965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

La Excma Diputació d’Alacant / La Excma Diputación de Alicante

[VAL] La Excma Diputació d’Alacant concedeix a l’Ajuntament una subvenció per a la realització i millora d’infraestructures hidràuliques de proveïment i sanejament ( línia 2 ): Pla +AIGUA 2021.
L’obra consisteix en la correcció d’instal·lació i sistemes hidràulics de la xarxa de tele lectura de comptadors. Import concedit 7.890,40.-€
 
[CAS] La Excma Diputación de Alicante concede al Ayuntamiento una subvención para la realización y mejora de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y saneamiento ( línea 2 ): Plan +AGUA 2021.
La obra consiste en la corrección de instalación y sistemas hidráulicos de la red de tele lectura de contadores. Importe concedido 7.890,40.-€

Tall d’aigua / Corte de agua

[VAL] Amb motiu de les obres de reparació en la xarxa d’aigua potable, el demà dimarts 24 d’agost s’ha programat un tall d’aigua , des de les 09.00 hores a les 13.30 hores.
Zona Afectada: Pda Colomina, Urb Almedia, Pda Miranbó. Asilo Hospital, Col·legi Miranbó, C/ Ausias March, C/ Pere Maria Orts i Carrer Azorín (Edifici Sol I i II)
Disculpen les molèsties.
[CAS] Con motivo de las obras de reparación en la red de agua potable, el mañana martes 24 de agosto se ha programado un corte de agua , desde las 09.00 horas a las 13.30 horas.
Zona Afectada: Pda Colomina, Urb Almedia, Pda Miranbó. Asilo Hospital, Colegio Miranbó, C/ Ausias March, C/ Pere Maria Orts y Calle Azorín (Edificio Sol Y e II)
Disculpan las molestias.

RENOVACIÓ DEL PARC DE COMPTADORS I IMPLANTACIÓ DE XARXA FIXA (RECORREGUT 2) DE LA XARXA MUNICIPAL D’AIGUA POTABLE / RENOVACIÓN DEL PARQUE DE CONTADORES E IMPLANTACIÓN DE RED FIJA (RECORRIDO 2) DE LA RED MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

[VAL] Avancen a bon ritme les obres de renovació del parc de comptadors i implantació de xarxa fixa (recorregut 2) de lectura.
En els treballs del recorregut 2, aquesta contemplat la substitució de 600 comptadors, de la qual ja siguen instal·lat 400, avancen a bon ritme i que aquesta prevista la finalització a la fi d’aquest mes, segons el planing de l’empresa contractista, realitzant el seguiment de la substitució dels comptadors per part del personal dels serveis tècnics municipals.
Les obres són finançades per part de l’Excma. diputació Provincial d’Alacant dins de Cicle hídric, sent el pressupost d’adjudicació de 59.071,18 .- €.
 
[CAS] Avanzan a buen ritmo las obras de renovación del parque de contadores e implantación de red fija (recorrido 2) de lectura.
En los trabajos del recorrido 2, esta contemplado la sustitución de 600 contadores, de la que ya sean instalado 400, avanzan a buen ritmo y que esta prevista la finalización a finales de este mes, según el planing de la empresa contratista, realizando el seguimiento de la sustitución de los contadores por parte del personal de los servicios técnicos municipales.
Las obras están financiadas por parte de la Excma. diputación Provincial de Alicante dentro de Ciclo hídrico, siendo el presupuesto de adjudicación de 59.071,18 .- €.

Reparación de la balsa de Onaer / Reparació de la bassa d’Onaer

[CAS] Presentación del anteproyecto para la reparación de la balsa de Onaer.
Esta tarde, en el Ayuntamiento, ha tenido lugar la reunión de trabajo a la que han asistido; el Alcalde, Andres Molina, el Presidente de la Sat Onaer, José Mª Seguí, técnicos municipales y de la Sat Onaer, junto con la empresa encargada de la realización de los trabajos técnicos, ESTUDIO ZEN, y donde se han expuesto las soluciones de los trabajos necesarios a realizar para la consolidación y reparación de la balsa de Onaer, siendo un paso previo para la elaboración del proyecto definitivo. La finalidad de estas obras es volver a restaurar el uso efectivo de la balsa de regulación, ya que en la actualidad, se encuentra sin uso debido a la figura en un lateral del muro perimetral, impidiendo que sirva de reserva de agua en caso de necesidad.
 
[VAL] Presentació de l’avantprojecte per a la reparació de la bassa d’Onaer 
Esta vesprada, en l’Ajuntament, ha tingut lloc la reunió de treball a què han assistit; l’Alcalde, Andres Molina, el President de la Sat Onaer, José Mª Seguí, tècnics municipals i de la Sat Onaer, junt amb l’empresa encarregada de la realització dels treballs tècnics, ESTUDI ZEN, i on s’han exposat les solucions dels treballs necessaris a realitzar per a la consolidació i reparació de la bassa d’Onaer, sent un pas previ per a l’elaboració del projecte definitiu. La finalitat d’estes obres és tornar a restaurar l’ús efectiu de la bassa de regulació, ja que en l’actualitat, es troba sense ús degut a la fissura en un lateral del mur perimetral, impedint que servisca de reserva d’aigua en cas de necessitat.

Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Generalitat Valenciana / Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Generalitat Valenciana

Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Generalitat Valenciana / Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Generalitat Valenciana

[CAS] El Alcalde de Callosa ha asistido a una reunión convocada por técnicos de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Generalitat Valenciana, responsables del funcionamiento de la EDAR de Altea.
En ella se ha comunicado que se está estudiando la posibilidad de la implantación de nuevas depuradoras que prestan servicio en los municipios de Polop, La Nucia y Callosa d’en Sarrià.
El alcalde ha solicitado que se facilite la información y propuestas en estudio para trasladarlas al resto de grupos políticos municipales y en la comunidad general de regantes y usuarios para estudiar las propuestas y consensuar una actuación conjunta del municipio de Callosa d’en Sarrià.
 
[VAL] L’Alcalde de Callosa ha assistit a una reunió convocada per tècnics de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Generalitat Valenciana, responsables del funcionament de la EDAR d’Altea.
En ella s’ha comunicat que s’està estudiant la possibilitat de la implantació de noves depuradores que presten servei als municipis de Polop, La Nucia i Callosa d’en Sarrià.
L’alcalde ha sol·licitat que es facilite la informació i propostes en estudi per a traslladar-les a la resta de grups polítics municipals i a la comunitat general de regants i usuaris per a estudiar les propostes i consensuar una actuació conjunta del municipi de Callosa d’en Sarrià.

Pin It on Pinterest