965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Contadores de Agua Potable / Comptadors d’Aigua Potable

[CAS] El Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià ha instalado unos 420 contadores inteligentes de Agua Potable en diferentes zonas de la población a través del el Servicio Municipal del Agua Potable. Estos contadores de agua tienen una tecnología que permite monitorear el consumo de agua potable y detectar fugas.
[VAL] L’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià ha instal·lat uns 420 comptadors intel·ligents d’Aigua Potable en diferents zones de la població a través de l’el Servei Municipal de l’Aigua Potable. Aquests comptadors d’aigua tenen una tecnologia que permet monitorar el consum d’aigua potable i detectar fugides.

Xarxa d’aigua potable / Red de agua potable

[VAL] L’Alcalde Andrés Molina juntament amb els regidors de l’equip de govern i tècnic municipal han visitat les obres que s’estan realitzant de la xarxa d’aigua potable del poliesportiu municipal.
Les obres consisteixen en la substitució de l’escomesa actual millorant la qualitat i el cabal de l’aigua subministrada a les instal·lacions esportives, assegurant així el correcte funcionament del servei.
 
[CAS] El Alcalde Andrés Molina junto con los concejales del equipo de gobierno y técnico municipal han visitado las obras que se están realizando de la red de agua potable del polideportivo municipal.
Las obras consisten en la sustitución de la acometida actual mejorando la calidad y el caudal del agua suministrada a las instalaciones deportivas, asegurando así el correcto funcionamiento del servicio.

Manteniment en la xarxa d’aigua potable i sanejament municipals / Mantenimiento en la red de agua potable y saneamiento municipales

[VAL] L’Alcalde Andrés Molina junto al representant de l’empresa OIH han celebrat l’acte de la signatura del contracte d’obres dels treballs de manteniment en la xarxa d’aigua potable i sanejament municipals, en l’acte també han sigut presents el secretari de la corporació i el cap d’obres i serveis municipals.
[CAS] El Alcalde Andrés Molina junto al representante de la empresa OIH han celebrado el acto de la firma del contrato de obras de los trabajos de mantenimiento en la red de agua potable y saneamiento municipales, en el acto también han estado presentes el secretario de la corporación y el jefe de obras y servicios municipales.

L’Excma. Diputació d’Alacant / La Excma. Diputación de Alicante

[VAL] L’Excma. Diputació d’Alacant concedeix una subvenció, per a realització en 2023 de controls de qualitat de l’aigua de consum humà, a executar per la Diputació. Convocatoria Bop nº221 21/11/2022, cost 10.357,67.-€

[CAS] La Excma. Diputación de Alicante concede una subvención, para realización en 2023 de controles de calidad del agua de consumo humano, a ejecutar por la Diputación. Convocatoria Bop nº221 21/11/2022, cost 10.357,67.-€

Instal·lació de comptadors/ Instalación de contadores

[VAL] L’Alcalde Andrés Molina, amb el regidor Francisco Mendoza juntament amb el tècnic i personal dels serveis tècnics municipals revisa els treballs de les obres de la instal·lació de comptadors amb tele lectura en xarxes de distribució d’aigua potable que s’estan duent a terme en el nostre municipi.
[CAS] El Alcalde Andrés Molina, con el concejal Francisco Mendoza junto con el técnico y personal de los servicios técnicos municipales revisa los trabajos de las obras de la instalación de contadores con tele lectura en redes de distribución de agua potable que se están llevando a cabo en nuestro municipio.

Font Major

[VAL] Obres de neteja i reparació en la conducció de la Font Major.
Els treballs estan sent realitzats per part de l’Ajuntament junt amb la Comunitat de Regants Font Major Sacs, consistents en la neteja d’herbes i la reparació de en la conducció de la Font Major.
 
[CAS] Obras de limpieza y reparación en la conducción de la ‘Font Major’.
Los trabajos están siendo realizados por parte del Ayuntamiento junto a la Comunidad de Regantes Fuente Mayor Sacos, consistentes en la limpieza de hierbas y la reparación de en la conducción de la ‘Font Major’.