965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

La Excma Diputació d’Alacant / La Excma Diputación de Alicante

[VAL] La Excma Diputació d’Alacant concedeix a l’Ajuntament una subvenció per a la realització i millora d’infraestructures hidràuliques de proveïment i sanejament ( línia 2 ): Pla +AIGUA 2021.
L’obra consisteix en la correcció d’instal·lació i sistemes hidràulics de la xarxa de tele lectura de comptadors. Import concedit 7.890,40.-€
 
[CAS] La Excma Diputación de Alicante concede al Ayuntamiento una subvención para la realización y mejora de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y saneamiento ( línea 2 ): Plan +AGUA 2021.
La obra consiste en la corrección de instalación y sistemas hidráulicos de la red de tele lectura de contadores. Importe concedido 7.890,40.-€

Consell Comarcal d’Igualtat Marina Baixa / Consejo Comarcal de Igualdad Marina Baixa

[VAL] La regidora d’Igualtat de Callosa, Mari Carmen Bou, participa en la reunió del Consell Comarcal d’Igualtat Marina Baixa.
El Consell Comarcal per la Igualtat de la Marina Baixa, CCIMB, ha celebrat la primera sessió de treball d’aquest nou any en el Saló de Plens de l’Ajuntament de l’Alfàs del Pi. Compost per les regidories i agents d’Igualtat de La Nucia, Benidorm, Polop, Altea, Finestrat, La Vila Joiosa, Callosa d’en Sarrià i l’Alfàs, ha aprovat les dates de totes les reunions que, amb caràcter mensual i de manera itinerant, se celebraran durant l’exercici 2022.
També s’ha anunciat que la pròxima Trobada de Dones de la Marina Baixa, que se celebra amb motiu del Dia Internacional de la Dona al març, serà enguany a l’Alfàs. La Trobada està destinada a ser una trobada de convivència entre les dones i integrants de les nombroses associacions de la comarca, i difondre la seua gran tasca social i reivindicativa. Ja fora de l’ordre del dia, s’ha acordat elaborar un manifest comarcal per al 8 de març de 2022. S’ha aprovat, a proposta d’Altea, la realització d’un taller sobre cuina, dones i salut, i a proposta de l’Alfàs el taller fomentant noves masculinitats igualitàries. I s’ha donat el vistiplau a una guia de recursos de la comarca, que es concretarà en pròximes reunions.
Primer Consell Comarcal per la Igualtat de l’any, on s’ha reafirmat el compromís de reunir-se amb una periodicitat mensual, a fi de mantindre el contacte i conjuminar esforços entre totes les poblacions de la Marina Baixa, a fi de promoure polítiques d’igualtat que afavorisquen el desenvolupament social, econòmic, laboral i cultural de la comarca, mitjançant la realització d’accions de prevenció, sensibilització i intervenció, i la promoció de l’associacionisme femení, segons ha informat la regidora d’Igualtat de l’Alfàs, Rocío Guijarro, una vegada finalitzada la sessió.
Fa vint anys que els municipis de la Marina Baixa van decidir constituir aquest Consell Comarcal per la Igualtat, amb la intenció de conjuminar esforços per a l’erradicació de les desigualtats, i fomentar la igualtat d’oportunitats real entre dones i homes. La nova dinàmica de treball, amb la celebració d’una reunió mensual, facilita la tasca. El pròxim Consell Comarcal per la Igualtat tindrà lloc a Benidorm, el 14 de febrer.
 
[CAS]  La concejal de Igualdad de Callosa, Mari Carmen Bou, participa en la reunión del Consejo Comarcal de Igualdad Marina Baixa.
El Consejo Comarcal por la Igualdad de la Marina Baixa, CCIMB, ha celebrado la primera sesión de trabajo de este nuevo año en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi. Compuesto por las concejalías y agentes de Igualdad de La Nucia, Benidorm, Polop, Altea, Finestrat, Villajoyosa, Callosa d’en Sarrià y l’Alfàs, ha aprobado las fechas de todas las reuniones que, con carácter mensual y de manera itinerante, se celebrarán durante el ejercicio 2022.
 También se ha anunciado que el próximo Encuentro de Mujeres de la Marina Baixa, que se celebra con motivo del Día Internacional de la Mujer en marzo, será este año en l’Alfàs. El Encuentro está destinado a ser un encuentro de convivencia entre las mujeres e integrantes de las numerosas asociaciones de la comarca, y difundir su gran tarea social y reivindicativa. Ya fuera del orden del día, se ha acordado elaborar un manifiesto comarcal para el 8 de marzo de 2022. Se ha aprobado, a propuesta de Altea, la realización de un taller sobre cocina, mujeres y salud, y a propuesta de l’Alfàs el taller fomentando nuevas masculinidades igualitarias. Y se ha dado el visto bueno a una guía de recursos de la comarca, que se concretará en próximas reuniones.
Primer Consejo Comarcal por la Igualdad del año, donde se ha reafirmado el compromiso de reunirse con una periodicidad mensual, a fin de mantener el contacto y aunar esfuerzos entre todas las poblaciones de la Marina Baixa, a fin de promover políticas de igualdad que favorezcan el desarrollo social, económico, laboral y cultural de la comarca, mediante la realización de acciones de prevención, sensibilización e intervención, y la promoción del asociacionismo femenino, según ha informado la regidora de Igualdad de l’Alfàs, Rocío Guijarro, una vez finalizada la sesión.
Hace veinte años que los municipios de la Marina Baixa decidieron constituir este Consejo Comarcal por la Igualdad, con la intención de aunar esfuerzos para la erradicación de las desigualdades, y fomentar la igualdad de oportunidades real entre mujeres y hombres. La nueva dinámica de trabajo, con la celebración de una reunión mensual, facilita la tarea. El próximo Consejo Comarcal por la Igualdad tendrá lugar en Benidorm, el 14 de febrero.

