965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Signatura Acta de Replanteig / Firma del Acta de Replanteo

[VAL] Hui a l’Ajuntament s’ha procedit a la Signatura de l’Acta de Replanteig de les Obres de Renovació del Parc de Comptadors de Xarxa Fixa (recorregut 2) de lectura, en la qual han assistit l’Alcalde, Andrés Molina; el representant de l’empresa adjudicatària Medición Avanzada de Contadores S.A.., i els tècnics municipals.
Les obres són finançades per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant dins del Cicle Hídric, sent el pressupost d’adjudicació de 59,071,18 €
 
[CAS] Hoy en el Ayuntamiento se ha procedido a la Firma del Acta de Replanteo de las Obras de Renovación del Parque de Contadores de Red Fija (recorrido 2) de lectura, en la que han asistido el Alcalde, Andrés Molina; el representante de la empresa adjudicataria Medición Avanzada de Contadores S.A., y los técnicos municipales.
Las obras están financiadas por la Excma. Diputación Provincial de Alicante dentro del Ciclo Hídrico, siendo el presupuesto de adjudicación de 59,071,18 €

PLA + A PROP 2020 / PLAN + CERCA 2020

[VAL] L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, va aprovar la RESOLUCIÓ DEL PRIMER PERÍODE DE LA CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS D’INFRAESTRUCTURES I ASSISTÈNCIA A MUNICIPIS: PLA + A PROP 2020 
Se li concedeix a l’Ajuntament de Callosa una subvenció dinerària destinada a Condicionament de paviments i accessibilitat en C/Sant Isidre, 122.300,32 €, Il·luminat en recorregut per als vianants des de C/La Font a la Font Major, 58.768,12 €, Condicionament d’ombra de protecció en Plaza de la C/Ramón y Cajal, 33.595,75 €, i Pantalla LED informació, 14.319,81 €. TOTAL 228.984,00 €.
 
[CAS] La Excma. Diputación Provincial de Alicante, aprobó la RESOLUCIÓN DEL PRIMER PERÍODO DE LA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE INFRAESTRUCTURAS Y ASISTENCIA A MUNICIPIOS: PLAN + CERCA 2020 
Se le concede al Ayuntamiento de Callosa una subvención dineraria destinada a Acondicionamiento de pavimentos y accesibilidad en C/Sant Isidre, 122.300,32 €, Alumbrado en recorrido peatonal desde C/La Font a la Font Major, 58.768,12 €, Acondicionamiento de sombra de protección en Plaza de la C/Ramón y Cajal, 33.595,75 €, y Pantalla LED información, 14.319,81 €. TOTAL 228.984,00 €.

Ple ordinari / Pleno ordinario

[VAL]  L’Ajuntament informa de la convocatòria de ple ordinari, serà el dimarts 22 de juny a les 19.30. La sessió serà a la sala d’actes de la Casa de Cultura.
 
[CAS]  El Ayuntamiento informa de la convocatoria de pleno ordinario, será el martes 22 de junio a las 19.30. La sesión será en el salón de actos de la Casa de Cultura.

Coordinador Provincial de FVMP, David Fernández

[VAL] David Fernández, Coordinador Provincial de FVMP, es va reunir amb l’Alcalde, Andrés Molina, i la Regidora de Promoció de la Ocupació, Maribel Ferrándiz, per a establir una estratègia territorial integral que permeta crear una xarxa col·laborativa que pose en valor el treball del responsable de promoció de l’ocupació a l’ajuntament, facilitant el traspàs d’informació, els mecanismes de col·laboració i una visió integral de les actuacions en els diferents territoris.

[CAS] David Fernández, Coordinador Provincial de FVMP, se reunió con el Alcalde, Andrés Molina, y la Concejal de Promoción de la Ocupación, Maribel Ferrándiz, para establecer una estrategia territorial integral que permita crear una red colaborativa que pongo en valor el trabajo del responsable de promoción de la ocupación al ayuntamiento, facilitando el traspaso de información, los mecanismos de colaboración y una visión integral de las actuaciones en los diferentes territorios.

Excma. Diputació Provincial d’Alacant / Excma. Diputación Provincial de Alicante

[VAL] L’Ajuntament de Callosa, ha rebut una subvenció en espècie de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, adquisició de mitjans de prevenció per a evitar la propagació del coronavirus COVID-19 , consistent en el subministrament de 9.600 màscares quirúrgiques
 
[CAS] El Ayuntamiento de Callosa, ha recibido una subvención en especie de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, adquisición de mediados de prevención para evitar la propagación del coronavirus COVID-19 , consistente en el suministro de 9.600 máscaras quirúrgicas
 

Ple ordinari / Pleno ordinario

[VAL] L’Ajuntament informa de la convocatòria de ple ordinari, serà el dijous 27 de maig a les 19.30. La sessió serà a la sala d’actes de la Casa de Cultura.
 
[CAS] El Ayuntamiento informa de la convocatoria de pleno ordinario, será el jueves 27 de mayo a las 19.30. La sesión será en el salón de actos de la Casa de Cultura.

Pin It on Pinterest