965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

PLA + A PROP 2020 / PLAN + CERCA 2020

[VAL] L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, va aprovar la RESOLUCIÓ DEL PRIMER PERÍODE DE LA CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS D’INFRAESTRUCTURES I ASSISTÈNCIA A MUNICIPIS: PLA + A PROP 2020 
Se li concedeix a l’Ajuntament de Callosa una subvenció dinerària destinada a Condicionament de paviments i accessibilitat en C/Sant Isidre, 122.300,32 €, Il·luminat en recorregut per als vianants des de C/La Font a la Font Major, 58.768,12 €, Condicionament d’ombra de protecció en Plaza de la C/Ramón y Cajal, 33.595,75 €, i Pantalla LED informació, 14.319,81 €. TOTAL 228.984,00 €.
 
[CAS] La Excma. Diputación Provincial de Alicante, aprobó la RESOLUCIÓN DEL PRIMER PERÍODO DE LA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE INFRAESTRUCTURAS Y ASISTENCIA A MUNICIPIOS: PLAN + CERCA 2020 
Se le concede al Ayuntamiento de Callosa una subvención dineraria destinada a Acondicionamiento de pavimentos y accesibilidad en C/Sant Isidre, 122.300,32 €, Alumbrado en recorrido peatonal desde C/La Font a la Font Major, 58.768,12 €, Acondicionamiento de sombra de protección en Plaza de la C/Ramón y Cajal, 33.595,75 €, y Pantalla LED información, 14.319,81 €. TOTAL 228.984,00 €.

Punto Limpio / Punt Net

[CAS] Seguimos encontrándonos con situaciones que no favorecen a la imagen de nuestro municipio y que pueden ser evitadas con solo una llamada a nuestro número gratuito de recogida de enseres.
Por favor colabora con nosotros y llama de forma gratuita al 900 103 054. Recuerda que la limpieza de nuestro pueblo es cosa de todos.
Paralelamente, el depósito de los desechos se puede hacer también en el Punto Limpio, situado junto al Parque de Bomberos, que permanece abierto al público de de lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 17 a 19 horas, y los sábados de 8 a 12 horas. Los domingos y festivos permanecerá cerrado.
 
[VAL] Continuem trobant-nos amb situacions que no afavoreixen a la imatge del nostre municipi i que poden ser evitades amb només una telefonada al nostre número gratuït de recollida d’estris.
Per favor col·labora amb nosaltres i flama de manera gratuïta al 900 103 054. Recorda que la neteja del nostre poble és cosa de tots.
Paral·lelament, el depòsit de les deixalles es pot fer també en el Punt Net, situat al costat del Parc de Bombers, que roman obert al públic de de dilluns a divendres de 8 a 12 hores i de 17 a 19 hores, i els dissabtes de 8 a 12 hores. Els diumenges i festius romandrà tancat.

Obras de la Partida Margeve / Obres de la Partida Margeve

[CAS] El Alcalde Andrés Molina, acompañado por el técnico municipal y el encargado de SAT de Onaer visita las obras de la Partida Margeve, para comprobar la finalización de las obras de las conexiones de la nuevas las conducciones.

Las obras que avanzan a buen ritmo y que esta prevista la finalización a finales de este mes, están siendo llevadas a cabo por parte de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural y concluirán con la reposición de firme en el tramo del camino Margeve-Onaer afectado.

En este caso el Ayuntamiento junto con la Sat de Onaer y la Generalitat Valenciana han coordinado sus esfuerzos para asegurar el correcto funcionamiento de la red general de suministro de agua durante toda la obra.

[VAL] L’Alcalde Andrés Molina, acompanyat pel tècnic municipal i l’encarregat de SAT d´Onaer visita les obres de la Partida Margeve, per a comprovar la finalització de les obres de les connexions de la noves les conduccions.

Les obres que avancen a bon ritme i que aquesta prevista la finalització a la fi d’aquest mes, estan sent dutes a terme per part de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural i conclouran amb la reposició de ferma en el tram del camí Margeve-Onaer afectat.

En aquest cas l’Ajuntament juntament amb la Sat d´Onaer i la Generalitat Valenciana han coordinat els seus esforços per a assegurar el correcte funcionament de la xarxa general de subministrament d’aigua durant tota l’obra.

Paraje Barranc dels Llops / Paratge Barranc dels Llops

[CAS] Han terminado las obras de Restauración de zonas degradadas por vertido incontrolado de residuos en el Paraje Barranc dels Llops, con una superficie afectada en torno a de 6.000 m2.
Las obras contempladas en este proyecto han sido llevadas a cabo en su totalidad por la Diputación Provincial de Alicante: la restauración de la parcela y adecuación de zonas degradadas por el vertido de residuos incontrolados, trabajos de desbroce, movimiento de tierras, acondicionamiento de la zona, señalización informativa y plantación de nuevo arbolado.

[VAL] Han acabat les obres de Restauració de zones degradades per abocament incontrolat de residus en el Paratge Barranc dels Llops, amb una superfície afectada entorn de de 6.000 m².
Les obres contemplades en aquest projecte han sigut dutes a terme íntegrament per la Diputació Provincial d’Alacant: la restauració de la parcel·la i adequació de zones degradades per l’abocament de residus incontrolats, treballs de desbrossament, moviment de terres, condicionament de la zona, senyalització informativa i plantació de nou arbrat.

La Diputación Provincial de Alicante / La Diputació Provincial d’Alacant

[CAS] La Diputación Provincial de Alicante, ha concedido una subvención para la restauración de la zona degrada por vertidos incontrolados en el Paraje Barranc dels Llops . Esta actuación forma parte de la subvención concedida al Ayuntamiento de Callosa para restaurar zonas deterioradas, que son foco de todo tipo de vertidos y basuras.

[VAL] La Diputació Provincial d’Alacant, ha concedit una subvenció per a la restauració de la zona degrada per abocaments incontrolats en el Paratge Barranc dels Llops . Aquesta actuació forma part de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Callosa per a restaurar zones deteriorades, que són focus de tota mena d’abocaments i fems.

Pin It on Pinterest