965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Reg de la Ptda l’Alcúdia / Riego de la Ptda Alcudia

[VAL] S’han iniciat els treballs de la reparació del tram de la conducció pluvials i reg de la Ptda l’Alcúdia, compartida amb Comunitat de Regants Font Major Sacos.
[CAS] Se han iniciado los trabajos de la reparación del tramo de la conducción pluviales y riego de la Ptda Alcudia, compartida con Comunidad de Regantes Font Major Sacos.

Reparació en la conducció de la Font Major / Reparación en la conducción de la Font Major

[VAL]  Finalitzen les obres de la reparació en la conducció de la Font Major, compartida amb Comunitat de Regants Font Major Sacos, consistents en la consolidació del terreny en un tram de la conducció.
[CAS]  Finalizan las obras de la reparación en la conducción de la Font Major, compartida con Comunidad de Regantes Font Major Sacos, consistentes en el afianzamiento del terreno en un tramo de la conducción.

La Excma Diputació d’Alacan / La Excma Diputación de Alicante

[VAL] La Excma Diputació d’Alacant concedeix a l’Ajuntament una subvenció per a la realització i millora d’infraestructures hidràuliques de proveïment i sanejament a executar per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, amb la finalitat de garantir el servei municipal de proveïment i sanejament.
L‘obra consisteix en la renovació del parc de comptadors i implantació de xarxa fixa . Recorregut 1 . Import concedit 95.990,56.-€
 
[CAS] La Excma Diputación de Alicante concede al Ayuntamiento una subvención para la realización y mejora de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y saneamiento a ejecutar por la Excma. Diputación Provincial de Alicante, con el fin de garantizar el servicio municipal de abastecimiento y saneamiento.
La obra consiste en la renovación del parque de contadores e implantación de red fija . Recorrido 1 . Importe concedido 95.990,56.-€

La Excma Diputació d’Alacant / La Excma Diputación de Alicante

[VAL] La Excma Diputació d’Alacant concedeix a l’Ajuntament una subvenció per a la realització i millora d’infraestructures hidràuliques de proveïment i sanejament ( línia 2 ): Pla +AIGUA 2021.
L’obra consisteix en la correcció d’instal·lació i sistemes hidràulics de la xarxa de tele lectura de comptadors. Import concedit 6.312,32.-€
 
[CAS] La Excma Diputación de Alicante concede al Ayuntamiento una subvención para la realización y mejora de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y saneamiento ( línea 2 ): Plan +AGUA 2021.
La obra consiste en la corrección de instalación y sistemas hidráulicos de la red de tele lectura de contadores. Importe concedido 6.312,32.-€

Tall d’aigua / Corte de agua

[VAL] Amb motiu de les obres de reparació en la xarxa d’aigua potable, el demà dimarts 24 d’agost s’ha programat un tall d’aigua , des de les 09.00 hores a les 13.30 hores.
Zona Afectada: Pda Colomina, Urb Almedia, Pda Miranbó. Asilo Hospital, Col·legi Miranbó, C/ Ausias March, C/ Pere Maria Orts i Carrer Azorín (Edifici Sol I i II)
Disculpen les molèsties.
[CAS] Con motivo de las obras de reparación en la red de agua potable, el mañana martes 24 de agosto se ha programado un corte de agua , desde las 09.00 horas a las 13.30 horas.
Zona Afectada: Pda Colomina, Urb Almedia, Pda Miranbó. Asilo Hospital, Colegio Miranbó, C/ Ausias March, C/ Pere Maria Orts y Calle Azorín (Edificio Sol Y e II)
Disculpan las molestias.

RENOVACIÓ DEL PARC DE COMPTADORS I IMPLANTACIÓ DE XARXA FIXA (RECORREGUT 2) DE LA XARXA MUNICIPAL D’AIGUA POTABLE / RENOVACIÓN DEL PARQUE DE CONTADORES E IMPLANTACIÓN DE RED FIJA (RECORRIDO 2) DE LA RED MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

[VAL] Avancen a bon ritme les obres de renovació del parc de comptadors i implantació de xarxa fixa (recorregut 2) de lectura.
En els treballs del recorregut 2, aquesta contemplat la substitució de 600 comptadors, de la qual ja siguen instal·lat 400, avancen a bon ritme i que aquesta prevista la finalització a la fi d’aquest mes, segons el planing de l’empresa contractista, realitzant el seguiment de la substitució dels comptadors per part del personal dels serveis tècnics municipals.
Les obres són finançades per part de l’Excma. diputació Provincial d’Alacant dins de Cicle hídric, sent el pressupost d’adjudicació de 59.071,18 .- €.
 
[CAS] Avanzan a buen ritmo las obras de renovación del parque de contadores e implantación de red fija (recorrido 2) de lectura.
En los trabajos del recorrido 2, esta contemplado la sustitución de 600 contadores, de la que ya sean instalado 400, avanzan a buen ritmo y que esta prevista la finalización a finales de este mes, según el planing de la empresa contratista, realizando el seguimiento de la sustitución de los contadores por parte del personal de los servicios técnicos municipales.
Las obras están financiadas por parte de la Excma. diputación Provincial de Alicante dentro de Ciclo hídrico, siendo el presupuesto de adjudicación de 59.071,18 .- €.