965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

PROHIBICIÓ DE CREMES AGRÍCOLES DECRETADA PER CONSELLERIA / PROHIBICIÓN DE QUEMAS AGRÍCOLAS DECRETADA POR CONSELLERIA

[VAL] En virtut de la RESOLUCIÓ 2023/3426, de 28 de març de 2023 (DOGV núm. 9564 del 29/03/2023) , de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es modifica el període de crema de marges de cultiu o d’eliminació de residus agrícoles i forestals mitjançant ús del foc, des del dia 30 de març QUEDEN PROHIBIDES TOTES LES CREMES AGRÍCOLES REGULADES EN EL PLA LOCAL DE CREMES DE CALLOSA D’EN SARRIÀ , fins a la fi de la vigència d’aquesta resolució.
 
[CAS] En virtud de la RESOLUCIÓN 2023/3426, de 28 de marzo de 2023 (DOGV nº 9564 del 29/03/2023), de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se modifica el período de quema de márgenes de cultivo o de eliminación de residuos agrícolas y forestales mediante uso del fuego, desde el día 30 de marzo QUEDAN PROHIBIDAS TODAS LAS QUEMAS AGRÍCOLAS REGULADAS EN EL PLAN LOCAL DE QUEMAS DE CALLOSA D’EN SARRIÀ, hasta el fin de la vigencia de dicha resolución.

CFGM de JARDINERIA I FLORISTERIA de l’IES RODOLFO LLOPIS

[VAL] Els alumnes de segon de CFGM de JARDINERIA I FLORISTERIA de l’IES RODOLFO LLOPIS, estan aquesta setmana en el campionat autonòmic SKILLS de la Comunitat Valenciana competint en dues especialitats, JARDINERIA I PAISATGISME i FLORISTERIA. En la prova classificatòria, els de l’especialitat de JARDINERIA PAISATGÍSTICA, van obtindre la medalla d’or. Teniu tot el nostre suport. Molts ànims Campions!
 
[CAS] Los alumnos de segundo de CFGM de JARDINERIA Y FLORISTERIA del IES RODOLFO LLOPIS, están esta semana en el campeonato autonómico SKILLS de la Comunidad Valenciana compitiendo en dos especialidades, JARDINERIA Y PAISAJISMO y FLORISTERÍA. En la prueba clasificatoria, los de la especialidad de JARDINERIA PAISAJÍSTICA, obtuvieron la medalla de oro. Queremos mostrarles todo nuestro apoyo. ¡Muchos ánimos Campeones!

Camapanya de recollida d’alvocats / Camapaña de recogida de aguacates

[VAL]  Aquest matí ha tingut lloc en el saló de plens de l’Ajuntament la reunió anual amb motiu de la Camapanya de recollida d’alvocats.
A la mateixa han assistit per part de Cooperativa Agrícola Ruchey: Andrés Llorca, director, Salvador Solbes, president i Juan Carlos Ferrando vicepresident; per part de l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià: Andrés Molina, alcalde i Juan Carlos Palacios, inspector-cap de la Policia Local; per part de l’Ajuntament de Bolulla: Adrián Martínez,alcalde; i per part de la Guàrdia Civil: Enrique Díaz, Sergent-Comandant del lloc de Callosa d’en Sarrià.
Al llarg de la reunió s’han tractat els temes de seguretat que es duran a terme amb motiu de la campanya, tant per part de la Cooperativa com per part de les Administracions implicades, destacant les preventives quant a controls de vehicles i mercaderies per les explotacions agrícoles, les d’expedició i control de documents per la Cooperativa, així com la seguretat passiva instal·lades en les mateixes pels socis d’aquesta última.
Destacar que, si bé el resultat actual és satisfactori, s’ha incidit a mantindre el nivell d’alerta per a evitar conseqüències negatives.
 
