965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Tall del subministrament d’aigua potable / Corte del suministro de agua potable durante

[VAL] Des de l’Ajuntament s’informa del tall del subministrament d’aigua potable durant el dia de hui, en la CV-755, des de l’altura de ‘Dos Camins’, cap a Altea, per motius de reparació en la xarxa general.
 
[CAS] Desde el Ayuntamiento se informa del corte del suministro de agua potable durante el día de hoy, en la CV-755, desde la altura de ‘Dos Camins’, hacia Altea, por motivos de reparación en la red general.

Reparació xarxa general d’aigua potable / Reparación red general de agua potable

[VAL] S’han iniciat els treballs en la Ptda. Costera Gorrea per a la reparació xarxa general d’aigua potable que subministra a la Ptda. Algar, Clots, Coig i Segarra, les obres consistiran en la substitució d’un tram xarxa general.
[CAS] Se han iniciado los trabajos en la Ptda. Costera Gorrea para la reparación red general de agua potable que suministra a la Ptda. Algar, Clots, Coig y Segarra, las obras consistirán en la sustitución de un tramo red general.

Reg de la Ptda l’Alcúdia / Riego de la Ptda Alcudia

[VAL] S’han iniciat els treballs de la reparació del tram de la conducció pluvials i reg de la Ptda l’Alcúdia, compartida amb Comunitat de Regants Font Major Sacos.
[CAS] Se han iniciado los trabajos de la reparación del tramo de la conducción pluviales y riego de la Ptda Alcudia, compartida con Comunidad de Regantes Font Major Sacos.

Reparació en la conducció de la Font Major / Reparación en la conducción de la Font Major

[VAL]  Finalitzen les obres de la reparació en la conducció de la Font Major, compartida amb Comunitat de Regants Font Major Sacos, consistents en la consolidació del terreny en un tram de la conducció.
[CAS]  Finalizan las obras de la reparación en la conducción de la Font Major, compartida con Comunidad de Regantes Font Major Sacos, consistentes en el afianzamiento del terreno en un tramo de la conducción.

La Excma Diputació d’Alacan / La Excma Diputación de Alicante

[VAL] La Excma Diputació d’Alacant concedeix a l’Ajuntament una subvenció per a la realització i millora d’infraestructures hidràuliques de proveïment i sanejament a executar per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, amb la finalitat de garantir el servei municipal de proveïment i sanejament.
L‘obra consisteix en la renovació del parc de comptadors i implantació de xarxa fixa . Recorregut 1 . Import concedit 95.990,56.-€
 
[CAS] La Excma Diputación de Alicante concede al Ayuntamiento una subvención para la realización y mejora de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y saneamiento a ejecutar por la Excma. Diputación Provincial de Alicante, con el fin de garantizar el servicio municipal de abastecimiento y saneamiento.
La obra consiste en la renovación del parque de contadores e implantación de red fija . Recorrido 1 . Importe concedido 95.990,56.-€

La Excma Diputació d’Alacant / La Excma Diputación de Alicante

[VAL] La Excma Diputació d’Alacant concedeix a l’Ajuntament una subvenció per a la realització i millora d’infraestructures hidràuliques de proveïment i sanejament ( línia 2 ): Pla +AIGUA 2021.
L’obra consisteix en la correcció d’instal·lació i sistemes hidràulics de la xarxa de tele lectura de comptadors. Import concedit 6.312,32.-€
 
[CAS] La Excma Diputación de Alicante concede al Ayuntamiento una subvención para la realización y mejora de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y saneamiento ( línea 2 ): Plan +AGUA 2021.
La obra consiste en la corrección de instalación y sistemas hidráulicos de la red de tele lectura de contadores. Importe concedido 6.312,32.-€