965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió extraordinària i urgent del Ple en data 17 de febrer de 2021, va aprovar la modificació de crèdits nº1/2021 de l’el seu Pressupost General per a la concessió de subvencions a les entitats locals de la província destinades a minimitzar l’impacte econòmic de la pandèmia ocasionada pel COVID-19 i contribuir al sosteniment de l’activitat econòmica i l’ocupació.
Aquesta Corporació considera que tals actuacions són de vital importància per a l’impuls de l’activitat econòmica en el terme municipal en atorgar liquiditat a les empreses per a contribuir al compliment de les seues obligacions empresarials i al manteniment de la seua activitat i ocupació, esmorteint al mateix temps la reducció dràstica d’ingressos. Amb tals objectius es van tramitar similars ajudes en l’exercici anterior, i les ajudes en el marc del “Pla resistir” de la Generalitat Valenciana convocades a principis del corrent.
S’han aprovat les BASES REGULADORES d’aquestes ajudes, la qual cosa, seguint el que s’estableix en la normativa aplicable, serà publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Portal de Transparència Municipal.
 
[CAS] La Excma. Diputación Provincial de Alicante, en sesión extraordinaria y urgente del Pleno en fecha 17 de febrero de 2021, aprobó la modificación de créditos nº1/2021 del el suyo Presupuesto General para la concesión de subvenciones a las entidades locales de la provincia destinadas a minimizar el impacto económico de la pandemia ocasionada por el COVID-19 y contribuir al sostenimiento de la actividad económica y la ocupación.
Esta Corporación considera que tales actuaciones son de vital importancia para el impulso de la actividad económica en el término municipal al otorgar liquidez a las empresas para contribuir al cumplimiento de sus obligaciones empresariales y al mantenimiento de su actividad y ocupación, amortiguando al mismo tiempo la reducción drástica de ingresos. Con tales objetivos se tramitaron similares ayudas en el ejercicio anterior, y las ayudas en el marco del “Pla resistir” de la Generalitat Valenciana convocadas a principios de la corriente.
Se han aprobado las BASES REGULADORAS de estas ayudas, lo cual, siguiendo lo establecido en la normativa aplicable, será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Portal de Transparencia Municipal.