visual de los ciudadanos.
Estas luminarias de sistema de eficiencia energética, permiten la reducción de las emisiones de CO₂, ahorro energético y utilización de fuentes de energía renovables.

Estacionaments municipals / Estacionamientos municipales

[VAL] L’Ajuntament ha començat les labors de millora de la seguretat per als vianants i repintat de la senyalització horitzontal de les places de Merca-Callosa; comerços de primera necessitat, farmàcies, mobilitat reduïda…
Al llarg d’aquests dies s’aniran culminant els treballs de manera progressiva fins a completar el total d’estacionaments municipals.
 
[CAS] El Ayuntamiento ha empezado las labores de mejora de la seguridad peatonal y repintado de la señalización horizontal de las plazas de Merca-Callosa; comercios de primera necesidad, farmacias, movilidad reducida…
A lo largo de estos días se irán culminando los trabajos de manera progresiva hasta completar el total de estacionamientos municipales.

‘Plan + CERCA 2020’

[VAL] L’Ajuntament ha començat el projecte d’enllumenat en recorregut per als vianants amb tecnologia LED, amb la subvenció del ‘Plan + CERCA 2020’, amb la finalitat de millorar la seguretat dels usuaris.
 
[CAS] El Ayuntamiento ha comenzado el proyecto de alumbrado en recorrido peatonal con tecnología LED, con la subvención del Plan + CERCA 2020, con la finalidad de mejorar la seguridad de los usuarios.

Les obres de Carrer San Isidro / Las obras de Calle San Isidro

[VAL] Les obres de condicionament de paviment i accessibilitat de Carrer San Isidro avancen a bon ritme.
Des de l’Ajuntament es prega a tots els veïns de la zona afectada que disculpen les molèsties que les obres puguen ocasionar.
 
[CAS] Las obras de acondicionamiento de pavimento y accesibilidad de Calle San Isidro avanzan a buen ritmo.
Desde el Ayuntamiento se ruega a todos los vecinos de la zona afectada que disculpen las molestias que las obras puedan ocasionar.

Exma Diputació d’Alacant / Exma Diputación de Alicante

[VAL] Ahir es va signar l’acta de replanteig de les obres de condicionament de paviment i accessibilitat de Carrer Sant Isidre, subvencionades per la Exma Diputació d’Alacant, dins del Plan + Cerca 2021.
L’alcalde, Andrés Molina, l’empresa constructora (O.I.H. URBANA), el director de l’obres i els tècnics municipals, van presidir la signatura del document.
La signatura d’aquest document dona principi a l’execució efectiva del contracte i permet avançar en la preparació dels treballs per a iniciar dilluns que ve, dia 14.
 
[CAS] Ayer se firmó el acta de replanteo de las obras de acondicionamiento de pavimento y accesibilidad de Calle San Isidro, subvencionadas por la Exma Diputación de Alicante, dentro del Plan + Cerca 2021.
El alcalde, Andrés Molina, la empresa constructora (O.I.H. URBANA), el director de las obras y los técnicos municipales, presidieron la firma del documento.
La firma de este documento da principio a la ejecución efectiva del contrato y permite avanzar en la preparación de los trabajos para iniciar el próximo lunes, día 14.

Pin It on Pinterest