Labora i la FVMP / Labora y la FVMP

[CAS] Labora y la FVMP ponen en marcha 20 equipos de búsqueda de empleo y emprendimiento.
El programa de equipos para la búsqueda de empleo y emprendimiento es un programa novedoso que persigue incrementar las probabilidades de las personas desempleadas inscritas en los Espais Labora, en la integración en el mercado laboral, bien con la consecución de un empleo, mejorando el auto-conocimiento personal de los participantes, sus estrategias de auto postulación de cara a la contratación por terceros, o uniéndose a otras personas en situación de desempleo para encontrar un empleo individual o colectivo, o bien mediante la creación de pequeñas empresas aplicando la fórmula del autoempleo.
Esta iniciativa supera las experiencias previas de los tradicionales programas de orientación profesional para el empleo y autoempleo, pues no se centra exclusivamente en la formación en técnicas de búsqueda de empleo o en la mera puesta a disposición de recursos informáticos para canalizar información, sino que empodera a las personas desempleadas a través de la figura central de un coach que dirige el equipo de búsqueda como entrenador y colaborador en la consecución de sus objetivos para la mejora de su empleabilidad, o plantea la creación de redes de apoyo informales para la generación de microempresas.
Con este programa de Equipos para la búsqueda de empleo y emprendimiento se persigue incrementar la proactividad y el trabajo en equipo para que las personas desempleadas descubran todas aquellas competencias y habilidades de las que disponen para encontrar un empleo o desarrollar su propio proyecto empresarial.
Las personas interesadas pueden dirigirse (presencial, telefónicamente) en su ESPAI LABORA en el caso de nuestro municipio Benidorm (965850188).
La previsión de comienzo del mismo es entre los meses de enero y febrero de 2022 y la duración es de aproximadamente 400 horas.
 
[VAL]  Labora i la FVMP posen en marxa 20 equips de cerca d’ocupació i emprenedoria.
El programa d’equips per a la cerca d’ocupació i emprenedoria és un programa nou que persegueix incrementar les probabilitats de les persones desocupades inscrites en els Espais Labora, en la integració en el mercat laboral, bé amb la consecució d’una ocupació, millorant l’acte-coneixement personal dels participants, les seues estratègies d’acte postulació de cara a la contractació per tercers, o unint-se a altres persones en situació de desocupació per a trobar una ocupació individual o col·lectiu, o bé mitjançant la creació de petites empreses aplicant la fórmula de l’autoocupació.
Aquesta iniciativa supera les experiències prèvies dels tradicionals programes d’orientació professional per a l’ocupació i autoocupació, perquè no se centra exclusivament en la formació en tècniques de cerca d’ocupació o en la mera posada a la disposició de recursos informàtics per a canalitzar informació, sinó que empodera a les persones desocupades a través de la figura central d’un coach que dirigeix l’equip de cerca com a entrenador i col·laborador en la consecució dels seus objectius per a la millora de la seua ocupabilitat, o planteja la creació de xarxes de suport informals per a la generació de microempreses.
Amb aquest programa d’Equips per a la cerca d’ocupació i emprenedoria es persegueix incrementar la proactivitat i el treball en equip perquè les persones desocupades descobrisquen totes aquelles competències i habilitats de les quals disposen per a trobar una ocupació o desenvolupar el seu propi projecte empresarial.
Les persones interessades poden dirigir-se (presencial, telefònicament) en la seua ESPAI LABORA en el cas del nostre municipi Benidorm (965850188).
La previsió de començament del mateix és entre els mesos de gener i febrer de 2022 i la duració és d’aproximadament 400 hores.

Plaça d’aparcament de la Biblioteca Pública Municipal l’Espill / Plaza de aparcamiento de la ‘Biblioteca Pública Municipal l’Espill’

[VAL] La regidora de Cultura, Maribel Ferrándiz, informa a la ciutadania que disposen d’una plaça d’aparcament enfront de les instal·lacions de la Biblioteca Pública Municipal l’Espill per a estacionar durant 10 minuts i així poder realitzar gestions de préstec, devolucions o renovació dels documents.
La plaça està demarcada amb senyalització horitzontal i vertical, indicant l’horari de matins, de 08.30 a 14.30 hores, i de vesprades, de 17.00 a 20.00 hores. L’estacionament no ha de sobrepassar els deu minuts.
 
[CAS] La regidora de Cultura, Maribel Ferrándiz, informa a la ciudadanía que disponen de una plaza de aparcamiento frente a las instalaciones de la ‘Biblioteca Pública Municipal l’Espill’ para estacionar durante 10 minutos y así poder realizar gestiones de préstamo, devoluciones o renovación de los documentos.
La plaza está demarcada con señalización horizontal y vertical, indicando el horario de mañanas, de 08.30 a 14.30 horas, y de tardes, de 17.00 a 20.00 horas. El estacionamiento no tiene que sobrepasar los diez minutos.

Almèdia Trail 2022

[VAL] Demà no et perdes la 3 edició de l’ Almèdia Trail 2022.
Us esperem en la Plaça del Convent a les 9.00h.
Agrair a Corredors Callosa el seu esforç i implicació per a fer aquest esdeveniment possible.
 
[CAS] Mañana no te pierdas la 3 edición de la Almèdia Trail 2022.
Os esperamos en la Plaza del Convento a las 9:00h.
Agradecer a Corredores Callosa su esfuerzo e implicación para hacer este acontecimiento posible.

Pin It on Pinterest