965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Plantilla del personal de l’Ajuntament / Plantilla del personal del Ayuntamiento

[val] Continuem amb el procés extraordinari d’estabilització de la plantilla del personal de l’Ajuntament.
Hui celebrem un gran assoliment: la signatura d’Estabilització del Personal d’una plaça de Tècnic Mitjà d’urbanisme. Enhorabona a José Chacón Mesa per la teua gran labor.
 
[cas] Continuamos con el proceso extraordinario de estabilización de la plantilla del personal del Ayuntamiento.
Hoy celebramos un gran logro: la firma de Estabilización del Personal de una plaza de Técnico Medio de urbanismo. Enhorabuena a José Chacón Mesa por tu gran labor.

Plantilla del personal de l’Ajuntament / Plantilla del personal del Ayuntamiento

[VAL] Continuem amb el procés extraordinari d’estabilització de la plantilla del personal de l’Ajuntament. Hui celebrem un gran assoliment: la signatura d’Estabilització del Personal d’una plaça de conserge. Un pas important cap a un futur més solidari i estable.Enhorabona a Silvia Rubio López per la teua gran labor.
 
[CAS] Continuamos con el proceso extraordinario de estabilización de la plantilla del personal del Ayuntamiento. Hoy celebramos un gran logro: la firma de Estabilización del Personal de una plaza de conserje. Un paso importante hacia un futuro más solidario y estable. Enhorabuena a Silvia Rubio López por tu gran labor.

Protectora d’Animals i Plantes de Benidorm / Protectora de Animales y Plantas

[VAL] L’alcalde, Andrés Molina, al costat del seu equip de govern, i la Protectora d’Animals i Plantes de Benidorm subscriuen el conveni anual. El consistori aporta una quantitat fixa per animal recollit perquè l’entitat continue realitzant la seua labor de divulgació, cura i custòdia d’animals i fomentant l’adopció de mascotes.
 
[CAS] El alcalde, Andrés Molina, junto a su equipo de gobierno, y la Protectora de Animales y Plantas de Benidorm suscriben el convenio anual. El consistorio aporta una cantidad fija por animal recogido para que la entidad continúe realizando su labor de divulgación, cuidado y custodia de animales y fomentando la adopción de mascotas.
Puede ser una imagen de 6 personas y mesa
 
 
 
Ver insights y anuncios
Promocionar
 
Todas las reacciones:

11

 
 

Asociació Amics de la Música

[VAL] L’alcalde, Andrés Molina, juntament amb la regidora de cultura, Maribel Ferrándiz ha signat este dimecres el conveni de col·laboració amb l´Asociació Amics de la Música (AAM) per a donar suport a l’activitat d’esta entitat cultural i musical.
El conveni manté la fórmula d’anys anteriors ja que el document es renova cada any. Però enguany l’aportació econòmica s’ha vist augmentada fins a aconseguir els 42..000 euros, que ajudaran al fet que l´AAM mantinga les seues activitats i en particular la seua Escola de Música en la qual reben formació centenars d’alumnes.
 
[CAS] El alcalde, Andrés Molina, junto con la concejal de cultura, Maribel Ferrándiz ha firmado este miércoles el convenio de colaboración con la ‘Asociació Amics de la Música’ (AAM) para apoyar la actividad de esta entidad cultural y musical.
El convenio mantiene la fórmula de años anteriores ya que el documento se renueva cada año. Pero este año la aportación económica se ha visto aumentada hasta alcanzar los 42..000 euros, que ayudarán a que la AAM mantenga sus actividades y en particular su Escuela de Música en la que reciben formación cientos de alumnos.

Interventor de l’Ajuntament / Interventor del Ayuntamiento

[VAL] L’alcalde, Andrés Molina, felicita a Jaume Vinyes després de la presa de possessió del seu càrrec com a interventor de l’Ajuntament, al costat del secretari, Juan Carlos Palacios i la regidora de personal, Maribel Ferrándiz i li ofereix tota la col·laboració de l’equip de govern per a l’acompliment de les seues funcions
 
[CAS] El alcalde, Andrés Molina, felicita a Jaume Vinyes tras la toma de posesión de su cargo como interventor del Ayuntamiento, junto al secretario, Juan Carlos Palacios y la concejal de personal, Maribel Ferrándiz y le ofrece toda la colaboración del equipo de gobierno para el desempeño de sus funciones.

Casa Consistorial

[CAS] Se aprobó por una amplia mayoría de nueve concejales del Partido Popular, Compromís, Valencia Unida, con la abstención del PSOE. El pleno del Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià en sesión ordinaria correspondiente al mes de Octubre celebrada en la tarde-noche del jueves 26, ha aprobado el expediente para el comienzo de la ejecución de las obras de rehabilitación y ampliación completa de la Casa Consistorial callosina. En la práctica se va a construir un nuevo edificio del Ayuntamiento en su actual ubicación de la Plaza de España. Del proyecto y ejecución se encargará el Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià, que aportará unos 2 millones de euros, mientras que la Diputación Provincial de Alicante colaborará con más de 500.000 euros.
El proyecto y diseño será propio del Ayuntamiento, y se pretende que el nuevo edificio se adapte a las necesidades actuales de la población, con accesibilidad a todas las plantas, zonas y servicios futuros que pueda ofrecer. Para la ampliación se adquirió en su momento una casa adyacente en la Calle Raval número 4, que pasará a ser parte de nuevo consistorio, mientras que el plazo de ejecución se estima inicialmente en un par de años.
 
[VAL] Es va aprovar per una àmplia majoria de nou regidors del Partit Popular, Compromís, València Unida, amb l’abstenció del PSOE.
El ple de l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià en sessió ordinària corresponent al mes d’Octubre celebrada en la tard-nit del dijous 26, ha aprovat l’expedient per al començament de l’execució de les obres de rehabilitació i ampliació completa de la Casa Consistorial callosina. En la pràctica es construirà un nou edifici de l’Ajuntament en la seua actual ubicació de la Plaça d’Espanya.
Del projecte i execució s’encarregarà l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià, que aportarà uns 2 milions d’euros, mentre que la Diputació Provincial d’Alacant col·laborarà amb més de 500.000 euros.
El projecte i disseny serà propi de l’Ajuntament, i es pretén que el nou edifici s’adapte a les necessitats actuals de la població, amb accessibilitat a totes les plantes, zones i serveis futurs que puga oferir. Per a l’ampliació es va adquirir en el seu moment una casa adjacent al Carrer Raval número 4, que passarà a ser part de nou consistori, mentre que el termini d’execució s’estima inicialment en un parell d’anys.