[CAS] Esta mañana ha tenido lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento la reunión anual con motivo de la Camapaña de recogida de aguacates.
A la misma han asistido por parte de Cooperativa Agrícola Ruchey: Andrés Llorca, director, Salvador Solbes, presidente y Juan Carlos Ferrando vicepresidente; por parte del Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià: Andrés Molina, alcalde y Juan Carlos Palacios, inspector-jefe de la Policía Local; por parte del Ayuntamiento de Bolulla: Adrián Martínez,alcalde; y por parte de la Guardia Civil: Enrique Díaz, Sargento-Comandante del puesto de Callosa d’en Sarrià.
A lo largo de la reunión se han tratado los temas de seguridad que se van a llevar a cabo con motivo de la campaña, tanto por parte de la Cooperativa como por parte de las Administraciones implicadas, destacando las preventivas en cuanto a controles de vehículos y mercancías por las explotaciones agrícolas, las de expedición y control de documentos por la Cooperativa, así como la seguridad pasiva instaladas en las mismas por los socios de esta última.
Destacar que, si bien el resultado actual es satisfactorio, se ha incidido en mantener el nivel de alerta para evitar consecuencias negativas

ASAJA

[VAL]  ASAJA (Associació Agrària de Jóvens Agricultors) continuarà prestant assessorament als agricultors del municipi en el Punt Jove de l’Ajuntament, tots els dijous, en horari de 15:30 a 18:00 hores 
 
[CAS]  ASAJA (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores) seguirá prestando asesoramiento a los agricultores del municipio en el Punt Jove del Ayuntamiento, todos los jueves, en horario de 15:30 a 18:00 horas 

Crema de restes vegetals / Quema de restos vegetales

[VAL]  L’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià autoritzarà, amb caràcter general, tota crema de restes vegetals en el seu àmbit competencial.
A partir de demà, 16 de setembre, es podrà acudir a les decències de l’Oficina Tècnica de l’Ajuntament per a obtindre ELS PERMISOS DE CREMAR.
 
[CAS] El Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià autorizará, con carácter general, toda quema de restos vegetales en su ámbito competencial. A partir de mañana, 16 de septiembre, se podrá acudir a las decencias de la Oficina Técnica del Ayuntamiento para obtener LOS PERMISOS DE QUEMAR

ITV mòbil / ITV móvil

[VAL]  Des de l’Ajuntament informem que l’estació d’ITV mòbil serà al nostre poble presentat servei els dies 18i 19 d’octubre, a partir de les 10.00 del matí, en la Cooperativa Agrícola.
Els vehicles que podran passar els serveis d’inspecció seran CICLOMOTORS, MOTOCICLETES i TRACTORS AGRÍCOLESQuant a la documentació a presentar en el moment de la inspecció serà:
– Originals de la Targeta d’Inspecció Tècnica ( o certificat de característiques per a Ciclomotors)
– Permís de Circulació (o llicència de circulació per a Ciclomotors) i Justificant de l’Assegurança obligatòria del Vehicle (vigent).
– L’import de la ITV s’abonarà directament en la pròpia Unitat Mòbil.
El preu del Vehicle agrícola: 13,12 €
El preu de les Motocicletes o ciclomotors sense catalitzar: 26,09 €
El preu de les Motocicletes o ciclomotors amb catalitzador: 33,07 €
Per a qualsevol aclariment al respecte telefonen al tel 96 510 79 77.
 
[CAS] Desde el Ayuntamiento informamos que la estación de ITV móvil estará en nuestro pueblo presentado servicio los días 18 y 19 de octubre, a partir de las 10.00 de la mañana, en la Cooperativa Agrícola.
Los vehículos que podrán pasar los servicios de inspección serán CICLOMOTORES, MOTOCICLETAS y TRACTORES AGRÍCOLAS
En cuanto a la documentación a presentar en el momento de la inspección será:
– Originales de la Tarjeta de Inspección Técnica ( o certificado de características para Ciclomotores)
– Permiso de Circulación (o licencia de circulación para Ciclomotores) y Justificante del Seguro obligatorio del Vehículo (vigente).
– El importe de la ITV se abonará directamente en la propia Unidad Móvil.
El precio del Vehículo agrícola: 13,12 €
El precio de las Motocicletas o ciclomotores sin catalizar: 26,09 €
El precio de las Motocicletas o ciclomotores con catalizador: 33,07 €
Para cualquier aclaración al respeto telefonean al tel 96 510 79 77