965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

La Conselleria de Justícia, interior i administració pública / La Conselleria de Justicia, interior y administración pública

La Conselleria de Justícia, interior i administració pública concedeix una subvenció a l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià per a sufragar les despeses del servei de mediació de proximitat (MEDIAPROP) en l’exercici 2023: 6.000.-€
És pel que s’ha habilitat una oficina de Mediació en C/ Jaume Roig Nª 5 (al costat de la biblioteca municipal) amb horari d’atenció amb cita prèvia els dijous de 09:30h a 14.30 h telèfons de contacte 965886136 671034145
correu electrònic mediacioncallosa@gmail.com
QÜESTIONARI
INFO

La Conselleria de Justicia, interior y administración pública concede una subvención al Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià para sufragar los gastos del servicio de mediación de proximidad (MEDIAPROP) en el ejercicio 2023: 6.000.-€
Es por lo que se ha habilitado una oficina de Mediación en C/ Jaume Roig Nª 5 (al lado de la biblioteca municipal) con horario de atención con cita previa los jueves de 09:30h a 14:30 h teléfonos de contacto 965886136 671034145
correo electrónico mediacioncallosa@gmail.com

L’Excma. Diputació d’Alacant / La Excma. Diputación de Alicante

[VAL] L’Excma. Diputació d’Alacant concedeix una subvenció per a activitats de prevenció de conductes addictives: projecte Prevenció de l’ús i control d’addiccions i abús de xarxes socials 1.682,10.-€

[CAS  ]La Excma. Diputación de Alicante concede una subvención para actividades de prevención de conductas adictivas: proyecto Prevención del uso y control de adicciones y abuso de redes sociales 1.682,10.-€

La Conselleria de Justícia, interior i administració pública / La Conselleria de Justicia, interior y administración pública

[VAL] La Conselleria de Justícia, interior i administració pública concedeix una subvenció a l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià per a sufragar les despeses del servei de mediació de proximitat (MEDIAPROP) en l’exercici 2023: 6.000.-€

[CAS] La Conselleria de Justicia, interior y administración pública concede una subvención al Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià para sufragar los gastos del servicio de mediación de proximidad (MEDIAPROP) en el ejercicio 2023: 6.000.-€

Menjar a casa

[VAL] L’Ajuntament té places lliures de ‘Menjar a casa’:
Persones de 65 anys o més.
També podran accedir, persones majors de 60 anys en situació de dependència i/o amb discapacitat majors de 18 anys, que convisquen amb la persona major de 65 anys, beneficiària del programa.
Que estiguen empadronades a Callosa.
Que tinguen autonomia suficient per a la preparació i ingesta dels aliments objecte del servei, o en el seu cas comptar amb suport.
Que necessiten el servei, acreditant-lo mitjançant informe social i informe mèdic.
 
[CAS] El Ayuntamiento tiene plazas libres de ‘Menjar a casa’:
Personas de 65 años o más.
También podrán acceder, personas mayores de 60 años en situación de dependencia y/o con discapacidad mayores de 18 años, que convivan con la persona mayor de 65 años, beneficiaria del programa.
Que estén empadronadas en Callosa.
Que tengan autonomía suficiente para la preparación e ingesta de los alimentos objeto del servicio, o en su caso contar con apoyo.
Que necesiten el servicio, acreditándolo mediante informe social e informe médico.

Els Maçons de Sant Joan d’Espanya / Los Masones de San Juan de España

[VAL] L’associació Els Maçons de Sant Joan d’Espanya (Lògia nº28) , han donat a l’Ajuntament de Callosa, productes de necessitats bàsiques, perquè puguen repartir-se entre les famílies més vulnerables del municipi.
La regidora de Servicis Socials, Mari Carmen Bou, vol agrair la implicació Dels Maçons, al seu president, Jerry Roberts, i al Supermercat Mendoza a l’Alfàs del Pi, ja que la seua ajuda ha sigut fonamental per a poder realitzar esta donació. Els Maçons col·laboren en distints projectes socials i presten suport a famílies necessitades.
 
[CAS] La asociación Los Masones de San Juan de España (Logia nº28), han donado al Ayuntamiento de Callosa, productos de necesidades básicas, para que puedan repartirse entre las familias más vulnerables del municipio.
La concejal de Servicios Sociales, Mari Carmen Bou, quiere agradecer la implicación de Los Masones, a su presidente, Jerry Roberts, y al Supermercado Mendoza en Alfaz del Pi, ya que su ayuda ha sido fundamental para poder realizar esta donación. Los Masones colaboran en distintos proyectos sociales y prestan apoyo a familias necesitadas.

L’Excma. Diputació d’Alacant / La Excma. Diputación de Alicante

[VAL] L’Excma. Diputació d’Alacant concedeix una ajuda per a promoció social i equipament.
• Rehabilitació per a usuaris dependents 4.186.-€
• Grues elevadores amb arnés 2.630.-€

[CAS] La Excma. Diputación de Alicante concede una ayuda para promoción social y equipamiento.
• Rehabilitación para usuarios dependientes 4.186.-€
• Grúas elevadoras con arnés 2.630.-€