965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

LABORA

[VAL] La regidora d’Ocupació, Maribel Ferrándiz, i el Servei Valencià d’Ocupació i Formació, LABORA, pretén realitzar tallers per a MILLORA LA TEUA OCUPABILITAT, CLUB D’OCUPACIÓ: orientació ocupacional, per a persones desocupades.
Igual que per a empreses, comerços, restaurants, etc… “DESDEJUNI AMB LABORA”. On es pretén conéixer les seues necessitats i acosta-li als serveis de LABORA.
 
[CAS] La concejal de Ocupación, Maribel Ferrándiz, y el Servicio Valenciano de Ocupación y Formación, LABORA, pretende realizar talleres para MEJORA TU EMPLEABILIDAD, CLUB DE EMPLEO: orientación ocupacional, para personas desempleadas.
Al igual que para empresas, comercios, restaurantes, etc… “DESAYUNO CON LABORA”. Donde se pretende conocer sus necesidades y acércale a los servicios de LABORA.

Dia Internacional contra l’Assetjament Escolar / Día Internacional contra el Acoso Escolar

[VAL] El dia 2 de maig va ser el Dia Internacional contra l’Assetjament Escolar, per tal motiu i durant aquest mes, l’inspector-Cap de la Policia Local i la psicòloga del Gabinet Psicopedagògic Municipal han realitzat diverses sessions informatives als alumnes dels cursos superiors dels CEIP Bernat de Sarrià i Mirantbò, sobre l’assetjament tecnològic i l’ús segur de les TIC 
 
[CAS] El día 2 de mayo fue el Día Internacional contra el Acoso Escolar, por tal motivo y durante este mes, el inspector-jede de la Policía Local y la psicóloga del Gabinete Psicopedagógico Municipal han realizado varias sesiones informativas a los alumnos de los cursos superiores de los CEIP Bernat de Sarriá y Mirantbò, sobre el acoso tecnológico y el uso seguro de las TIC 

Obres de substitució d’un tram de la impulsió Margeve-Onàer / Obras de sustitución de un tramo de la impulsión Margeve-Onàer

[VAL] Callosa d’en Sarrià, rep les obres de substitució d’un tram de la impulsió Margeve-Onàer.
L’alcalde, Andrés Molina, juntament amb representants de la Direcció General de l’aigua de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència climàtica i Transició Ecològica, i l’empresa contractista de les obres TECOPSA, han formalitzat aquest matí l’acta de recepció i lliurament de les obres de substitució d’un tram de la impulsió Margeve-Onàer en el terme municipal de Callosa d’en Sarrià.
L’Alcalde, Andrés Molina ha volgut agrair-li també, fent esment, a la SAT ONAER la bona disposició, la col·laboració i les facilitats per a la bona resolució de les obres i la reposició dels serveis.
Els treballs han consistit en la substitució de la canonada de 300 mm. de diàmetre existent per una altra de fosa de 500 mm en un tram de 925 ml. així com la reposició del ferm del tram del camí Margeve-Onàer afectat. Les obres van ser adjudicades per un import de 488.431,14 euros.
 
[CAS] Callosa d’en Sarrià, recibe las obras de sustitución de un tramo de la impulsión Margeve-Onàer.
El Alcalde, Andrés Molina, junto con representantes de la Dirección General del agua de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia climática y Transición Ecológica, y la empresa contratista de las obras TECOPSA, han formalizado esta mañana el acta de recepción y entrega de las obras de sustitución de un tramo de la impulsión Margeve-Onàer en el término municipal de Callosa d’en Sarrià.
El Alcalde, Andrés Molina ha querido agradecerle también, haciendo mención, a la SAT ONAER la buena disposición, la colaboración y las facilidades para la buena resolución de las obras y la reposición de los servicios.
Los trabajos han consistido en la sustitución de la cañería de 300 mm. de diámetro existente por otra de fundición de 500 mm en un tramo de 925 ml. así como la reposición del firme del tramo del camino Margeve-Onàer afectado. Las obras fueron adjudicadas por un importe de 488.431,14 euros.

Escola Infantil Municipal / Escuela Infantil Municipal

[VAL] Des de la Regidoria d’Educació s’informa que el termini per a sol·licitar plaça a l’Escola Infantil Municipal s’obrirà el pròxim 25 de maig i finalitzarà el 2 de juny.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds d’admissió, la Comissió d’Escolarització baremarà totes les sol·licituds i el 16 de juny es publicaran les llistes provisionals d’admesos.

DATES I TERMINI
INSTRUCCIONS
SOL·LICITUD

[CAS] Desde la Concejalía de Educación se informa que el plazo para solicitar plaza en la Escuela Infantil Municipal se abrirá el próximo 25 de mayo y finalizará el 2 de junio.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de admisión, la Comisión de Escolarización baremará todas las solicitudes y el 16 de junio se publicarán las listas provisionales de admitidos.

FECHAS Y PLAZOS
INSTRUCCIONES
SOLICITUD

BASES QUE HAN DE REGULAR LA SELECCIÓ 22 LLOCS DE TREBALL / BASES QUE DEBEN REGULAR LA SELECCIÓN 22 PUESTOS DE TRABAJO

[VAL] En la J.G.L. de data 5 de maig de 2021, és van aprovar : BASES QUE HAN DE REGULAR LA SELECCIÓ 22 LLOCS DE TREBALL, 1 MES I 15 DIES, DE PEONS DE RECOLÇAMENT DELS SERVEIS DE L´ALGAR I CREACIÓ DE BORSA DE TREBALL.
Les bases ja han sigut enviades per a la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) en els pròxims dies. Una vegada es publiquen s´anunciaran els terminis de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària.

[CAS] En la J.G.L. de fecha 5 de mayo de 2021, se aprobaron las BASES QUE DEBEN REGULAR LA SELECCIÓN 22 PUESTOS DE TRABAJO, 1 MES Y 15 DÍAS, DE PEONES DE RECOLÇAMENT de los SERVICIOS DE L´ALGAR Y CREACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO. Las bases ya han sido enviadas para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en los próximos días. Una vez se publican s´anunciaran los plazos de presentación de las solicitudes y de la documentación necesaria.

BASES 

Pin It on Pinterest